Báo cáo đợt 1.2018

157 79 2
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2019, 17:18

báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, mô tả chi tiết về mạng lưới quan trắc, chỉ tiêu quan trắc, phương pháp phân tích các chỉ tiêu và kết quả phân tích hiện trạng môi trường năm 2018 Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 10 1.1 Căn thực nhiệm vụ 10 1.2 Phạm vi thực công việc .10 1.3 Nội dung thực 10 1.3.1 Chất lượng môi trường nước mặt 10 1.3.2 Chất lượng môi trường nước đất 10 1.3.3 Chất lượng mơi trường khơng khí 11 1.3.4 Chất lượng môi trường đất .11 1.3.5 Chất lượng môi trường trầm tích 11 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC .11 2.1 Tổng quan vị trí quan trắc 11 2.1.1 Môi trường nước 11 2.1.2 Mơi trường khơng khí xung quanh 12 2.1.3 Môi trường đất .12 2.1.4 Quan trắc trầm tích sơng, hồ, đầm 12 2.2 Danh mục thông số quan trắc theo đợt 12 2.3 Danh mục thiết bị quan trắc thiết bị phòng thí nghiệm 13 2.4 Phương pháp lấy mẫu, bảo quản vận chuyển mẫu 15 2.5 Danh mục phương pháp đo trường phân tích phòng thí nghiệm 15 2.6 Mơ tả điểm quan trắc 17 2.7 Thông tin lấy mẫu .28 2.8 Công tác QA/QC quan trắc 36 2.8.1 QA/QC lập kế hoạch quan trắc .36 2.8.2 QA/QC công tác chuẩn bị .37 2.8.4 QA/QC trường 38 2.8.5 QA/QC phòng thí nghiệm .38 2.8.6 Hiệu chuẩn thiết bị 40 CHƯƠNG III NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 41 3.1 Chất lượng môi trường nước sông .41 3.1.1 Sông Cà Lồ 41 * Nhận xét số WQI 48 3.1.2 Sông Phan 50 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” * Nhận xét kết WQI 55 3.1.3 Sông Bến Tre 56 3.1.4 Sơng Phó Đáy 61 *Nhận xét kết số WQI: 67 3.1.5 Sông Lô, sông Mây, suối Tam Đảo 68 3.1.6 Chất lượng nước mặt hồ, đầm 72 *Nhận xét kết số WQI: 79 3.2 Chất lượng môi trường nước ngầm 81 3.3 Chất lượng mơi trường khơng khí .85 3.3.1 Môi trường không khí xung quanh 85 3.3.2 Mơi trường khơng khí làng nghề 86 3.4 Chất lượng môi trường đất 87 3.5 Chất lượng mơi trường trầm tích 87 CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT 88 4.1 Kết QA/QC trường .88 4.1.1 Kết QA/QC trường nước mặt 88 4.2.2 Kết mẫu lặp trường nước đất 98 4.2.3 Kết QA/QC trường môi trường đất 104 4.2.4 Kết QA/QC trường môi trường trầm tích 105 4.2.5 Kết QA/QC trường mơi trường khơng khí 105 4.2 Kết QA/AC phòng thí nghiệm 106 4.2.1 Kết QA/AC môi trường nước mặt 106 4.2.2 Kết QA/QC môi trường nước ngầm 114 4.2.3 Kết QA/QC môi trường không khí 119 4.2.4 Kết QA/QC môi trường đất 121 4.2.5 Kết QA/QC mơi trường trầm tích 124 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .126 PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỢT 128 I Môi trường nước sông 128 Sông Cà Lồ 128 Sông Phan 130 Sông Bến Tre 131 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” Sông Phó Đáy 132 Sông Lô, sông Mây, Suối Tam Đảo 133 Các hồ, đầm 134 II Kết nước dưới đất 137 III.Kết quan trắc chất lượng môi trường khơng khí 141 IV Kết phân tích chất lượng mơi trường đất .143 V Kết phân tích chất lượng mơi trường trầm tích .146 PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ CHỈ SỐ WQI 147 Kết thơng số tính toán số WQI 147 Kết số WQI 150 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT: Bộ tài nguyên môi trường QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam HTMT: Hiện trạng môi trường QA: Đảm bảo chất lượng QC: Kiểm soát chất lượng NM: Nước mặt NN: Nước ngầm DO: Hàm lượng oxy hòa tan TSS: tổng chất rắn lơ lửng NO2-: Nitrit NH4+: Amoni COD: Nhu cầu oxy hóa hóa học BOD5: Nhu cầu oxy sinh học PO43-: Photphat CO: Cacbonoxyt NO2: Nitơđioxyt SO2: Lưu huỳnh đioxyt Pb: Chì Cd: Cadimi As: Asen Zn: Kẽm Mn: Mangan Cu: Đồng Cr6+: Crôm VI HC: Hydrocacbon Chỉ số chất lượng nước (viết tắt WQI): Là số tính tốn từ thơng số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng chất lượng khả sử dụng nguồn nước đó, biểu diễn qua thông số Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Danh mục thành phần, thông số quan trắc 12 Bảng 2: Thông tin thiết bị quan trắc phòng thí nghiệm 13 Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu trường 15 Bảng 4: Phương pháp đo trường 15 Bảng 5: Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 16 Bảng 6: Danh mục điểm quan trắc .18 Bảng 7: Điều kiện lấy mẫu 28 Bảng 8: Những điểm có nồng độ TSS vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 42 Bảng 9: Những điểm có hàm lượng PO43- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 43 Bảng 10: Những điểm có hàm lượng nitrit vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .44 Bảng 11: Những điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .45 Bảng 12: Những điểm có hàm lượng Tổng dầu mỡ vượt 46 Bảng 13: Những điểm có tổng coliform vượt chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 47 Bảng 14: Kết số WQI sông Cà Lồ 48 Bảng 15: Những điểm có hàm lượng PO43- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .51 Bảng 16: Những điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT .52 Bảng 17: Những điểm có hàm lượng NO2- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .53 Bảng 18: Những điểm có tổng coliform vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 54 Bảng 19: Kết số WQI sông Phan 55 Bảng 20: Những điểm có hàm lượng PO43- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 57 Bảng 21: Những điểm có NO2- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 58 Bảng 22: Những điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .59 Bảng 23: Kết số WQI sông Bến Tre 60 Bảng 24: Những điểm có hàm lượng PO43- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .62 Bảng 25: Những điểm có hàm lượng NO2- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 63 Bảng 26: Những điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 64 Bảng 27: Những điểm có hàm lượng Tổng dầu mỡ vượt 65 Bảng 28: Những điểm có Tổng coliform vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 66 Bảng 29: Kết số WQI sơng Phó Đáy .67 Bảng 30: Những điểm có hàm lượng PO43- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 68 Bảng 31: Những điểm có NO2- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 69 Bảng 32: Những điểm có NH4+vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 70 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” Bảng 33: Kết số WQI sông Lô, sông Mây, suối Tam Đảo .71 Bảng 34: Những điểm có hàm lượng TSS vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 73 Bảng 35: Những điểm có hàm lượng NO2- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .74 Bảng 36: Những điểm có hàm lượng PO43- vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) .75 Bảng 37: Những điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 76 Bảng 38: Những điểm có hàm lượng Tổng Dầu mỡ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) 77 Bảng 39: Những điểm có tổng coliform vượt chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNM (Cột B1) 78 Bảng 40: Kết số WQI hồ, đầm 79 Bảng 41: Những điểm có hàm lượng Mn vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT 82 Bảng 42: Những điểm có E-Coli vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT .83 Bảng 43: Những điểm có tổng coliform vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT 84 Bảng 44: Những điểm có hàm lượng TSP vượt chuẩn QCVN 05: 2013/BTNMT (Trung bình giờ) 85 Bảng 45: Những điểm có hàm lượng TSP vượt chuẩn QCVN 05: 2013/BTNMT (Trung bình giờ) 86 Bảng 46: Kết mẫu trắng trường 88 Bảng 47: Kết mẫu trắng trường 89 Bảng 48: Kết mẫu lặp trường NM4 .91 Bảng 49: Kết mẫu lặp trường NM12 92 Bảng 50: Kết mẫu lặp trường NM20 93 Bảng 51: Kết mẫu lặp trường NM26 94 Bảng 52: Kết mẫu lặp trường NM33 95 Bảng 53: Kết mẫu lặp trường NM47 96 Bảng 54: Kết mẫu lặp trường NN5 100 Bảng 55: Kết mẫu lặp trường NN13 101 Bảng 56: Kết mẫu lặp trường NN24 102 Bảng 57: Kết mẫu lặp trường MĐ7 104 Bảng 58: Kết mẫu lặp trường TT7 .105 Bảng 59: Kết mẫu lặp trường KK10 105 Bảng 60: Kết QA/QC vị trí NM6 106 Bảng 61: Kết QA/QC vị trí NM14 107 Bảng 62: Kết QA/QC vị trí NM16 108 Bảng 63: Kết QA/QC vị trí NM23 109 Bảng 64: Kết QA/QC vị trí NM31 110 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” Bảng 65: Kết QA/QC vị trí NM38 111 Bảng 66: Kết QA/QC vị trí NM40 112 Bảng 67: Kết QA/QC vị trí NM50 113 Bảng 68: Kết QA/QC vị trí NN3 .115 Bảng 69: Kết QA/QC vị trí NN11 .116 Bảng 70: Kết QA/QC vị trí NN22 .117 Bảng 71: Kết QA/QC vị trí NN28 .118 Bảng 72: Bảng kết QA/QC vị trí KK3 .119 Bảng 73: Bảng kết QA/QC vị trí KK15 120 Bảng 74: Bảng kết QA/QC vị trí KK19 121 Bảng 75: Bảng kết QA/QC vị trí MĐ3 121 Bảng 76: Bảng kết QA/QC vị trí MĐ11 123 Bảng 77: Bảng kết QA/QC vị trí TT4 .124 Bảng 78: Bảng kết QA/QC vị trí TT11 .124 Bảng 79: Bảng tổng hợp kết quan trắc sông Cà Lồ 128 Bảng 80: Bảng tổng hợp kết quan trắc sông Cà Lồ (tiếp) 129 Bảng 81: Bảng tổng hợp kết phân tích Sơng Phan 130 Bảng 82: Bảng tổng hợp kết quan trắc sông Bến Tre 131 Bảng 83: Bảng tổng hợp kết quan trắc sơng Phó Đáy .132 Bảng 84: Bảng tổng hợp kết quan trắc sông Lô, suối Mây, suối Tam Đảo 133 Bảng 85: Bảng tổng hợp kết quan trắc hồ, đầm 134 Bảng 86: Bảng tổng hợp kết phân tích nước đất .137 Bảng 87: Bảng tổng hợp kết quan trắc khơng khí xung quanh 141 Bảng 88: Bảng tổng hợp kết quan trắc khơng khí làng nghề .142 Bảng 89: Bảng tổng hợp kết phân tích mơi trường đất 143 Bảng 90: Kết phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đất 145 Bảng 91: Bảng tổng hợp kết phân tích trầm tích .146 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” DANH MỤC HÌNH Hình 1: Giá trị TSS điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 42 Hình 2: Giá trị PO43- điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 43 Hình 3: Giá trị Nitrit điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 44 Hình 4: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 45 Hình 5: Giá trị Tổng dầu mỡ điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ 46 Hình 6: Giá trị tổng coliform điểm quan trắc nước mặt sơng Cà Lồ .47 Hình 7: Giá trị PO43- điểm quan trắc nước mặt sơng Phan HTMT đợt .51 Hình 8: Giá trị NH4+tại điểm quan trắc nước mặt sông Phan HTMT đợt 52 Hình 9: Giá trị Nitrit điểm quan trắc nước mặt sông Phan HTMT đợt .53 Hình 10: Giá trị tổng coliform điểm quan trắc nước mặt sơng Phan .54 Hình 11: Giá trị PO43- điểm quan trắc nước mặt sơng Bến Tre HTMT đợt 57 Hình 12: Giá trị NO2- điểm quan trắc nước mặt sơng Bến Tre HTMT đợt 58 Hình 13: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt sông Bến Tre HTMT đợt 59 Hình14: Giá trị PO43- điểm quan trắc nước mặt sơng Phó Đáy HTMT đợt 62 Hình 15: Giá trị NO2- điểm quan trắc nước mặt sơng Phó Đáy HTMT đợt 63 Hình 16: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt sơng Phó Đáy HTMT đợt .64 Hình 17: Giá trị Tổng dầu mỡ điểm quan trắc nước mặt sơng Phó Đáy HTMT đợt 65 Hình 18: Giá trị Tổng coliform điểm quan trắc nước mặt sơng Phó Đáy HTMT đợt 66 Hình19: Giá trị PO43- điểm quan trắc nước mặt sông Lô, sông Mây, .68 Hình20: Giá trị NO2- điểm quan trắc nước mặt sơng Lơ, sơng Mây, 69 Hình21: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt sông Lô, sơng Mây, .70 Hình 22: Giá trị TSS điểm quan trắc nước mặt hồ, đầm HTMT đợt 73 Hình 23: Giá trị Nitrit điểm quan trắc nước mặt hồ, đầm HTMT đợt 74 Hình 24: Giá trị PO4+ điểm quan trắc nước mặt hồ, đầm HTMT đợt 75 Hình 25: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt hồ, đầm HTMT đợt 76 Hình 26: Giá trị Tổng dầu mỡ điểm quan trắc nước mặt hồ, đầm HTMT đợt 77 Hình 27: Giá trị tổng coliform điểm quan trắc nước mặt hồ, đầm 78 Hình 28: Giá trị Mn vượt chuẩn điểm quan trắc nước đất HTMT đợt .82 Hình 29: Giá trị E-Coli vượt chuẩn điểm quan trắc nước đất HTMT đợt 83 Hình 30: Giá trị Coliform tổng số vượt chuẩn điểm quan trắc nước đất 84 Hình 31: Giá trị tổng bụi TSP điểm quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh HTMT đợt .85 Hình32: Giá trị tổng bụi TSP điểm quan trắc mơi trường khơng khí xung làng nghề HTMT đợt .86 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” Những người tham gia thực TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Họ tên Phan Thị Dung Đào Thị Thu Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Thị Yến Nguyễn Mai Hanh Chu Thị Hương Giang Lê Thị Hồng Quyên Kim Thị Ngân Trần Thị Nhung Trần Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thùy Chử Ngọc Dương Tùng Anh Nguyễn Thị Thanh Lê Sinh Dũng Lê Minh Giang Vũ Duy Ninh Triệu Hồng Thạch Cao Quang Chung Hoàng Khánh Dương Lê Thành Nam Lê Văn Khóa Chức vụ Trưởng phòng Phó trưởng phòng Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Thử nghiệm viên Quan trắc viên Quan trắc viên Quan trắc viên Quan trắc viên Quan trắc viên Quan trắc viên Quan trắc viên Quan trắc viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trình độ Kỹ sư Kỹ sư Kỹ sư Cử nhân Kỹ sư Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Thạc sỹ môi trường Thạc sỹ môi trường Cử nhân Kỹ sư Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Kỹ sư Trang Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Căn thực nhiệm vụ Căn thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo trạng môi trường, thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường; Căn Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc đổi tên quy định cấu tổ chức Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Quyết định số 129/QĐ-STNMT ngày 24/4/2015 Sở Tài nguyên Môi trường việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Quyết định số 1394/QĐ-CT ngày 25/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; 1.2 Phạm vi thực công việc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường thực theo Kế hoạch nhiệm vụ giao sau: - Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị vật tư để phục vụ việc đo đạc, lấy mẫu phân tích mẫu - Tổ chức đo đạc, lấy mẫu phân tích mẫu - Xử lý số liệu, tổng hợp kết đo đạc, phân tích bàn giao sản phẩm đảm bảo chất lượng cho Chi cục Bảo vệ mơi trường sau đợt quan trắc - Hồn thành hồ sơ toán theo quy định pháp luật 1.3 Nội dung thực 1.3.1 Chất lượng mơi trường nước mặt Tổng lượng mẫu phân tích: 53 mẫu x đợt = 318 mẫu Mẫu QA/QC: QA/QC Phòng thí nghiệm: 25 mẫu Thời gian quan trắc: Thực từ tháng đến tháng 10 năm 2018 1.3.2 Chất lượng môi trường nước đất Tổng lượng mẫu phân tích: 30 mẫu x đợt = 60 mẫu Mẫu QA/QC: 06 mẫu Thời gian quan trắc: Thực tháng: tháng tháng năm 2018 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Trang 10 Báo cáo kết quan trắc môi trường đợt thực nhiệm vụ “Quan trắc trạng môi trường tỉnh năm 2018” Bảng 37: Bảng tổng hợp kết phân tích nước đất (Tiếp) Chỉ tiêu phân tích TT Đơn vị tính NN11 NN12 NN13 NN14 NN15 NN16 NN17 NN18 NN19 NN20 Giới hạn cho phép - 6,83 6,92 7,05 7,2 6,72 6,76 6,41 6,79 6,81 6,84 5,5 - 8,5 mg/l 14,5 15 34,5 76 135 137,5 55 13 149 204 500 mg/l 45 48 58 91 40 39 67 51 62 50 - 0,17 1,92 0,005 21,81
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đợt 1.2018, Báo cáo đợt 1.2018, CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, * Nhận xét chỉ số WQI, * Nhận xét kết quả WQI, *Nhận xét kết quả chỉ số WQI:, CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT 1, PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỢT 1, I. Môi trường nước sông, Sông Lô, sông Mây, Suối Tam Đảo, II. Kết quả nước dưới dưới đất, IV. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất, PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ CHỈ SỐ WQI, Kết quả các thông số tính toán chỉ số WQI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn