Trắc nghiệm Pháp luật Kinh doanh quốc tế có đáp án

27 203 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2019, 18:47

Trắc nghiệm Pháp luật Kinh doanh quốc tế có đáp án HĐMBHH khơng có đặc điểm số Đ2 sau: a Là HĐ song vụ b Là HĐ có bồi hồn c Là HĐ thực tế d Khơng có đáp án HĐMBHHQT có đặc điểm đặc điểm sau: a Hàng hóa đối tượng HĐ có di chuyển qua biên giới b Đồng tiền tốn ngoại tệ nước c Chủ thể ký kết bên có trụ sở thương mại quốc gia khác d Cả a,b,c Công ước Viên 1980 LHQ công ước quốc tế về: a Thanh toán quốc tế b HĐ thương mại quốc tế c HĐ mua bán hàng hóa quốc tế d Mua bán quốc tế động sản hữu hình HĐ mua bán hh quốc tế chịu điều chỉnh nguồn luật: a Điều ước quốc tế thương mại b Luật quốc gia c Tập quán TMQT d Cả nguồn luật nói Theo quy định công ước Viên 1980 HĐMBHHQT, người mua có quyền hủy HĐ nếu: a Người bán không giao hàng thời hạn người mua gia hạn b Người bán tuyên bố không giao hàng thời hạn gia hạn c Cả a b Điều 49.1.b d Không đáp án Điều ước quốc tế trở thành nguồn luật điều chỉnh HĐMBHHQT khi: a Các bên ký kết thỏa thuận lựa chọn ĐƯQT ghi HĐ b Các bên ký kết thuộc quốc gia thành viên ĐƯQT c Cơ quan giải tranh chấp lựa chọn ĐƯQT bên tranh chấp không phản đối d Cả a, b, c Theo nghị định 12/2006/NĐ –CP, thương nhân Việt Nam phép XK, NK hàng hóa: a Theo ngành nghề ghi giấy chứng nhận ĐKKD b Theo ngành nghề không hạn chế c Theo ngành nghề không bị cấm d Không đáp án thay NĐ 187/2013 ĐIều 3: Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập quy định Nghị định văn pháp luật khác, thương nhân xuất khẩu, nhập hàng hóa khơng phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh Theo công ước Viên 1980, HĐMBHHQT thiết phải có đủ điều khoản sau: a Đối tượng HĐ b Giá c Đối tượng HĐ giá d Đối tượng HĐ, giá đồng tiền tốn Khơng có quy định Cơng ước khơng điều chỉnh vấn đề hiệu lực hợp đồng Incoterms gì? a Quy tắc Tổ chức thương mại TG b Tập qn TMQT có tính ngun tắc c Quy tắc phòng TMQT d Tập qn TMQT chung 10.Incoterms khơng giải vấn đề lq đến: a Thời điểm chuyển rủi ro b Trách nhiệm người mua, người bán vi phạm HĐ c Nghĩa vụ làm thủ tuc HQ cho hàng hóa d Nghĩa vụ chịu chi phí bảo hiểm, chi phí vận tải 11.Luật TM Việt Nam 2005 quy định HĐMBHHQT phải đc ký kết bằng: a Văn hình thức có giá trị pháp lý tương đương văn b Lời nói c Hành vi cụ thể d Cả a, b, c 12.Theo công ước Viên 1980, bên ký kết HĐMBHHQT bắt buộc phải có: a Quốc tịch khác b Đk điều lệ quốc gia khác c Trụ sở TM quốc gia khác d Địa điểm hoạt động TM quốc gia khác 13.Theo công ước Viên 1980, hình thức có giá trị tương đương văn bao gồm: a Điện báo b Telex c Fax d Cả a, b, c 14.Nội dung HĐMBHHQT phải hợp pháp có nghĩa HĐ phải có đủ: a Điều khoản thông thường b Điều khoản chủ yếu c Điều khoản tùy nghi d Cả a, b, c khơng có đáp án đúng: hợp pháp khơng vi phạm điều cấm luật không trái với đạo đức xã hội 15.Theo cơng ước Viên 1980, hình thức chấp nhận chào hàng không bao gồm: a Văn b Hành vi cụ thể c Lời nói d Sự im lặng 16.Việc khiếu nại phẩm chất nước người bán đc quy định bởi: a HĐ b L/C c Luật nước người bán d Cả a, b, c 17.Theo luật TM Việt Nam 2005, áp dụng chế tài phạt vi phạm, bên bị vi phạm áp dụng đồng thời chế tài: a Bồi thường thiệt hại b Hủy hợp đồng c Cả a b d Cả a, b, c sai 18.Theo luật TM 2005, chế tài đình thực HĐ đc áp dụng khi: a Một bên không thực HĐ b Xảy hành vi vi phạm mà bên thỏa thuận điều kiện để đình thực HĐ c Có vi phạm nghĩa vụ HĐ d Cả b c 19.Theo luật TM 2005, bên bị vi phạm có quyền đòi bồi thường thiệt hại, TRỪ: a Tổn thất, giảm sút tài sản b Các chi phí bên bị vi phạm để hạn chế thiệt hại c Khoản lãi hưởng d Thiệt hại uy tín, danh dự 20.Theo cơng ước Viên 1980, đặc điểm quan trọng HĐMBHHQT là: a Hàng hóa đc di chuyển qua biên giới b Đồng tiền toán ngoại tệ bên c Các bên đương có trụ sở TM đóng quốc gia khác d Luật áp dụng cho HĐ luật nước ngồi bên 21 Theo công ước Viên 1980, HĐMBHHQT đc ký kết kể từ khi: a Bên chào hàng nhận đc chấp nhận chào hàng bên đc chào b Chấp nhận chào hàng có hiệu lực c Bên chào hàng nhận đc chấp nhận chào hàng vô ĐK bên đc chào d Bên đc chào hàng không hủy chấp nhận chào hàng 22 Trong HĐMBHHQT quy định “kiểm tra phẩm chất cảng Vinacontrol làm định” giá trị pháp lý GCNPC là: a Không ràng buộc người mua b Ràng buộc người mua, số TH người mua bác lại c Ràng buộc tuyệt đối người mua d Khơng có đáp án 23.HĐ XNK vơ hiệu trường hợp: a Người ký HĐ phó GĐ cơng ty mà khơng có giấy ủy quyền b Người ký HĐ khơng có lực hành vi đầy đủ c Đối tượng HĐ vật bị cấm XK nước người XK d Cả TH 24.Bên vi phạm HĐMBHHQT miễn trách nhiệm TH: a Việc vi phạm HĐ lỗi bên bị vi phạm b Bên vi phạm gặp phải TH bất khả kháng c Việc vi phạm HĐ lỗi bên thứ ba khơng có quan hệ HĐ với bên vi phạm d Cả TH 25.Khi người bán giao hàng phẩm chất, người mua có quyền áp dụng chế tài thực hiên thực Nội dung chế tài thể việc: a Người mua yêu cầu người bán sửa chữa hay thay hàng hóa b Người mua mua hàng thay người bán chịu chi phí tổn thất c Người mua thuê người thứ sửa chữa hàng hóa người bán chịu chi phí, tổn thất d Cả nội dung 26.Theo luật TM 2005, vi phạm HĐ là: a Vi phạm điều khoản chủ yếu HĐ b Vi phạm làm cho bên bị vi phạm khơng đạt đc mục đích việc giao kết HĐ c Vi phạm điều khoản phẩm chất hàng hóa d Vi phạm nghĩa vụ HĐ 27.Hậu pháp lý việc hủy HĐ KHÔNG bao gồm nội dung sau đây: a Các bên không tiếp tục thực nghĩa vụ b Các bên trả lại cho lợi ích nhận đc c Bên vi phạm có lỗi gây hủy HĐ phải nộp phạt và/hoặc bồi thường thiệt hại cho bên d Bên bị thiệt hại bên tự gánh chịu 28.Theo luật TM 2005, người bán giao hàng chậm phải nộp phạt với mức phạt là: a 5% trị giá phần hàng giao chậm b 7% c 8% d Do bên quy định HĐ không 8% 29.Theo công ước Viên 1980, TH áp dụng chế tài hủy HĐ là: a Khi bên không thực hiên nghĩa vụ thời hạn đc gia hạn thêm b Khi có vi phạm HĐ c Cả TH d Cơng ước khơng có quy định việc hủy HĐ 30.Theo công ước Viên 1980, chấp nhận vô ĐK đơn chào hàng chấp nhận: a Tất nội dung đơn chào hàng b Mà khơng có sửa đổi bổ sung điều khoản chủ yếu HĐ c Mà không làm thay đổi cách nội dung đơn chào hàng: d Mà không làm thay đổi điều khoản Giá Phương thức tốn 31.Trong HĐMBHHQT có quy định “Kiểm tra phẩm chất cảng đến Vinacontrol làm” thì: a Người mua phải mời Vinacontrol tiến hành giám định phẩm chất hàng hóa b Người mua mời SGS – Việt Nam tiến hành giám định phẩm chất hàng hóa c Người mua khơng tiến hành giám định phẩm chất hàng hóa sau người mua khơng thể khiếu nại, kiên tụng phẩm chất hh đc d Người mua khơng tiến hành giám định PC hàng hóa hàng hóa thực phẩm chất, người mua khiếu nại kiện tụng phẩm chất 32 Người XK phải kiểm tra chất lượng hàng hóa trước XK TH: a HĐ có quy định b L/C có quy định c Luật nước người XK có quy định d Trong TH 33.Luật điều chỉnh HĐMBHHQT là: a Luật quốc gia người bán b Công ước Viên năm 1980 HĐMBHHQT c Incoterms 2000 d Luật bên thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng cho HĐ 34.Khi áp dụng chế tài nào, bên bị vi phạm chứng minh thiệt hại: a Chế tài bồi thường thiệt hại b Chế tài phạt c Chế tài thực thực d Chế tài hủy HĐ 35.Chế tài bồi thường thiệt hại đc áp dụng TH: a Khi bên bị vi phạm có thiệt hại hành vi vi phạm HĐ bên b Khi bên có thỏa thuận HĐ việc áp dụng chế tài c Khi bên vi phạm HĐ d Không đáp án 36.Biên giám định phẩm chất có giá trị ràng buộc người XK NK? a Biên công ty giám định chuyên nghiệp độc lập cấp b Biên đối tịch người XK người NK c Cả a b d Khơng có đáp án 37.Các DN Việt Nam để đc ký kết HĐMBHHQT phải: a Xin giấy phép XNK b Xin giấy phép XNK ĐK mã số thuế XNK c Đăng kí mã số thuế XNK d Khơng đáp án 38.Áp dụng chế tài chế tài sau HĐ có hiệu lực: a Tạm ngừng thực HĐ b Hủy HĐ c Đình thực HĐ d Cả a, b, c 39.Áp dụng chế tài chế tài sau phải tiến hành việc hồn trả tài sản: a Tạm ngừng thực HĐ b Hủy HĐ c Đình thực HĐ d Cả phương án 40.Khi áp dụng chế tài thực thực không đc áp dụng chế tài sau đây: a Bồi thường thiệt hại b Hủy HĐ c Phạt vi phạm d Cả chế tài 41.Theo luật TM 2005, bên có quyền hủy HĐ: a Nếu bên vi phạm điều khoản chủ yếu HĐ b Nếu bên vi phạm HĐ c Nếu vi phạm bên ĐK để hủy bên thỏa thuận HĐ d Cả b c 42.Chế tài phạt đc áp dụng TH: a Pháp luật có quy định b Hai bên có thỏa thuận HĐ c Trong TH bên vi phạm HĐ d Cả a b 43.Theo luật TM 2005, người mua có quyền hủy HĐ khi: a Người bán không giao hàng b Người bán giao hàng phẩm chất c Người bán giao hàng sai xuất xứ d Khơng quy định 44 Theo luật TM 2005, người bán có quyền hủy HĐ khi: a Người mua … b Người mua không tuân thủ HĐ c Người mua không trả tiền d Cả a, b, c sai 45.Ttrong HĐMBHHQT, điều khoản “Luật áp dụng” là: a Điều khoản chủ yếu b Điều khoản cần thiết để tránh tranh chấp luật áp dụng c Điều khoản quy định trình tự thủ tục giải tranh chấp d Cả a, b, c 46.Khi HĐ có quy định “trước ngày giao hàng 15 ngày, người bán phải kiểm tra phẩm chất hàng hóa” thì: 10 55.Tập qn TMQT thói quen hoạt động TMQT : a Đc áp dụng cách rộng rãi phổ biến b địa phương, với vấn đề, phải thói quen c có nội dung rõ ràng để bên xác định đc quyền nghĩa vụ d a, b c 56.Dựa vào nội dung, tập quán TMQT đc chia thành: a Tập quán TMQT có tính chất ngun tắc Tập qn TMQT có tính chất cụ thể b Tập quán TMQT chung Tập quán TMQT khu vực c Tập quán TMQT địa phương Tập quán TMQT khu vực d Tập quán TMQT chung Tập qn TMQT có tính chất cụ thể 57 Án lệ tiền lệ theo đó, phán tòa án có giá trị nguồn luật theo quy định của: a Cộng hòa Pháp b Hoa Kỳ c Nhật Bản d Việt Nam 58 Chủ thể tham gia giao kết HĐMBHHQT hợp pháp khi: a Có đủ tư cách pháp lý để giao kết HĐMBHHQT theo quy định luật quốc tịch b Người ký kết HĐMBHHQT phải có đủ thẩm quyền ký kết c Ln ln phải có giấy ủy quyền hợp lý d Thỏa mãn a b 59.Luật TM Việt Nam 2005 quy định MBHHQT mua bán theo hình thức: a Xuất nhập b Tạm nhập, tái xuất c Tạm xuất, tái nhập chuyển 13 d Tất hình thức 60 Khi chủ thể HĐMBHHQT pháp nhân người có thẩm quyền giao kết HĐ là: a Người đại diện theo Pháp luật pháp nhân b Người đại diện theo ủy quyền c Người đc người đại diện theo ủy quyền ủy quyền cho d Cả a b 61.Nếu HĐ có quy định phạt vi phạm, bên bị vi phạm đòi đc tiền phạt khi: a Bên bị vi phạm chưa có thiệt hại b Bên bị vi phạm có thiệt hại c Cả a b d Khơng có đáp án 62.Theo thuyết tống phát, HĐ giao kết khi: a Chấp nhận chào hàng đc gửi b Chấp nhận chào hàng đến nước người chào hàng c Người chào hàng nhận đc chấp nhận chào hàng d Khơng có đáp án 63.Theo luật TM Việt Nam năm 2005, HĐMBHHQT phải: a Có đủ điều khoản chủ yếu: tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức toán, địa điểm thời gian giao hàng b Có điều khoản đối tượng giá c Có điều khoản đối tượng d Không đáp án 64 Phạt bội ước chế tài đc áp dụng: a Khi bên không thực hiên HĐ 14 b Khi người bán giao hàng chậm c Khi người mua tốn chậm d Khơng đáp án 65.Chế tài bồi thường thiệt hại đc áp dụng đồng thời với chế tài: a Hủy HĐ b Buộc thực HĐ c Chế tài phạt d Cả a, b, c 66.ĐƠn đặt hàng chào hàng: a Xuất phát từ phía người bán b Xuất phát từ phía người mua c Do gửi d Không đáp án 67 Theo luật TM 2005, người mua có quyền hủy HĐ khi: a Người bán giao hàng phẩm chất b Người bán giao hàng phẩm chất đến mức không đáp ứng đc mục đích sử dụng người mua c Trong TH d Không đáp án 68 Thời hạn hiệu lực chào hàng là: a Thời gian để thu hồi chào hàng b Thời gian để hủy chào hàng c Thời gian để người đc chào hàng chấp nhận chào hàng d Tất đáp án 69.Chào hàng có quy định: “chào hàng có hiệu lực vòng 30 ngày” ngày bắt đầu tính thời gian hiệu lực chào hàng: 15 a Là ngày đc ghi rõ đơn chào hàng b Là ngày chào hàng đc gửi c Là ngày người chào hàng nhận đc dơn chào hàng d Hoặc a b phụ thuộc luật điều chỉnh luật nào: 70.Theo pháp luật Việt Nam, người chào hàng có quyền: a Hủy đơn chào hàng b Thu hồi đơn chào hàng c Cả a b d Không đáp án 71.Người chào hàng thu hồi đơn chào hàng khi: a Thu hồi chào hàng đến trước người đc chào hàng gửi chấp nhận b Thu hồi CH đến tay người đc chào hàng trước hay lúc với đơn chào hàng c Cả a b d Khơng có đáp án 72.Người chào hàng hủy đơn chào hàng khi: a Đơn hủy chào hàng đến tay người chào hàng trước hay lúc với đơn chào hàng b Đơn hủy chào hàng đến trước người đc chào hàng gửi chấp nhận c Hoặc a b d Khơng có đáp án 73 Theo pháp luật VN, chấp nhận chào hàng vô điều kiện đc hiểu là: a Chấp nhận không làm thay đổi điều khoản chủ yếu đơn chào hàng b Chấp nhận không làm thay đổi nội dung đơn chào hàng c Chấp nhận toàn nội dung đơn chào hàng 16 d Khơng có đáp án 74 Công ước Viên 1980 HĐMBHHQT đc áp dụng: a Khi bên quy định HĐ b Khi phủ bên gia nhập cơng ước c Khi hợp đồng mẫu quy định d Không đáp án 75.Giá tri giấy chứng nhận kiểm tra phẩm chất quy định trong: a Luật nước người bán b Luật nước người mua c Hợp đồng d Giấy chứng nhận kiểm tra phẩm chất 76.Người mua bác lại giấy chứng nhận kiểm tra phẩm chất có tính định (cuối cùng) khi: a Người mua chứng minh đc có man trá lừa dối trình lập GCNPC b Người mua chứng minh đc hàng hóa có ẩn tỳ c Người mua chứng minh có sơ suất trình kiểm tra chất lượng d Cả a, b c 77.Theo luật TM 2005, toàn HĐ có hiệu lực áp dụng chế tài: a Tạm ngừng thực HĐ b Đình thực HĐ c Hủy HĐ d Cả a, b c 78 Theo luật TM 2005, chế tài đc áp dụng có vi phạm HĐ: a Buộc thực HĐ b Tạm ngừng thực HĐ c Hủy HĐ 17 d Cả b c Chương 5: Giải tranh chấp KDQT Khi người chuyên chở chệch hướng cứu người, cứu hàng, cứu tầu gặp nạn biển, người chuyên chở miễn trách nhiệm: a Đối với tổn thất xảy với hàng hóa mà chun chở b Đối với tổn thất hàng hóa việc tầu chệch đường gây c Đối với chậm trễ việc tầu chệch đường gây d Cả b c Cái thầy k dạy mà, liên quan đến tổn thất chung, tổn thất riêng Còn phải xem việc cứu có k, có thuộc trường hợp phải cứu k… Để chứng minh người chuyên chở giao hàng chậm cần có chứng từ: a Vận đơn (B/L), Biên hàng hư hỏng, đổ vỡ (COR) b Vận đơn (B/L), Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC) c Vận đơn (B/L), Biên kết toán hàng với tầu (ROROC) d Vận đơn (B/L), Thư dự kháng (L/R) Khi khiếu nại người chuyên chở hàng hóa đường biển cần ý tới nguyên tắc sau: a Nguyên tắc “suy đoán lỗi” b Nguyên tắc “suy đoán nghĩa vụ” c Nguyên tắc “suy đoán trách nhiệm” d Cả a, b, c sai Hồ sơ khiếu nại người chuyên chở giao hàng thiếu KHÔNG cần chứng từ sau đây: a Vận đơn (B/L) b Biên giao hàng hư hỏng, đổ vỡ (COR) c Biên kết toán hàng với tầu (ROROC) d Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC) 18 Để khiếu nại người bán không giao hàng, chứng từ chủ yếu hồ sơ khiếu nại người mua gồm: a Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Vận đơn (B/L) b Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Vận đơn (B/L) c Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Thư dự kháng (L/R) d Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C) Muốn chứng minh người bán giao hàng phẩm chất, cần có chứng từ sau: a Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Vận đơn (B/L) b Hợp đồng, Vận đơn (B/L), Biên hàng hư hỏng, đổ vỡ (COR) c Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Biên kết tốn hàng với tầu (ROROC) d Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Vận đơn (B/L), Biên giám định HĐ quy định số lượng hàng 1500 MT +/- %, ROROC ghi 850 MT, người mua khiếu nại người bán giao thiếu hàng Người mua đòi đc: a 250 MT b 200 MT c Khơng đòi đc d Chưa có đủ sở để kết luận e khơng có đáp án Khi khiếu nại người bảo hiểm, nghĩa vụ người đc bảo hiểm là: a Thông báo cho người bảo hiểm rủi ro gây nên cho hàng hóa b Ngăn ngừa tổn thất hàng hóa yêu cầu giám định c Bảo lưu quyền đòi bồi thường người bảo hiểm người thứ d Cả a, b, c Thời hiệu khởi kiện là: a Thời hạn bên thỏa thuận, theo bên bị vi phạm có quyền khởi kiện b Thời hạn pháp luật quy định, theo bên có quyền khởi kiện 19 c Thời hạn bên thỏa thuận pháp luật quy định để bên có quyền khởi kiện d Cả a, b, c sai Điều 150.3 Dân 2015 Thời hiệu khởi kiện thời hạn mà chủ thể quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; thời hạn kết thúc quyền khởi kiện Điều 149.1 Thời hiệu thời hạn luật quy định mà kết thúc thời hạn phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định 10.Luật TM Việt Nam 2005 quy định thời hiệu khởi kiện tranh chấp HĐTM là: a năm kể từ ngày ký hợp đồng b năm kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm c năm kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm d năm kể từ ngày ký hợp đồng Điều 319 Thời hiệu khởi kiện Thời hiệu khởi kiện áp dụng tranh chấp thương mại hai năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định điểm e khoản Điều 237 Luật 11.Đối với việc giải tranh chấp TMQT, tòa án quốc gia: a Có thẩm quyền đương nhiên b Chỉ có thẩm quyền có yêu cầu bên tranh chấp c Chỉ có thẩm quyền hai bên tranh chấp đồng ý lựa chọn d Cả a, b, c sai 12.Việt Nam gia nhập công ước New York năm 1958 về: a Cơng nhận định Tòa án nước ngồi 20 b Cơng nhận thi hành định Tòa án nước ngồi c Cơng nhận cà thi hành định trọng tài nước d Cả a, b, c sai 13.Thỏa thuận trọng tài lập hình thức: a Một điều khoản trọng tài HĐ b Một văn tách rời với HĐ c Một thỏa thuận d Cả a, b c 14.Trọng tài Adhoc là: a Trọng tài đc thành lập để giải vụ việc cụ thể, khơng có trụ sở ổn định, khơng có điều lệ, khơng có quy tắc tố tụng riêng b Trọng tài có trụ sở cố định khơng có điều lệ c Trọng tài khơng có trụ sở cố định có điều lệ, có quy tắc tố tụng riêng d Cả a,b,c sai 15.Theo pháp lệnh trọng tài TM năm 2003, thỏa thuận trọng tài KHÔNG bị xem vô hiệu khi: a Tranh chấp phát sinh không thuộc hoạt động TM b Một bên ký thỏa thuận khơng có thẩm quyền c Một bên đưa vụ tranh chấp tòa án d Một bên ký thỏa thuận bị lừa dối, đe dọa Hiện luật trọng tài thương mại năm 2010 16.Phán trọng tài có giá trị chung thẩm Tuy nhiên bên bên không đồng ý với phán thì: a Vụ việc đc xét sử Trọng tài theo thủ tục phúc thẩm b Vụ việc đc xét xử Tòa án theo thủ tục phúc thẩm c Vụ việc đc xét xử Tòa án theo thủ tục Giám đốc thẩm d Cả a, b, c sai 21 17.Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử tranh chấp cụ thể HĐMBHHQT khi: a Hộ đồng đc thực Việt Nam b Nguyên đơn DN Việt Nam c HĐ quy định tranh chấp bên đc giải Tòa án Việt Nam d Bị đơn doanh nghiệp Việt Nam 18.Hội đồng trọng tài ICC xét xử tranh chấp người bán Việt Nam người mua Singapore theo luật tố tụng (hay quy tắc tố tụng) nào? a Luật tố tụng trọng tài Việt Nam b Luật tố tụng trọng tài Singapore c Quy tắc tố tụng trọng tài ICC d Quy tắc tố tụng trọng tài bên tranh chấp lựa chọn 19.Hàng hư hỏng, đổ vỡ cảng đến, người bán có B/L Người chuyên chở có thư bảo đảm người bán cung cấp cảng việc chịu trách nhiệm hư hỏng, đổ vỡ hàng hóa cảng đến Người mua sẽ: a Khiếu nại người bán b Khiếu nại người chuyên chở c Khiếu nại người bán người chuyên chở d Không thể khiếu nại 20.Công ước Brucxen 1924 định thời hiệu khởi kiện người chuyên chở là: a năm kể từ ngày giao hàng b năm kể từ ngày nhận tồn lơ hàng từ người chun chở c năm kể từ ngày giao hàng d năm kể từ ngày nhận tồn lơ hàng từ người chuyên chở ĐIều 3.6 Trong trường hợp, người chuyên chở tàu không chịu trách nhiệm mát hay hư hỏng việc kiện cáo không đưa 22 vòng năm kể từ ngày giao hàng kể từ ngày phải giao hàng 21 Biên giám định kết luận hàng bị tổn thất khuân vác đưa hàng lên tầu Người mua khiếu nại ai? a Người chuyên chở b Người bán c Cả người bán người chuyên chở d Chưa đủ sở kết luận 22.Tranh chấp nguyên đơn Mỹ bị đơn Việt Nam Cơ quan có thẩm quyền đương nhiên giải tranh chấp nói trên? a Tòa án Việt Nam b Tòa án Mỹ c Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) d Không quan 23.Luật TM 2005 quy định thời hạn khiếu nại phẩm chất là: a năm kể từ ngày giao hàng b tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp c tháng kể từ ngày giao hàng d Khơng có phương án Điều 316.2 Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng khiếu nại chất lượng hàng hố; trường hợp hàng hố có bảo hành thời hạn khiếu nại ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành; 24.Theo quy định Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003, trọng tài thương mại khơng có thẩm quyền xét xử tranh chấp nào? a Tranh chấp phá sản DN b Tranh chấp từ HĐ vận chuyển c Tranh chấp từ HĐ bảo hiểm d Tranh chấp từ HĐ dịch vụ tư vấn 23 25.Theo cơng ước NewYork năm 1958, Tòa án không công nhận thi hành phán trọng tài nước trường hợp: a Thỏa thuận trọng tài không hợp lệ b Thành phần trọng tài xét xử hay thủ tục xét xử không hợp pháp c Phán chưa có hiệu lực bên đương d Cả trường hợp nêu 26.Người bán giao hàng phẩm chất làm người mua bị thiệt hại Người mua khiếu nại đòi bồi thường Khoản thiệt hại người mua không đc bồi thường: a Chi phí dỡ hàng b Chi phí giám định c Chi phí tái chế hàng d Tiền phạt giao chậm cho người thứ (do thời gian tái chế hàng) 27.Chứng từ chứng thiếu đc tất trường hợp khiếu nại người chuyên chở đòi bồi thường thiếu hụt hay tổn thất hàng hóa? a Biên kết tốn nhận hàng với tầu (ROROC) b Biên hàng hư hỏng, đổ vỡ (COR) c Vận đơn (B/L) d Thư dự kháng (L/R) 28.Khi phán trọng tài không đc tự nguyện thi hành bên thắng kiện phải: a Yêu cầu trọng tài cưởng chế thi hành b Yêu cầu quan thi hành án cưỡng chế thi hành c Kiện bên tòa án d Khơng có đáp án 24 29.Điều khoản giải tranh chấp HĐ có giá trị pháp lý độc lập so với HĐ, nghĩa là: a Điều khoản nằm văn độc lập với HĐ b Điều khoản có hiệu lực HĐ vơ hiệu c Điều khoản có giá trị pháp lý cao điều khoản khác HĐ d Cả a, b c 30 Xét xử trọng tài là: a Xét xử cơng khai chung thẩm b Xét xử kín sơ thẩm c Xét xử công khai sơ thẩm d Xét xưe kín chung thẩm 31 Điều khoản phạt HĐ quy định sau: Nếu người bán giao hàng chậm phải nộp phạt 0.5 % giá trị hàng hóa cho 10 ngày chậm đầu tiên, thêm 0.5% cho ngày chậm tiếp theo, tổng giá trị tiền phạt không vượt 5% giá trị HĐ HĐ có giá trị 500.000 USD người bán giao hàng chậm 24 ngày Khoản tiền phạt người bán phải trả cho người mua là: a 10.500 USD b 15.000 USD c 6000 USD d 25.000 USD 32.Theo luật TM Việt Nam 2005, tranh chấp phát sinh từ HDDMBHHQT đc giải bằng: a Tòa án b Trọng tài c Hòa giải 25 d Cả a, b c 33.Nếu hàng hóa tổn thất mưa gây lúc bốc hàng lên tầu phải chịu trách nhiệm cho tổn thất này: a Người chuyên chở b Người gửi hàng c Cả người chuyên chở người gửi hàng d Chưa đủ sở kết luận 34.Trong q trình chun chở, hàng hóa bị tổn thất hấp người phải chịu trách nhiệm là: a Người chuyên chở b Người gửi hàng c Người nhận hàng d Chưa đủ sở kết luận 35.Trong giải tranh chấp, “Luật hình thức” luật: a Điều chỉnh trình tự thủ tục tố tụng b Điều chỉnh quyền nghĩa vụ bên c Cả a b d Khơng có đáp án 36.Theo luật TM 2005, thời hạn khiếu nại số lượng là: a tháng kể từ ngày giao hàng b tháng kể từ ngày giao hàng c tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp d tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp 37.Để khiếu nại người bán giao hàng thiếu KHƠNG cần chứng từ sau đây: a Biên kết toán nhận hàng với tầu (ROROC) b Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC) c Cả a b 26 d Khơng có đáp án 38.COR biên quan trọng nhằm khiếu nại: a Người chuyên chở giao hàng chậm b Người chuyên chở giao hàng thiếu c Người chuyên chở giao hàng phẩm chất d Người chuyên chở giao hàng hư hỏng, đổ vỡ 39.Thời hạn khiếu nại do: a Pháp luật quy định b Các bên thỏa thuận c Hoặc a b d Khơng có đáp án 40 Khi hàng hóa cảng đến phẩm chất người mua giám định hàng hóa chịu chi phí giám định: a Người mua b Người bán c Người chuyên chở d Chưa xác định đc chưa biết nguyên nhân hàng phẩm chất 27 ... hủy HĐ: a Tồn HĐ khơng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết b Phần HĐ thực có hiệu lực, phần lại khơng có hiệu lực c HĐ có hiệu lực d Khơng có đáp án 11 51.Điều ước quốc tế có tính ngun tắc quy... HĐ có quy định b L/C có quy định c Luật nước người XK có quy định d Trong TH 33 .Luật điều chỉnh HĐMBHHQT là: a Luật quốc gia người bán b Công ước Viên năm 1980 HĐMBHHQT c Incoterms 2000 d Luật. .. hàng d Khơng có đáp án 53 .luật quốc gia đc áp dụng để điều chỉnh HĐMBHHQT khi: a bên thỏa thuận lựa chọn quốc gia làm luật điều chỉnh HĐ b ĐƯQT mà bên tham gia coa quy định áp dụng luật quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Pháp luật Kinh doanh quốc tế có đáp án, Trắc nghiệm Pháp luật Kinh doanh quốc tế có đáp án

Từ khóa liên quan