Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

302 51 0
  • Loading ...
1/302 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2019, 18:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN BÍCH NGỌC HỒN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN BÍCH NGỌC HỒN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG ĐỨC SƠN TS NGUYỄN THỊ NGỌC LAN HÀ NỘI, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết quả, tài liệu nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Bích Ngọc ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG .vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .18 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 Phương pháp nghiên cứu khung nghiên cứu 21 Một số lý thuyết tảng cho nghiên cứu luận án 27 Đóng góp luận án mặt lý luận thực tiễn 30 Kết cấu luận án .31 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 32 1.1 Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa nhu cầu thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 32 1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hưởng đến kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa 32 1.1.2 Nhu cầu thông tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa .38 1.2 Khái quát báo cáo tài doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 42 1.2.1 Khái quát báo cáo tài doanh nghiệp .42 1.2.2 Quy định pháp lý báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 50 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa .51 1.3 Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 55 1.3.1 Báo cáo tình hình tài 55 1.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 58 iii 1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 60 1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài .63 1.4 Chuẩn mực báo cáo tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa giới học cho Việt Nam 64 1.4.1 Chuẩn mực báo cáo tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa giới 64 1.4.2 Bài học kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực báo cáo tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt nam .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 72 2.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .72 2.1.1 Tiêu chuẩn phân loại trình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .72 2.1.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 76 2.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam ảnh hưởng đến báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 77 2.2 Nhu cầu người sử dụng thông tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa mức độ đáp ứng nhu cầu .79 2.2.1 Khảo sát nhu cầu thông tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 79 2.2.2 Khảo sát mức độ quan tâm người sử dụng đến thông tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 83 2.2.3 Mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 90 2.3 Thực trạng hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 94 2.3.1 Quy định pháp lý Báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 94 2.3.2 Thực trạng hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 100 iv 2.4 Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 115 2.4.1 Những kết đạt 115 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế 118 Kết luận chương .129 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM .130 3.1 Chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 130 3.2 Yêu cầu nguyên tắc việc hồn thiện báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .132 3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 132 3.2.2 Nguyên tắc việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .133 3.3 Giải pháp hồn thiện hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 135 3.3.1 Giải pháp quy định pháp lý báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 135 3.3.2 Giải pháp việc vận dụng quy định pháp lý lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 155 3.4 Điều kiện thực giải pháp 162 3.4.1 Về phía Nhà nước .162 3.4.2 Về phía người sử dụng thông tin 165 3.4.3 Về phía doanh nghiệp nhỏ vừa 169 3.4.4 Về phía bên liên quan khác 172 Kết luận chương .173 KẾT LUẬN 174 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 176 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 177 PHỤ LỤC v vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt ACCA AICPA BCTHTC BCKQHĐKD BCLCTT BCTC DN DNNVV EU FASB FRF for Giải nghĩa Hiệp hội kế tốn cơng chứng Anh quốc Hội kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Liên minh Châu Âu Cơ quan tiêu chuẩn kế tốn tài Khn khổ chung BCTC cho Doanh nghiệp vừa nhỏ SMEs GAAP IAS IASB IFRS IFRS for SME NHTM SME TMBCTC TNHH TSDH TSNH US GAAP VAS VCSH Hoa Kỳ Nguyên tắc kế toán chấp nhận chung Chuẩn mực kế toán quốc tế Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế cho Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại Doanh nghiệp nhỏ vừa Thuyết minh Báo cáo tài Trách nhiệm hữu hạn Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Nguyên tắc kế toán chấp nhận chung Hoa Kỳ Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chuẩn phân loại DNNVV theo Liên minh Châu Âu EC 32 Bảng 2.1: Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế Việt Nam 72 Bảng 2.2 Tiêu chí phân loại DNNVV theo lĩnh vực .73 Bảng 2.3: Cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô lao động 75 Bảng 2.4: Mức độ quan tâm người sử dụng BCTC DNNVV 85 Bảng 2.5: BCLCTT lập theo phương pháp hữu ích cho người sử dụng91 Bảng 2.6: Nhu cầu thông tin thay đổi VCSH DNNVV 92 vii Bảng 2.7: Thông tin thay đổi VCSH DNNVV tìm đâu .92 Bảng 2.8: Thông tin thay đổi VCSH DNNVV nên trình bày BCTC 92 Bảng 2.9: Đánh giá người sử dụng chất lượng thông tin BCTC DNNVV 94 Bảng 2.10: Quy định pháp lý áp dụng đơn vị 99 Bảng 2.11 Đánh giá Chuẩn mực kế toán Việt Nam 99 Bảng 2.12: Đánh giá tầm quan trọng BCTC từ phía DNNVV 101 Bảng 2.13: So sánh tầm quan trọng BCTC người sử dụng người cung cấp thông tin .102 Bảng 2.14: So sánh loại BCTC tiêu BCTC theo quy định IASB, Mỹ Việt Nam .122 ... tin báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa 90 2.3 Thực trạng hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 94 2.3.1 Quy định pháp lý Báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt. .. PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM .130 3.1 Chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 130 3.2 Yêu cầu nguyên tắc việc hoàn thiện báo cáo. .. cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .132 3.2.1 Yêu cầu hồn thiện báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 132 3.2.2 Nguyên tắc việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, Bảng 2.3: Cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô lao động, Bảng 2.9: Đánh giá của người sử dụng về chất lượng thông tin trên BCTC của DNNVV

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn