Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam trực nam định

104 31 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 00:20

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Vũ Thị Hạnh SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vi LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Phân loại tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.1.4 Vai trò tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại .13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Một số tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng .19 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 22 1.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.2 Yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng .23 1.3.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng .23 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH NAM TRỰC .35 SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài 2.1 Luận văn tốt nghiệp Khái quát chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Nam Trực 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .35 2.1.2 Bộ máy tổ chức công tác 37 2.1.3 Kết kinh doanh năm gần 39 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Trực .6 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực .12 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định 18 2.3.1 Triển khai công tác quản trị rủi ro tín dụng 18 2.3.2 Những kết đạt 22 2.3.3 Một số hạn chế tồn 25 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM TRỰC 31 3.1 Định hướng quản tri tủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định đến năm 2020 31 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 31 3.1.2.Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 33 SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 3.2.Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Trực 34 3.2.1.Xây dựng sách cho vay phù hợp 34 3.2.2.Xây dựng kho liệu thông tin cho việc phân loại khách hàng, thẩm định rủi ro 39 3.2.3.Nâng cao hiệu công tác phân tích tín dụng 40 3.2.4.Đảm bảo tốt việc giám sát tín dụng xếp hạng khách hàng sau cho vay 41 3.2.5.Nâng cao trình độ cán tín dụng 42 3.2.6.Ứng dụng công nghệ ngân hàng đại quản lý thơng tin giao dịch tín dụng 43 3.2.7 Xử lý khoản nợ xấu 44 3.3.Một số kiến nghị 45 3.3.1.Đối với Nhà Nước 45 3.3.2.Đối với Ngân hàng Nhà nước .46 3.3.3.Đối vối Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM RRTD NHNN HGĐ DNNN DNNQD TPKT CIC NHNN&PTNT SV: Vũ Thị Hạnh : Ngân hàng thương mại : Rủi ro tín dụng : Ngân hàng nhà nước : Hộ gia đình : Doanh nghiệp nhà nước : Doanh nghiệp quốc doanh : Thành phần kinh tế : Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nước : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 1.1: PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG CĂN CỨ VÀO NGUYÊN NHÂN SƠ ĐỒ 2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHNN&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM TRỰC- NAM ĐỊNH BẢNG 2.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN GIAI ĐOẠN 2013- 2015 BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH DƯ NỢ CỦA CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 20132015 BẢNG 2.3 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 2013-2015 BẢNG 2.4 TÌNH HÌNH KINH DOANH TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 2013-2015 BẢNG 2.5 DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG BẢNG 2.6: TÌNH HÌNH NỢ Q HẠN TẠI CHI NHÁNH BẢNG 2.7 TÌNH HÌNH NỢ XẤU TẠI CHI NHÁNH BẢNG 2.8 TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG RỦI RO BẢNG 2.9 TỶ LỆ MẤT VỐN GIAI ĐOẠN 2013-2015 BIỂU 2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH BIỂU 2.2 TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO KỲ HẠN BIỂU 2.3 TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TẠI CHI NHÁNH SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài SV: Vũ Thị Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài  Cơ sở lý luận Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng Ngân hàng huy động tiền sau cho vay khoảng thời gian để kiếm lợi nhuận Trong thời gian cho vay, phát sinh số khoản vay khách hàng không trả gốc lãi gốc lãi, việc làm cho ngân hàng phần vốn Nếu số lượng lớn đến mức độ định dẫn đến nguy ngân hàng không trả khoản tiền huy động, nguy đổ vỡ Sự đổ vỡ làm cho ngân hàng biến sau đêm kéo theo tác động xấu với nên kinh tế xã hội Trong lịch sử tín dụng, nước ta chứng kiến nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khánh kiệt, phá sản, ngừng hoạt động Trên giới, vào năm 2008, nước Mỹ gặp phải khủng hoảng ngân hàng xuất phát từ hoạt động cho vay tiêu chuẩn, gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế Mỹ lan rộng toàn cầu.Cho dù ngân hàng lớn, lâu đời ngân hàng nước Mỹ, Châu Âu hay ngân hàng nhỏ nước ta, việc thua lỗ hay phá sản ngân hàng, có nhiều nguyên nhân, quan trọng việc quản trị rủi ro hiệu quả, thường khoản tín dụng xấu khơng kiểm sốt chi nhánh lớn dần lây lan toàn hệ thống  Cơ sở thực tế đề tài - Nhận thấy thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định ba năm: 2013, 2014 2015 đạt hiệu như: tình hình tăng trưởng tín dụng thu tín dụng tương đối khả quan( từ 619.080 triệu đồng năm 2013, năm 2014 719.543 triệu đồng, đến năm 2015 : 953.676 triệu đồng), tích cực xử lý nợ SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp hạn, nợ xấu, nợ có dấu hiệu rủi ro đồng thời thực việc đánh giá lại tài sản đảm bảo thường xuyên liên tục thực tốt sách cho vay, quy trình tín dụng Tuy nhiên, hệ thống thông tin ngân hàng chưa đầy đủ, cơng tác phân loại chấm điểm khách hàng nhiều hạn chế Ngân hàng lạm dụng tài sản chấp chưa cân thành tích chất lượng tín dụng dẫn đến nguy rủi ro tín dụng -Tham khảo, vận dụng kiến nghị, giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng vào lĩnh vực hoạt động Các dẫn luận cho thấy quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết hết, khâu sống tất ngân hàng thời điểm Nó thu hút quan tâm khơng giới tài ngân hàng mà trị gia, nhà hoạch định sách tất quốc gia giới Chính lý trên, em chọn đề tài: “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định” để thực Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Hệ thống hóa lại vấn đề mang tính lí luận hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng như: khái niệm tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, cơng cụ đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: khảo sát hoạt động NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định ba năm: 2013, 2014 2015 Từ đó, đưa giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng đa dạng, rủi ro ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro vật đảm bảo tín dụng khơng giá trị đánh giá ban đầu trước cho vay, rủi ro không thu hồi nợ Trong phạm vi đề tài, em xem xét rủi ro NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định không thu hồi nợ hay gọi nợ q hạn, nợ khó đòi Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp vật biện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp vật lịch sử, phương pháp so sánh, thống kê đồ thị Thu thập số liệu: báo cáo, tài liệu ngân hàng, thơng tin báo chí internet Kết cấu đề tài Đề tài kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp hiệu sử dụng vốn để có định hướng thích hợp cho việc quản lý, kiểm soát sử dụng vốn thu hồi phần vốn cho vay Ngoài việc đốc thúc cán tín dụng trực tiếp kiểm tra sử dụng vốn, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, tổ chức phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh phần 3.2.5 Nâng cao trình độ cán tín dụng Phần phân tích nhiều nguyên nhân gây rủi ro số giải pháp kỹ thuật để phòng ngừa rủi ro tất giải pháp khơng thể đạt hiệu tối ưu bỏ qua yếu tố người thực Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đưa tập trung vào số nội dung sau -Về tuyển dụng đào tạo sau tuyển dụng: công tác trọng thời gian qua chưa có định hướng rõ ràng nên hiệu sử dụng nhân lực chưa cao Nên có định hướng cụ thể việc tuyển dụng cán đào tạo chuyên ngành tài ngân hàng có hướng đào tạo thêm vài chuyên ngành khác lĩnh vực đầu tư mà ngân hàng quan tâm.Trong tình khác, tuyển dụng cán tín dụng có chun ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể sau tiếp tục đào tạo chuyên ngành tài ngân hàng theo định hướng phát triển dài hạn Bộ phận tín dụng cần phân bổ cụ thể cán chuyên trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh riêng biệt để cán chủ động tự bổ sung kiến thức lĩnh vực khác thay xếp theo cấu tiếp nhận hồ sơ ngẫu nhiên Tiến tới, đào tạo sử dụng phận thẩm định chuyên nghiệp lĩnh vực sản xuất kinh doanh chuyên biệt SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp -Về phẩm chất khác chuyên mơn: cán tín dụng cần có phẩm chất đạo đức tốt (kiểm tra kỹ lưỡng thông qua hồ sơ cá nhân có biện pháp kiểm sốt q trình làm việc), khả giao tiếp khách hàng tốt để hồn thành cơng việc mối quan hệ thân thiện với khách hàng Cần trang bị kiến thức văn hố doanh nghiệp cho tồn thể cán ngân hàng cho cán làm việc mái nhà chung ngân hàng Tăng cường tổ chức hoạt động đoàn thể, sinh hoạt ngồi cơng việc để gắn kết người với nhau, tạo niềm tự hào cho cán ngân hàng Bên cạnh đó, khơng thể bỏ qua chế độ đãi ngộ tương xứng để tránh tiêu cực tình trạng “chảy máu chất xám” tình hình khan nhân lực cao cấp ngành 3.2.6 Ứng dụng công nghệ ngân hàng đại quản lý thơng tin giao dịch tín dụng  Trong quản lý thông tin Trong năm gần đây, ngành Tài Ngân hàng Việt Nam phát triển ngày mạnh mẽ Sự cạnh tranh chất lượng dịch vụ tiện ích với tốc độ xử lý nhanh hơn, tốt trở nên gắt gao ngân hàng Cùng với đó, việc ngân hàng nước lớn như: Standard Chartered, ANZ, với uy tín, kinh nghiệm tàng cơng nghệ đại khiến cho ngân hàng nội địa khơng thể "ung dung" trước Vì thế, để nâng cao chất lượng dịch vụ, để khẳng định vị mình, ngân hàng dần có nhìn nghiêm túc việc đầu tư cho giải pháp công nghệ đại Hiện nay, NHNN&PTNT Việt Nam tiến hành nâng cấp công nghệ, đại hố tồn hệ thống Dự án góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống Cần thiết hoàn thiện sử dụng triệt để công nghệ thu hút khách hàng, quản lý thông tin khách hàng SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp giảm thiểu RRTD khách hàng vay vốn khách hàng tốn huy động  Trong giao dịch tín dụng Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập kinh tế, Agribank liên tục nghiên cứu đầu tư nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ NH mang tính hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng nhanh hiệu công nghệ thơng tin vào tồn hoạt động nghiệp vụ, làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành cung cấp dịch vụ tiền tệ, tín dụng tốn Cơng nghệ tin học xác định vừa yêu cầu, vừa giải pháp quan trọng để thực mục tiêu, nội dung tiến trình cải cách hoạt động Agribank Cùng với đó, Agribank thường xun rà sốt cải tiến tối ưu quy trình sản xuất sản phẩm dịch vụ huy động vốn, tín dụng, tốn, mobile bangking… nhằm đáp ứng xu hướng phát triển thời đại nhu cầu khách hàng khuôn khổ pháp luật hành đồng thời tiết giảm chi phí rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ, thời gian chờ đợi khách hàng đến giao dịch 3.2.7 Xử lý khoản nợ xấu Xử lý kịp thời, hiệu nợ xấu giải pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro cho NHTM trước nợ bị thất lớn Tuy nhiên, nay, việc quản lý xử lý, thu hồi nợ cán tín dụng đảm nhận nên hệu khơng cao khơng có tập trung xử lý dứt điểm Để hiệu cao hơn, nên tách phận chuyên biệt quản lý nợ nhóm đến nhóm Cụ thể, việc quản lý tiến hành sau -Đối với nợ nhóm (nợ hạn 90 ngày nợ gia hạn): Những nợ bắt đầu xuất rủi ro chậm tốn nên cần phải có quan SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp tâm giám sát kỹ Sau tìm hiểu nguyên nhân, việc phát sinh nợ hạn nguyên nhân khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động sử dụng vốn vay tiến triển tốt cần theo dõi, đốc thúc khách hàng trả nợ đủ điều kiện Riêng trường hợp phát có dấu hiệu quản lý yếu kếm, hoạt động khơng hiệu phải kiên chấm dứt quan hệ tín dụng, thu hồi khoản nợ hạn để giảm thiểu rủi ro -Đối với nợ xấu (từ nhóm đến nhóm 5): phải đặt tình trạng kiểm sốt chặt chẽ Ngoài việc đốc thúc khách hàng trả nợ phải kiểm soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trường hợp cần thiết phải khởi kiện, thu hồi vốn vay hình thức khác xử lý tài sản đảm bảo, toán bảo hiểm, xử lý nguồn dự phòng rủi ro, Trong trường hợp nợ khơng có tài sản đảm bảo (thường doanh nghiệp nhà nước) phải có hướng xử lý tích cực khác xác định đối tượng phải gánh chịu khoản nợ thay (ví dụ: đơn vị hình thành từ đơn vị cũ phá sản,…), phải xử lý tài sản cơng nợ lại,… -Việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn vay chậm chưa có kết hợp nhịp nhàng quan ban ngành liên quan; ngân hàng cần chủ động có kế hoạch xử lý cụ thể để quan liên quan nhanh chóng tập hợp đủ hồ sơ, định xử lý Trong thời gian chờ xử lý tài sản đảm bảo nợ vay, ngân hàng nên có biện pháp thu giữ khai thác sử dụng thích hợp để có nguồn thu bù đắp phần vốn tồn đọng chờ xử lý 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà Nước -Nhà nước cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp -Hồn thiện mơi trường pháp lý, văn quy phạm pháp luật cần có đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo -Trong tiến trình xếp lại DNNN, đề nghị Chính phủ có đạo quy định nhằm hạn chế tình trạng sáp nhập doanh nghiệp có khả tài yếu, thua lỗ vào doanh nghiệp hiệu quả, ảnh hưởng đến khả trả nợ doanh nghiệp, công tác thu hồi nợ Ngân hàng Nâng cao ý thức, trách nhiệm doanh nghiệp Nhà nước quan hệ vay vốn trả nợ Ngân hàng -Chính phủ cần có quy định phối hợp quan thuế, quan kiểm tốn, cơng ty tư vấn Ngân hàng việc làm rõ, minh bạch báo cáo tài khách hàng, tránh tình trạng doanh nghiệp lập nhiều báo cáo để vay vốn Ngân hàng -Tòa án, quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng cơng tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng, giúp Ngân hàng tận thu nợ gốc, lãi vay hạn -Hiện nay, thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển mạnh, dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế -Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giúp cho Ngân hàng xử lý nợ xấu, làm bảng cân đối tài 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước a Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành NHNN đóng vai trò quan điều hành, quản lý vĩ mô lĩnh vực tiền tệ, tín dụng Vì vậy, NHNN cần nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sỏ bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho ngân hàng thương mại NHNN cần xây dựng hoàn thiện định chế công cụ bảo hiểm tín dụng để ngân hàng thương mại áp dụng cách chuẩn xác, kịp thời như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn tín dụng cơng cụ phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng b Tăng cường tra hoạt động tín dụng ngân hàng Cơng tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng…để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống c Nâng cao chất lượng trung tâm thơng tin tín dụng Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tín tín dụng (CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin ngày cao rủi ro kinh doanh tổ chức tín dụng ngày giảm Thơng tin tín dụng phải đầy đủ, kịp thời Bên cạnh đó, cần SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp trọng đổi đại hóa trang thiết bị hệ thống Cán làm công tác quản lý mạng CIC am hiểu cơng nghệ, khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích quy định dần HNTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thông tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thơng tin sai lệch Đồng thời, khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay d Xây dựng tiêu trung bình ngành Các tiêu trung bình ngành quan trọng để làm tiêu chuẩn cho kết phân tích đánh giá khách hàng đắn, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng Do đó, kiến nghị NHNN quan phối hợp xây dựng tiêu trung bình ngành e Phối hợp với Bộ Tài Chính hồn thiện ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng, phát triển thống công thức giám sát khách hàng sở lí luận thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản lý rủi ro nội tổ chức tín dụng Triển khai mạnh nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro thị trường tiền tệ như: quyền chọn, hoán đổi, kỳ hạn, tương lai.… 3.3.3 Đối vối Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành: Trên sở văn pháp luật Chính phủ, NHNN Việt Nam, NHNN&PTNT Việt Nam cần nghiên cứu cụ thể phù hợp với đặc điểm kinh doanh hệ thống để ban hành văn hướng dẫn chi nhánh thực kịp thời  Chuẩn hóa cán Ngân hàng đặc biệt cán tín dụng: Giải pháp người không giải pháp riêng chi nhánh mà phải có phối hợp NHNN&PTNT Việt Nam NHNN&PTNT Việt Nam cần có quy định tiêu chuẩn cán Ngân hàng mặt hoạt động nghiệp vụ khác vị trí cấp bậc khác nhau, đồng thời tổ chức lớp đào tạo cán chuyên sâu lĩnh vực tín dụng Các lớp đào tạo cần mở thường xuyên, nội dung giảng dạy phải không ngừng nâng cao để phù hợp với phát triển nghiệp vụ Ngân hàng tiến tới tiêu chuẩn quốc tế  Ngoài ra, NHNN&PTNT Việt Nam cần định người có lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt để bố trí vào vị trí lãnh đạo chủ chốt Ngân hàng Một đội ngũ lãnh đạo giỏi nghiệp vụ, tốt đạo đức điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu hoạt động, hạn chế tối đa rủi ro hoạt động nghiệp vụ nói chung hoạt động tín dụng nói riêng SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro: Trong thời gian qua, hoạt động trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro NHNN&PTNT Việt Nam góp phần tích cực cơng tác tín dụng chi nhánh Tuy nhiên, số lượng thông tin chưa thật cập nhật Vì vậy, nâng cao hiệu hoạt động trung tâm điều cần thiết NHNN&PTNT Việt Nam cần có biện pháp nâng cấp trang thiết bị trung tâm giúp cho việc thu thập truyền tải thông tin kịp thời, xác Ngồi việc đầu tư thiết bị, phương tiện nâng cao chất lượng công tác thông tin phòng ngừa rủi ro cần mở rộng, bổ sung chức cho trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thông tin thu nhận, tổng hợp, đánh gía tình hình biến động kinh tế ngồi nước…để cập nhật thơng báo kịp thời cho chi nhánh nắm bắt định cho vay đối tượng tín dụng có liên quan Ngoài cần phải tuyển chọn cán động có trình độ nghiệp vụ cao bổ sung cho trung tâm KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương III đưa số giải pháp ngân hàng nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng Bên cạnh đó, đưa kiến nghị với Chính phủ ngành, Ngân hàng Nhà nước, NHN&PTNT Việt Nam hoàn thiện môi trường kinh doanh để NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực thành cơng cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Như hoạt động kinh doanh khác, hoạt động NHTM Việt Nam phát triển mạnh mẽ ngày quan trọng việc cung cấp “Vốn ” cho trình sản xuất kinh doanh kinh tế Hoạt động tín dụng Ngân hàng vừa đem lại lợi nhuận lại vừa tiềm ẩn rủi ro Để tồn phát triển ngân hàng buộc phải khắc phục khó khăn trước mắt, nâng cao chất lượng tín dụng, loại bỏ hoạt động hiệu khỏi danh mục, tái cấu trúc lại nguồn vốn, tỷ trọng nguồn thu… Tuy nhiên việc loại bỏ rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng khơng thực tế Vì vậy, q trình hoạt động ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định để có hiệu kinh doanh tốt Cho nên, vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro hoàn toàn cần thiết Bám sát vào mục tiêu đó, Đề Tài hồn thành nội dung sau: Thứ nhất, Đề Tài tìm hiểu lý luận tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng ngân hàng kinh nghiệm số ngân hàng, tập đoàn giới để từ rút học cho NHTM Việt Nam Thứ hai, Đề Tài sâu phân tích đánh giá thực trang rủi ro tín dụng NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực Thứ ba, Thông qua việc đánh giá ưu điểm hạn chế với ngun nhân cơng tác phòng ngừa rủi ro tín dụng NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực, Đề Tài nêu lên số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo đặc biệt PGS.TS Đinh Xuân Hạng giúp đỡ, bảo tận tình để em hồn thành luận văn tốt nghiệp này! Em xin chân thành cảm ơn! SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài SV: Vũ Thị Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.PGS.TS Đinh Xuân Hạnh – TS Nghiêm Văn Bảy (2014), “ Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Đinh Xuân Hạng – Ths Nguyễn Văn Lộc (2012), “Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Tài 3.TS Nguyễn Minh Kiều (2013), “ Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng”, Nhà xuất Tài Chính 4.PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Ths Trần Cảnh Tồn (2011), “Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại” Nhà xuất Tài Chính 5.Báo cáo tổng kết NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định năm 2013,2014,2015 6.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định năm 2013,2014,2015 7.Báo cáo kết nguồn vốn NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định năm 2013,2014,2015 8.Nghị định 163/2006/NĐ-CP 9.Quyết định 769/TTg Thủ tướng Chính phủ 10.Quyết định số 160/2001/QĐ-TTg 11.Website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam : http://www.vnba.org.vn Trang web: http://www.sbv.gov.vn/ Trang web : http://www.agribank.com.vn SV: Vũ Thị Hạnh Lớp: CQ50/15.05 Học viện tài SV: Vũ Thị Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ50/15.05 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học:………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Vũ Thị Hạnh; Khoá CQ 50; Lớp 15.05 Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Người nhận xét Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện:………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Vũ Thị Hạnh; Khóa CQ50; Lớp 15.05 Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định Nội dung nhận xét: Người nhận xét Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM TRỰC 31 3.1 Định hướng quản tri tủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn. .. trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Trực .6 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam. .. Nam Trực- Nam Định 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực .12 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam trực nam định , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam trực nam định , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI., SƠ ĐỒ 1.1: PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG CĂN CỨ VÀO, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH NAM TRỰC, BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH DƯ NỢ CỦA CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 2013-2015., BẢNG 2.4 . TÌNH HÌNH KINH DOANH TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 2013-2015, b) Các hình thức tín dụng tại NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định., BẢNG 2.6: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN TẠI CHI NHÁNH., Nguyên nhân từ phía khách hàng., GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM TRỰC., Trong quản lý thông tin., KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn