Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia

122 91 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2019, 17:05

TrangMë ®Çu1Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ së lý luËn51.1. TÝnh kÕ thõa51.2. Ho¹t ®éng nhËn thøc101.3. C¸c c¬ së khoa häc181.4. KÕt luËn ch­¬ng 121Ch­¬ng 2:C¸c biÖn ph¸p vËn dông tÝnh kÕ thõa trong d¹y häc gi¶i bµi tËp to¸n ë tr­êng THPT222.1. C¸c ®Þnh h­íng Tõ c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p s­ ph¹m nh»m tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cho häc sinh th«ng qua d¹y häc gi¶i bµi tËp To¸n222.1.1. §Þnh h­íng 1222.1.2. §Þnh h­íng 2232.1.3. §Þnh h­íng 3252.1.4. §Þnh h­íng 4282.1.5. §Þnh h­íng 5282.2. C¸c biÖn ph¸p s­ ph¹m nh»m tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc To¸n häc cho häc sinh trªn c¬ së vËn dông tÝnh kÕ thõa312.2.1. BiÖn ph¸p 1312.2.2. BiÖn ph¸p 2462.2.3. BiÖn ph¸p 3532.2.4. BiÖn ph¸p 4642.2.5. BiÖn ph¸p 5822.3. KÕt luËn ch­¬ng 286Ch­¬ng 3: Thùc nghiÖm s­ ph¹m873.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm873.2. Néi dung thùc nghiÖm873.3. Tæ chøc thùc nghiÖm873.4. KÕt luËn chung vÒ thùc nghiÖm90KÕt luËn92 1 Mở đầu Lý chọn đề tài Định hớng đổi phơng pháp dạy học giai đoạn nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo độc lập suy nghĩ học sinh, đòi hỏi học sinh chủ động trình tìm tòi, phát giải nhiệm vụ nhận thức dới tổ chức, hớng dẫn giáo viên Vì vậy, việc giáo dục Toán học trờng THPT đặt yêu cầu ngời học phải có tảng tri thức vững vàng, nâng cao khả ứng dụng, vận dụng vào học tập đời sèng Chóng ta biÕt r»ng, kh«ng mét tri thøc, kiÕn thức hay công trình khoa học chỗ hoàn toàn trống rỗng kiến thức Mỗi tri thức hay công trình khoa học phải thừa kế kết nghiên cứu lĩnh vực khoa học xa khác Hầu nh hàng loạt phơng hớng nghiên cứu môn khoa học xuất kết kế thừa lẫn môn khoa học Liên quan đến tính kế thừa dạy học Toán, có số luận án, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học tác giả đề cập đến vấn đề Chẳng hạn, luận án TiÕn sü Gi¸o dơc häc cđa Ngun Ngäc Anh (1999): "Khai thác ứng dụng phép tính vi phân để giải toán cực trị có nội dung liên môn thực tế, nhằm chủ động góp phần rèn luyện ý thức khả ứng dụng Toán học cho học sinh lớp 12 THPT" [1], công trình nghiên cứu GS.TS Đào Tam (1998): "Bồi dỡng học sinh giỏi THPT: Năng lực huy động kiến thức giải toán" [20], "Rèn luyện kỹ chuyển đổi ngôn ngữ thông qua việc khai thác ph- ơng pháp khác giải dạng toán Hình học Trờng THPT" [21] Dù khai thác theo định hớng nào, tác giả có quan điểm chung tinh thần đổi phơng pháp giảng dạy theo Lý thuyết kiến tạo, tức là: học sinh phải huy động kiến thức, tập trung suy nghĩ, độc lập sáng tạo để giải vấn đề dới hớng dẫn, gợi động giáo viên Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: "Vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt ®éng nhËn thøc cho häc sinh líp 11 trêng THPT (Thể qua dạy học Hình học không gian)" Mục đích nghiên cứu 2.1 Xác định vai trò, ý nghÜa cđa viƯc "vËn dơng tÝnh kÕ thõa ®èi víi hoạt động nhận thức cho học sinh thông qua việc giải tập Toán" 2.2 Đề số biện pháp thực điều Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: 3.1 Nghiên cøu mét sè vÊn ®Ị lý ln vỊ tÝnh kÕ thừa, vận dụng tính kế thừa hoạt động nhận thức 3.2 Xác định rõ sở lý luận thực tiễn để vận dụng tính kế thừa dạy học Toán 3.3 Xác lập định hớng làm sở cho việc xây dựng thực biện pháp s phạm 3.4 Xây dựng số biƯn ph¸p thùc hiƯn vËn dơng tÝnh kÕ thõa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt ®éng nhËn thøc cho häc sinh Gi¶ thuyết khoa học Trên sở bám sát vào chơng trình sách giáo khoa Hình học 11 hành ngời thầy giáo biết quan tâm, khai thác vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán tổ chức tốt hoạt động nhận thức cho học sinh từ góp phần nâng cao hiệu dạy học Toán trờng THPT Phơng pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu tài liệu phơng pháp dạy học Toán, sở Tâm lý học, Giáo dục học, Triết học, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo chơng trình Hình học không gian trờng phổ thông - Nghiên cứu báo khoa học Toán học phục vụ cho đề tài - Nghiên cứu công trình, vấn đề có liên quan trực tiếp đến đề tài (luận án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp, chuyên đề, công trình nghiên cøu khoa häc ) 5.2 Thùc nghiƯm s ph¹m: - Tổ chức thực nghiệm kiểm chứng thông qua lớp học thực nghiệm lớp học đối chứng lớp đối tợng - Đánh giá kết định tính, định lợng phơng pháp thống kê khoa học giáo dục Đóng góp luận văn 6.1 Về mặt lý luận: - Làm rõ sở khoa học, xác định rõ vai trò vị trÝ cđa viƯc vËn dơng tÝnh kÕ thõa d¹y học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt động nhËn thøc cho häc sinh 6.2 VỊ mỈt thùc tiƠn: - Xây dựng đợc số biện pháp dạy học để sử dụng tính kế thừa nhằm tăng cờng hiệu hoạt động nhận thức học sinh - Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên trờng THPT Cấu trúc luận văn Luận văn phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, có chơng: Chơng 1: Một số vấn đề sở lý luận 1.1 TÝnh kÕ thõa 1.1.1 C¸c kh¸i niƯm vỊ tÝnh kế thừa 1.1.2 ích lợi việc nghiên cứu tính kế thừa 1.1.3 Tính kế thừa hoạt động dạy Toán 1.2 Hoạt động nhận thức 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Một số thao tác t hoạt động nhận thøc 1.2.3 Vai trß cđa tÝnh kÕ thõa víi tỉ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 1.3 Các c¬ së khoa häc viƯc vËn dơng tÝnh kÕ thừa dạy học Toán Trờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 1.3.1 Cơ së thùc tiƠn 1.3.2 C¬ së TriÕt häc 1.3.3 Dùa vào xu hớng đổi phơng pháp giảng dạy 1.3.4 Cơ sở Tâm lý - Giáo dục học 1.4 Kết luận Chơng 2: Các biện pháp vận dụng tính kề thừa dạy học giải tập Toán trờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2.1 Các định hớng sở đề biện pháp s phạm nhằm tổ chức HĐNT cho học sinh dạy học giải tập To¸n ë trêng THPT 2.2 Mét sè biƯn ph¸p s phạm nhằm tổ chức HĐNT Toán học học sinh c¬ së vËn dơng tÝnh kÕ thõa 2.3 KÕt ln Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1 Mục đích thực nghiƯm 3.2 Néi dung thùc nghiƯm 3.3 Tỉ chøc thùc nghiệm 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm Chơng 1: Một số vấn đề sở lý luận 1.1 TÝnh kÕ thõa 1.1.1 Kh¸i niƯm vỊ tÝnh kÕ thừa Nghiên cứu khoa học trình xâm nhập vào giới vật, tợng mà ngời cha biết Vì vậy, trình nghiên cứu khoa học trình sáng tạo luôn hớng tới phát sáng tạo Nhng công trình nghiên cứu khoa học lại chỗ trống không hoàn toàn mặt kiến thức Mỗi công trình nghiên cứu phải kế thừa kết nghiên cứu lĩnh vực khoa học khác Chẳng hạn, nghiên cứu Kinh tế học, Marx kế thừa kiến thức mô hình Hình học để thiết lập mô hình Toán học trình tái sản xuất xã hội [8, tr.15] Vậy tính kế thừa gì? Theo Từ điển Tiếng Việt, kế thừa có nghĩa là: Thừa hởng, giữ gìn tiếp tục phát huy [17, tr.187] Theo số tác giả khác: Tính kế thừa hiểu là: "Mối quan hệ tợng trình phát triển thay cho cũ, bảo toàn số yếu tố nó" [26] Ví dụ 1: Khái niệm hình bình hành đợc phát triển thành khái niệm hình hộp: Khái niệm cạnh đối đợc phát triển thành mặt đối bảo toàn tính song song Các cạnh đối "đoạn" đợc phát triển thành "hình bình hành" bảo toàn tính Khái niệm hình chữ nhật: đợc định nghĩa thông qua khái niệm hình bình hành bảo toàn hai yếu tố hai cặp cạnh song song hai cặp cạnh đối Tính kế thừa hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: - Tính kế thừa xem nh mối liên hệ phân môn riêng biệt trình dạy học Toán, Vật lý Toán, Toán Họa hình, Hình học Đại số, Toán THCS Toán THPT [26] - Đó sử dụng kiến thức có trớc nghiên cứu kiến thức sau môn học [26] Ví dụ 2: Chơng Véctơ Chơng Quan hệ vuông góc [4] Từ khái niệm tích vô hớng ta có: Đờng thẳng a vuông góc với đờng thẳng b tích vô hớng hai véctơ phơng hai đờng thẳng Hoặc mặt phẳng () vuông góc với mặt phẳng () tích vô hớng hai véctơ pháp tuyến m n tơng ứng hai mặt phẳng - Tính kế thừa xem yêu cầu quán việc chuyển kiến thức từ cấp học đến cấp học khác, lớp đến lớp khác [26] Ví dụ 3: lớp em đợc học khảo sát hàm số bậc hai có dạng: y = ax2 Lên lớp 10, em đợc khảo sát lại hàm số bậc hai: y = ax2 sở bớc khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số bậc hai: y = ax2, ngời ta xây dựng bớc khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c Theo Gi¸o s, TiÕn sü khoa häc Nguyễn Cảnh Toàn đề cập đến tính kế thừa thông qua phân tích quy luật "Phủ định phủ định" Triết học vật biện chứng Ông cho rằng: "Không có "mới toanh" theo nghĩa không dính dáng tới "cũ" Cái "mới" từ "cũ" mà ra, nhà phát minh hệ sau đứng lên vai nhà phát minh hệ trớc, kế thừa thành họ" [24, tr.54] " hữu hạn có kết trớc cha biết nhng tầm quan trọng nhỏ bé tính khái quát thấp " [23, tr.55] 1.1.2 ích lợi việc nghiên cứu tính kế thừa - Tính kế thừa đóng vai trò quan trọng nghiên cứu khoa học nói chung nghiên cứu phơng pháp dạy học nói riêng Nói nh ngời nghiên cứu chân không đóng cửa cố thủ "kho tàng" lý luận "riêng có", "của mình" mà xích thâm nhập lý luận phơng pháp luận từ lĩnh vực khoa học khác Hàng loạt phơng pháp nghiên cứu môn khoa học xuất kết kế thừa lẫn môn khoa học - Việc nghiên cứu tính kế thừa góp phần quan trọng việc pháp triển lực trí tuệ chung nh: t trừu tợng trí tởng tợng không gian, t logic t biện chứng; rèn luyện hoạt động trí tuệ nh phân tích, tổng hợp, tơng tự, khái quát hoá; phẩm chất t nh linh hoạt, độc lập, sáng tạo Những điều nói đợc thể qua việc giáo viên làm cho học sinh quen có ý thức sử dụng thao tác nh: xét tơng tự, khái quát hoá, quy lạ quen Mọi kiến thức thu nhận đợc phải có cứ, dựa quy tắc, kinh nghiệm định tự nhiên mà có - Ngoµi chóng ta cã thĨ vËn dơng tÝnh kế thừa hoạt động hớng đích gợi động cơ, tạo tiền đề xuất phát trình dạy học Hoạt động hớng đích, gợi động có hiệu giáo viên làm cho học sinh thấy đợc mối liên hệ mục đích đặt với tri thức mà học sinh có Còn tiền đề xuất phát đề cập kiến thức, kỹ đặc thù liên quan trực tiếp đến nội dung học đến Có thể thực tốt chức theo quy trình sau: Thứ nhất, giáo viên nắm vững tri thức cần truyền thụ (kiến thức, kỹ năng, phơng pháp) Thứ hai, giáo viên cần thiết phải biết kiến thức, kỹ cần thiết có đợc học sinh mức độ Cuối cùng, tái kiến thức kỹ phơng pháp cần thiết hai cách: Tái tờng minh (tức cho học sinh ôn tập trớc dạy nội dung mới) tái ẩn tàng (cho ôn tập chỗ thích hợp) [25] 1.1.3 Tính kế thừa trong hoạt động dạy toán Toán học môn học có tính trừu tợng cao Nó đợc thể định nghĩa ănghen Toán học: Toán học khoa học nghiên cứu quan hệ số lợng, hình dạng logic giới khách quan [13, tr.43] Môn Toán đợc đặc trng tính hƯ thèng logic chỈt chÏ cđa nã, cã nhiỊu vấn đề thừa nhận, có chứng minh cha thật chặt chẽ đặc điểm tâm lý nhận thức học sinh Nhng nhìn chung kiến thức môn Toán từ lớp tới lớp cuối trờng phổ thông có tính hệ thống, logic nó; kiến thức học trớc sở cho kiến thức học sau; khái niệm học sau đợc minh họa, định nghĩa thông qua 10 khái niệm học trớc; từ mệnh đề suy mệnh đề khác cách Tất kiến thức Toán học trờng phổ thông đợc xếp nh mắt xích liên kết với cách chặt chẽ tạo thành những mạch xuyên suốt chơng trình Tri thức với ý nghĩa đắn nó, thực đợc hoà nhập với vốn hiểu biết học sinh đợc xây dựng sở tri thøc vèn cã cđa häc sinh Còng chÝnh v× mà bàn cách tìm tòi lời giải toán, G Polya thờng nhấn mạnh câu hỏi Bạn có biết toán giống không? [13, tr.55] Cũng theo G Polya: Thực tế khó mà đề toán hoàn toàn mới, không giống chút với toán khác, điểm chung với toán trớc giải" [13, tr.55] Nếu nh có toán nh tất yếu giải đợc Thực vậy, giải toán, ta luôn phải lợi dụng toán giải, dùng kết quả, phơng pháp kinh nghiệm có đợc giải toán Hiển nhiên, toán ta dùng tới phải có liên hệ với toán có Việc trả lời câu hỏi G Polya thùc chÊt liªn hƯ tíi tÝnh kÕ thõa giải tập Toán Mục đích câu hỏi để học sinh hoạt động huy động kiến thức có từ trớc quy lạ quen Nhà Toán häc A Ia Khinshin l¹i cho r»ng cã thĨ dïng tính kế thừa để ôn tập trình dạy học Bởi theo ông ôn tập nhằm cđng cè ®Ĩ dÉn tíi kiÕn thøc míi, cã thĨ ôn tập theo chủ đề, phân mục để củng cố lại kiến thức tảng cho việc xây dựng kiến thức 108 Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm s phạm đợc tiến hành nhằm mục đích kiểm nghiệm tính khả thi tính hiệu biện pháp s phạm đợc đề xuất 3.2 Nội dung thực nghiệm Thực nghiệm dạy học theo chủ đề: Chơng I: Đại cơng đờng thẳng mặt phẳng (7 tiết) Chơng II: Quan hệ vuông góc (16 tiết) Trong chơng trình Hình học không gian 11 hành Bộ Giáo dục Đào tạo 3.3 Tổ chức thùc nghiƯm 3.3.1 Chän líp thùc nghiƯm ViƯc thùc nghiƯm s phạm đợc thực Trờng THPT Nghi Lộc I Líp thùc nghiƯm: Líp 11A3 cã 42 häc sinh Lớp đối chứng: Lớp 11C3 có 43 học sinh Giáo viên dạy lớp cô Nguyễn Thị Thu Hà Dựa vào kết kiểm tra chất lợng đầu năm chất lợng lớp tơng đối 3.3.2 Hình thức tổ chức thực nghiệm Đợt thực nghiệm đợc tiến hành từ 10/9/2005 đến ngày 20/11/2005 Trớc tiến hành thực nghiệm, trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm mục đích, nội dung, kế hoạch cụ 109 thể cho giáo viên dạy thực nghiệm ®Ĩ ®i tíi viƯc thèng nhÊt mơc ®Ých, néi dung phơng pháp dạy tiết thực nghiệm Đối với lớp đối chứng dạy nh bình thờng Việc dạy học thực nghiệm đối chứng đợc tiến hành song song theo lịch trình dạy nhà trờng - Chúng phối hợp số phơng pháp dạy học nh: Phơng pháp giải vấn đề, phơng pháp đàm thoại để thực biện pháp đề xuất - Thông qua kiểm tra thờng xuyên theo quy định phân phối chơng trình kiểm tra hết Chơng 1, theo dõi trình học tập học sinh điều chỉnh phơng pháp, kiến thức truyền thụ - Kết thúc chơng trình dạy thực nghiệm cho học sinh làm kiểm tra đề với lớp đối chứng Bài kiểm tra số 1(1 tiết) Đề bài: Cho tø diƯn ABCD Gäi M, K theo thø tù lµ trung điểm AB CD N điểm BC cho BN = 2NC a, Xác định giao điểm P đờng thẳng AD mặt phẳng (MNK) Từ xác định thiết diện tứ diện mp (MNK) b, Chøng minh AD = PD c, Gọi G trọng tâm tam giác BCD Xác định giao điểm đờng thẳng AG mp (MNK) Thang điểm: Câu a (4 điểm) 110 - Xác định đợc giao điểm P đờng thẳng AD với mặt phẳng (MNK) (2 điểm) A - Xác định đợc thiết diện (2 điểm) M Câu b (3 điểm) P Chứng minh đợc AD = PD Câu c (2 điểm) O B Xác định đợc giao điểm D G N đờng thẳng AD với mp (MNK) K C Hình 3.1 Vẽ hình đúng, đẹp: điểm (hình 3.1) Những ý định s phạm đề kiểm tra: Câu a: Kiểm tra kỹ vận dụng quy trình tìm giao điểm đờng thẳng với mặt phẳng, kỹ vận dụng tìm thiết diện Câu b: Kiểm tra kỹ tách phận không gian phẳng Câu c: Kiểm tra kỹ tìm giao tuyến hai mặt phẳng Kết kiểm tra số nh sau: §iĨm Líp Thùc nghiƯm §èi chøng 10 4 9 Tỉng sè bµi 42 6 43 Líp thùc nghiƯm cã 35/42 (83, 3%) đạt trung bình trở lên, có 54, 8% giỏi Có em đạt điểm 9, em đạt điểm tuyệt đối 111 Lớp đối chứng có 31/43 (72%) đạt trung bình trở lên, có 34, 9% đạt giỏi Có em đạt điểm 9, em đạt điểm tuyệt đối Bài kiểm tra số 2: Cho hình hộp ABCD.ABCD a/ Có tồn giao tuyến (ABD) (BCC) không? b/ Tìm giao điểm BD với (ACB) c/ Nhận xét vị trí tơng đối mp (ACB) (ADC) chúng cắt theo tỷ số nào? B Thang điểm: Câu a (2 điểm) Xác định giao tuyến C D A G1 I (ABD) (BCC) BC Câu b (4 điểm) B' G2 C' Tìm đợc giao điểm BD (ACB) trọng tâm tam giác D' A' ABC Hình 3.2 Câu c: (3 điểm) Chứng minh đợc hai mặt phẳng (ABC) (CAD) song song với nhau, cắt D B theo tỷ số 1/3 Vẽ đợc hình đúng, đẹp: (1 điểm) (hình 3.2) Những dụng ý s phạm đề kiểm tra: Câu a: Kiểm tra kỹ vận dụng quy trình tìm giao tuyến mặt phẳng Câu b: Kiểm tra kỹ vận dụng quy trình tìm giao điểm đờng thẳng mặt phẳng Có thể áp dụng phơng pháp véc tơ để làm câu 112 Câu c: Kiểm tra kỹ vận dụng phơng pháp chứng minh hai mặt phẳng song song khả suy luận logic Kết kiểm tra số Điểm Lớp Thực nghiệm §èi chøng 10 1 9 Tỉng sè bµi 42 6 10 43 Líp thùc nghiƯm cã 37/42 (88, 9%) đạt trung bình trở lên, 60% giỏi Có 1học sinh đạt điểm tuyệt đối Lớp đối chứng có 30/43 (60, 8%) đạt trung bình trở lên, có 32, 6% giỏi Không có học sinh đạt điểm tuyệt đối 3.4 Kết luận chung thực nghiệm 3.4.1 Đánh giá định tính Qua quan sát hoạt động dạy, học lớp thực nghiệm lớp ®èi chøng, t«i thÊy: - ë líp thùc nghiƯm, häc sinh tích cực hoạt động, chịu khó suy nghĩ, tìm tòi phát huy t độc lập, sáng tạo lớp đối chứng Hơn nữa, tâm lý học sinh lớp thực nghiệm thoải mái, tạo mối quan hệ thân thiết, cởi mở thầy trò - Khả tiếp thu kiến thức mới, giải tập Toán cao hẳn so với lớp đối chứng Các em vận dụng quy trình phơng pháp giải dạng toán Hình học không gian vào giải tập cụ thể - Năng lực giải vấn đề tiết häc cđa líp thùc nghiƯm tèt h¬n so víi líp đối chứng Các em biết huy động kiến thức bản, tri thức liên quan để giải tập Toán 113 3.4.2 Đánh giá định lợng Cả hai kiểm tra cho thấy kết đạt đợc lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, đặc biệt loại đạt khá, giỏi cao hẳn Kết thu đợc bớc đầu cho phép kết luận rằng: Nếu giáo viên có phơng pháp dạy học thích hợp học sinh có kiến thức bản, vững chắc, khả huy động kiến thức tốt có tác dụng tốt việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh Nhờ học sinh nắm vững hiểu sâu kiến thức đợc trình bày sách giáo khoa, đồng thời phát triển t sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Toán 114 Kết luận Quá trình nghiên cứu đề tài: Vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 Trờng THPT thể qua Hình học không gian, thu đợc số kết sau: Làm sáng tỏ số khái niệm liên quan tính kế thừa Đề số định hớng biện pháp s phạm nhằm vận dụng tính kế thừa giải tập Toán Hình học không gian điển hình Đã bớc đầu kiểm nghiệm đợc thực nghiệm s phạm nhằm minh họa cho tính khả thi tính hiệu biện pháp s phạm đợc đề xuất Có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Toán Trờng THPT Qua nhận xét nhận định: Giả thiết khoa học luận văn chấp nhận đợc, đề tài có tính hiệu mục đích nghiên cứu hoàn thành 115 Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Ngọc Anh (1999), Khai thác ứng dụng phép tính vi phân để giải tập cực trị có nội dung liên môn thực tế nhằm chủ động góp phần rèn luyện ý thức khả ứng dụng Toán học cho học sinh lớp 12 THPT, Ln ¸n TiÕn sÜ Gi¸o dơc, ViƯn Khoa học giáo dục, Hà Nội [2] Lê Quang ánh, Nguyễn Thành Dũng, Trần Thái Hùng (1999), 360 toán chọn lọc, Nxb Đồng Nai, Đồng Nai [3] Lê Quang ánh, Trần Thái Hùng, Nguyễn Hoàng Dũng (1993), Tuyển tập toán khó phơng pháp giải toán Hình học không gian, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh [4] Văn Nh Cơng (chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Mộng Hy (2000), Hình học 11 (Sách chỉnh lý hợp năm 2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội [5] Văn Nh Cơng (chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Mộng Hy (2000), Bài tập Hình học 11 (Sách chỉnh lý hợp năm 2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội [6] Văn Nh Cơng (chủ biên), Trần Văn Hạo, Ngô Thúc Lanh (2000), Tài liệu hớng dẫn giảng dạy Toán 11 (Sách chỉnh lý hợp năm 2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội [7] Văn Nh Cơng (chủ biên), Phan Văn Viện (2000), Hình học 10 (Sách chỉnh lý hợp năm 2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội [8] Vũ Cao Đàm (1995), Phơng pháp luận nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội 116 [9] Nguyễn Xuân Đức (2004), Dạy học thông qua phơng pháp xây dựng chuỗi Toán nhằm nâng cao hoạt động nhận thức cho học sinh THPT, Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học, Vinh [10] Cao Thị Hà (2005), "Một số định hớng dạy học Hình học không gian theo quan điểm Lý thuyết kiến tạo", Tạp chí Giáo dục, (110), tr.32-33 [11] Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh (2001), Chuyên đề luyện thi vào Đại học Hình học không gian, Nxb Giáo dục, Hà Nội [12] Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình (1981), Giáo dục học môn Toán, Nxb Giáo dục, Hà Nội [13] Nguyễn Bá Kim (2004), Phơng pháp dạy học môn Toán, Nxb Đại học s phạm, Hà Nội [14] Phan Huy Khải, Nguyễn Đạo Phơng (2002), Các phơng pháp giải Toán sơ cấp Hình học không gian 11, Nxb Hà Nội, Hà Nội [15] Nguyễn Sinh Nguyên (chủ biên), Nguyễn Cơng Nghi, Nguyễn Văn Thông, Võ Quang Đa, Lê Hoành Phò (2001), Tuyển tập 750 tập Toán Hình học 11, Nxb Đà Nẵng [16] Đoàn Vơng Nguyên (2004), Giải toán Hình học không gian phơng pháp tọa độ, Nxb Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh [17] Hoàng Phê (1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội [18] G Polya (1997), Giải toán nh nào? Nxb Giáo dục, Hà Nội 117 [19] G Polya (1997), Sáng tạo Toán học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [20] Đào Tam (2000), "Bồi dỡng học sinh giỏi THPT, lực huy động kiến thức giải toán", Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, (1), tr.19 [21] Đào Tam (1997), "Rèn luyện kỹ chuyển đổi ngôn ngữ thông qua việc khai thác phơng pháp khác giải dạng Toán Hình học trờng THPT", Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, (12), tr.20 [22] Đào Tam (2005), Phơng pháp dạy học Hình học trờng THPT, Nxb Đại học s phạm, Hà Nội [23] Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phơng pháp luận vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu Toán học, Tập 1, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội [24] Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Tập cho học sinh giỏi toán làm quen dần với nghiên cứu Toán học, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội [25] Trần Thúc Trình (1998), Cơ sở lý luận dạy học toán nâng cao (dùng cho học viên cao học Toán), Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội [26] A.M Pskalo (1978) TÝnh kÕ thõa d¹y häc toán, Giáo trình dùng cho giáo viên, Nxb Giáo dục, Mat-scơ-va (Tiếng Nga) 118 Mục lục Trang Mở đầu Chơng 1: 1.1 1.2 1.3 1.4 Một số vấn đề vỊ c¬ së lý ln TÝnh kÕ thõa Hoạt động nhận thức Các c¬ së khoa häc KÕt luËn ch¬ng Chơng 2: Các biện pháp vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập toán trờng THPT 2.1 Các định hớng - Từ sở đề biện pháp s phạm nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh thông qua dạy học giải tập To¸n 2.1.1 Định hớng 2.1.2 Định hớng 2.1.3 Định hớng 2.1.4 §Þnh híng 2.1.5 §Þnh híng 2.2 C¸c biƯn pháp s phạm nhằm tổ chức hoạt động nhận thức Toán học cho học sinh sở vận dụng tÝnh kÕ thõa 2.2.1 BiƯn ph¸p 2.2.2 BiƯn ph¸p 2.2.3 BiƯn ph¸p 2.2.4 BiƯn ph¸p 2.2.5 BiƯn ph¸p 2.3 KÕt luËn ch¬ng Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1 Mơc ®Ých thùc nghiƯm 3.2 Néi dung thùc nghiÖm 3.3 Tỉ chøc thùc nghiƯm 119 3.4 KÕt luËn chung vÒ thùc nghiÖm KÕt luËn bé gi¸o dục đào tạo Trờng Đại học Vinh Tài liệu tham kh¶o -   - nguyÔn Thị Tuyết Mai Vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán trờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 (Thể qua dạy học Hình học không gian) luận văn thạc sĩ giáo dục học Chuyên ngành: Lý luận PPDH môn Toán Mã số: 60.14.10 Ngời hớng dẫn khoa học: GS-TS Đào Tam Vinh, 2005 120 Lời cảm ơn Luận văn đợc hoàn thành dới hớng dẫn, giúp đỡ GS.TS Đào Tam Tác giả xin đợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Trong trình làm luận văn tác giả đợc giúp đỡ thầy cô giáo tổ PPGD Toán - Khoa Toán - Trờng Đại học Vinh Nhân dịp tác giả xin chân thành cảm ơn Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nguồn động viên giúp đỡ tác giả có thêm nghị lực, tinh thần để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin đợc cảm ơn lòng u dành cho tác giả Vinh, tháng 12 năm 2005 Tác giả 121 Nguyễn Thị Tuyết Mai 122 giáo dục đào tạo Trờng Đại học Vinh -   - ngun ThÞ Tut Mai Vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho häc sinh líp 11 trêng trung häc phỉ th«ng (ThĨ qua dạy học Hình học không gian) luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2005 ... kỊ thõa dạy học giải tập Toán trờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2.1 Các định hớng sở đề biện pháp s phạm nhằm tổ chức HĐNT cho học sinh dạy học giải tập Toán trờng THPT 2.2... trí việc vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 6.2 Về mặt thực tiễn: - Xây dựng đợc số biện pháp dạy học để sử dụng tính kế thừa nhằm tăng... nghiên cứu tính kế thừa - Tính kế thừa dạy học Toán - Khái niệm hoạt động nhận thức thao tác t đặc trng hoạt động nhận thức - Vai trò tính kế thừa với tổ chức hoạt đông nhận thức cho học sinh - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia, Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia, Một số vấn đề về cơ sở lý luận

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn