ĐỒ án cấp THOÁT nước

42 52 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2019, 11:49

Đồ án xử lý nớc thiên nhiên thuyết minh Đồ án môn học xử lý nớc thiên nhiên - PhÇn I Lùa chän dây chuyền công nghệ Các tiêu chất lợng nớc ngn tríc xư lý: - to níc: 22oC - §é mµu theo thang Coban: 40 - §é kiỊm toµn phần: 4,02 mgđl/l - Độ cứng Cacbonat: 4,02 mgđl/l - Độ cứng toàn phần: 5,00 mgđl/l - Độ oxy hoá pemanganat: 13 mg/l - Độ pH: 7,3 - Hàm lợng sắt toàn phần: 0,22 mg/l - Hàm lợng Fe2+: 0,18 mg/l - Hàm lợng oxy hoà tan: 10 mg/l - Hàm lợng cặn lơ lửng: Cmax= 1900 mg/l, Cmin= 150 mg/l, CTB= 800 mg/l - Hàm lợng ion níc: Cation: Na+= 45mg/l Ca2+= 80,16 mg/l Mg2+= 12,16 mg/l Anion: HCO3= 245 mg/l SO42-= 48 mg/l SiO32-= 0,4 mg/l Cl-=69 mg/l Đồ án xử lý nớc thiên nhiên Hàm lợng hợp chất chứa Nitơ: - NH4+= 1,4 mg/l NO2-= 0,4 mg/l NO3-= 0,3 mg/l - Hàm lợng H2S= 0,23 mg/l - Chỉ số E.Coli: 920 con/l I Xác định tiêu thiếu: Tổng hàm lợng muối hoà tan Xác định dựa vào c«ng thøc: P = ∑ M+ + ∑ A- + 1,4 [Fe2+] + 0,5[HCO3-] + 0,13[SiO32-] Trong ®ã: + ∑ M+: Tổng hỗn hợp ion dơng nớc nguồn kh«ng kĨ Fe2+ ∑ M+ = [Na+] + [Ca2+] + [Mg2+] + [NH4+] = 45 +80,16 + 12,16 + 1,4 = 138,72 (mg/l) + A-: Tổng hàm lợng ion âm không kể HCO3-, SiO3 A-= [SiO42-] +[Cl-] + [NO2-] + [NO3-] = 48 + 69 + 0,4 + 0,3 = 117,7 (mg/l) ⇒ P = 138,72 + 117,7 + 1,4.0,18 + 0,5.245 + 0,13.0,4 P = 379,224 (mg/l) Hàm lợng CO2 hoà tan Đợc xác định theo biểu đồ Langelier, từ giá trị tham số ®· biÕt: to = 22oC, P = 379,224 mg/l, Ki = 4,02 mg®l/l, pH = 7,3 ⇒ [CO2] = 16,87 mg/l II Đánh giá chất lợng nớc nguồn Trớc tiên, cần kiểm tra độ xác tiêu cho trớc: - Độ kiềm toàn phần Đồ án xư lý níc thiªn nhiªn KiTP = [OH-] + [HCO3-] + [CO32-] (mgđl/l) Vì pH = 7,3 [OH-] nhỏ coi = Mặt khác, pH = 7,3< 8,4 nớc có CO2 HCO3-, không cã CO32- nªn [CO32-] = ⇒ KiTP = + 245/61,02 + = 4,02 (mgđl/l) - Độ cứng toàn phần CTP = = [Ca 2+ ] [ Mg 2+ ] + 20,04 12,16 80,16 12,16 + = (mgđl/l) 20,04 12,16 - Độ cứng Cacbonat: Ck = [ HCO3−] 245 = =4,02 (mg®l/l) 61,02 61,02 KiTP, CTP, Ck đợc xác định Đánh giá chất lợng nớc nguồn: -So sánh với tiêu chuẩn chất lợng nớc mặt, ta thÊy ngn níc nµy cã thĨ dïng lµm ngn cấp nớc cho trạm xử lý nớc cấp cho ăn uống sinh hoạ.t -So sánh tiêu với tiêu chuẩn chất lợng nớc cấp cho ăn uống sinh hoạt, ta thấy tiêu nh độ màu, độ oxy hoá, hàm lợng cặn lơ lửng, độ cứng, hàm lợng hợp chất chứa nitơ, H2S, số E.Coli lớn cần đợc xử lý -Nớc nguồn có hàm lợng hợp chất chứa nitơ, H2S lớn Cần tiến hành clo hoá sơ trớc đa nớc vào công trình xử lý - Độ OH KMnO4 = 13 > 0,15 Fe2+ + 3(= 0,15*0,18+3=3,027) nên phải khử Clo Đồ án xử lý nớc thiên nhiên - Hàm lợng cặn độ màu lớn tiêu chất lợng nớc cấp cho sinh hoạt nên phải làm nớc khử màu phèn - Độ cứng toàn phần nớc CTP= mgđl/l = 5.2,8=14odH>CTPTC=12odH Tuy nhiên, cho phèn vào, độ cứng giảm nên không cần phải tính toán - pH = 7,3 thuộc khoảng 6,5 đến 8,5 nên đạt tiêu chuẩn nớc cấp cho sinh hoạt - Hàm lợng cặn lơ lửng lớn nên dùng phèn nhôm Al2(SO4)3 để keo tụ - Các tiêu Na+, Ca2+, Mg2+ nằm giíi h¹n cho phÐp - ChØ sè E.Coli = 920 con/l >TC(Lp2 nên lấy Lp = 84,925 mg/l để xử lý nớc Đồ án xử lý nớc thiên nhiên * Kiểm tra độ kiềm nớc theo yêu cầu keo tụ: Khi cho phèn vào nớc, pH giảm Đối với phèn Al, giá trị pH thích hợp để trình keo tụ xảy đạt hiệu từ 5,5 đến 7,5 Giả sử, cần phải kiềm hoá nớc để nâng pH lên giá trị phù hợp với yêu cầu xử lý, lợng kiềm ®ỵc tÝnh: Lp Lk = ek*( e - Kio + 0,5 )* p 100 C (mg/l) Trong ®ã: Lp, lp : liều lợng đơng lợng phèn đa vào níc Lp = 84,925 mg/l, ep ((Al2(SO4)3) = 57 mg®l/l, ek: đơng lợng kiềm, chọn chất kiềm hoá CaO nên ek = 28 mgđl/l Kio : độ kiềm níc ngn, Kio = 4,02 mg®l/l C: nång ®é CaO sản phẩm sử dụng, C = 80% 0,5: độ kiỊm dù tr÷ ⇒ Lk = 28( 84,925 100 - 4,02 +0,5)* = -71,05
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án cấp THOÁT nước, ĐỒ án cấp THOÁT nước, bể lọc nhanh trọng lực, Tính toán mặt bằng trạm xử lí

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn