"Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”

60 197 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 13:54

Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí. Một trong những biện pháp hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện kÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp.Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh, xuất phát từ những lý do trên, em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: "KÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây” LI M U Ngy nay, trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, nn kinh t nc ta vi chớnh sỏch m ca ó thu hỳt c cỏc ngun vn u t trong v ngoi nc to ra ng lc thỳc y s tng trng khụng ngng ca nn kinh t. Nh vy mt doanh nghip mun tn ti v ng vng phi t ch trong mi hot ng sn xut kinh doanh ca mỡnh t vic u t vn, t chc sn xut n vic tiờu th sn phm. cnh tranh trờn th trng, cỏc doanh nghip phi khụng ngng nõng cao cht lng sn phm, thay i mu mó sao cho phự hp vi th hiu ca ngi tiờu dựng. Mt trong nhng bin phỏp hu hiu nht m cỏc doanh nghip cú th cnh tranh trờn th trng ú l bin phỏp h giỏ thnh sn phm. Do ú vic nghiờn cu tỡm tũi v t chc h giỏ thnh sn phm l rt quan trng i vi cỏc doanh nghip sn xut. t c mc tiờu ú, cỏc doanh nghip phi qun lý cht ch chi phớ sn xut, ng thi tỡm ra cỏc bin phỏp tt nht gim chi phớ khụng cn thit, trỏnh lóng phớ. Mt trong nhng bin phỏp hu hiu qun lý chi phớ, h giỏ thnh sn phm v nõng cao cht lng sn phm ú l k toỏn m trong ú k toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm luụn c xỏc nh l khõu quan trng v l trng tõm ca ton b cụng tỏc k toỏn trong cỏc doanh nghip sn xut. Vỡ vy hon thin kế toán chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm l vic lm rt cn thit v cú ý ngha quan trng trong quỏ trỡnh hon thin k toỏn ca doanh nghip. Cng nh nhiu doanh nghip khỏc, Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh ó khụng ngng i mi, hon thin ng vng, tn ti trờn th trng. c bit cụng tỏc k toỏn núi chung, k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh núi riờng ngy cng c coi trng. Trong thi gian thc tp ti Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh, xut phỏt t nhng lý do trờn, em ó i sõu nghiờn cu tỡm hiu v la chn ti: "Kế toán chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti X ớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh_H Tõy Ni dung ca lun vn ngo i li m u v k t lun gm 3 chng: Chơng 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2: Thc trng cụng tỏc kế toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh_H Tõy Chơng 3: Hon thin kế toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỡm hiu v lý lun v thc tin thc hin luận văn ny, mc dự ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca PGS.TS-H c Tr v cỏc anh ch phũng Ti chớnh - kế toán, song do kinh nghim v kh nng cũn hn ch nờn luận văn ca em khụng trỏnh khi nhng khi nhng khuyt im thiu sút. Em rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy cụ giỏo, cỏc cụ chỳ trong phũng kế toán ca Xớ nghip luận văn c hon thin hn na, ng thi giỳp em nõng cao kin thc phc v tt hn cho quỏ trỡnh hc tp v cụng tỏc thc t sau ny. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN vÒ kÕ to¸n CHI PHÍ SẢN XUẤT TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất CPSX biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Trong đó hao phí về lao động sống là các khoản tiền công mà doanh nghiệp phải trả cho cán bộ công nhân viên. Còn hao phí về lao động vật hoá là những khoản hao phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, hao mòn máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ .Các chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên gắn liền với quá trình sản xuất. 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí Đặc điểm phát sinh của chi phí, CPSX được phân thành các yếu tố sau: - Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ . sử dụng SXKD ( loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi). - Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình SXKD trong kỳ - Yếu tố chi phí tiền lương các khoản phụ cấp lương: Phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn bộ công nhân, viên chức. - Yếu tố chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ: Phản ánh phần BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả công nhân viên. - Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. - Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho SXKD. - Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động SXKD trong kỳ. 1.1.2.2. Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. Giỏ thnh sn phm Vit Nam bao gm 5 khon mc chi phớ: - Chi phớ nguyờn, vt liu trc tip: Phn ỏnh ton b chi phớ v nguyờn, vt liu chớnh, ph, nhiờn liu . tham gia trc tip vo vic sn xut, ch to sn phm hay thc hin lao v, dch v. - Chi phớ nhõn cụng trc tip: Gm tin lng, ph cp lng v cỏc khon trớch cho cỏc qu BHXH, BHYT, KPC theo t l vi tin lng phỏt sinh. - Chi phớ sn xut chung: L nhng chi phớ phỏt sinh trong phm vi phõn xng sn xut. - Chi phớ bỏn hng: Bao gm ton b nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n tiờu th sn phm, hng hoỏ, lao v. - Chi phớ qun lý doanh nghip: Bao gm nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n qun tr kinh doanh v qun lý hnh chớnh trong doanh nghip. 1.1.2.3. P hân loại CPSX theo các tiêu thức khác nh : - Phõn loi CPSX theo cỏch ng x ca chi phớ: Chi phớ ca doanh nghip c chia thnh biến phí, định phí chi phí hỗn hợp. - Phõn loi CPSX theo mi quan h gia chi phớ v i tng chu chi phớ: Chi phớ c chia thnh 2 loi: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp. - Theo thm quyn ca cỏc nh qun tr cỏc cp i vi tng loi chi phớ: CPSX c phõn thnh chi phớ kim soỏt c v chi phớ khụng kim soỏt c. - Theo cỏch tp hp, phn ỏnh trờn s k toỏn, chi phớ sn xut cú th c phõn thnh chi phớ c phn ỏnh trờn s k toỏn v chi phớ khụng c phn ỏnh trờn s k toỏn. Tuy nhiờn nhng chi phớ ny li rt quan trng v cỏc doanh nghip cn lu ý, xem xột khi a ra nhng quyt nh kinh doanh- ú l chi phớ c hi. Chi phớ c hi l li nhun tim tng b mt i khi chn phng ỏn hnh ng ny thay th mt phng ỏn hnh ng khỏc. Hnh ng õy l phng ỏn ti u nht cú sn so vi phng ỏn c chn. 1.1.3. i tng kế toỏn chi phớ sn xut i tng kế toỏn CPSX chớnh l vic xỏc nh gii hn tp hp chi phớ m thc cht l xỏc nh ni phỏt sinh chi phớ v ni chu chi phớ. Ni phỏt sinh chi phớ nh: phõn xng, i sn xut, b phn sn xut, giai on cụng ngh, cũn ni gỏnh chu chi phớ l sn phm, cụng v hoc mt loi lao v no ú, hoc cỏc b phn chi tit ca sn phm. 1.2. Khỏi nim v phõn loi giỏ thnh sn phm 1.2.1. Khỏi nim giỏ thnh sn phm GTSP l ch tiờu kinh t tng hp, phn ỏnh cht lng hot ng sn xut, phn ỏnh kt qu s dng cỏc loi ti sn, vt t, lao ng, tin vn trong quỏ trỡnh sn xut cng nh cỏc gii phỏp kinh t k thut m doanh nghip ó thc hin nhm t c nhng mc ớch sn xut c khi lng sn phm nhiu nht vi chi phớ sn xut tit kim h giỏ thnh sn phm. GTSP cũn l cn c tớnh toỏn hiu qu kinh t cỏc hot ng sn xut ca doanh nghip. Ch tiờu GTSP luụn cha ng hai mt khỏc nhau vn cú bờn trong, nú l CPSX ó chi ra v lng giỏ tr s dng thu c cu thnh trong khi lng sn phm, cụng vic lao v ó hon thnh. Nh vy bn cht ca GTSP l s chuyn dch giỏ tr cỏc yu t chi phớ vo nhng sn phm, cụng vic, lao v ó hon thnh. 1.2.2. Phõn loi giỏ thnh sn phm 1.2.2.1.Theo thi im tớnh v ngun s liu tớnh giỏ thnh : - Giỏ thnh k hoch: c xỏc nh trc khi bc vo kinh doanh trờn c s giỏ thnh thc t k trc v cỏc nh mc, d toỏn chi phớ ca k k hoch. - Giỏ thnh nh mc: c xỏc nh trc khi bt u sn xut sn phm đ- ợc xây dựng trên cơ sở định mức chi phí hiện hành tại thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện sản xuất sản phẩm. - Giỏ thnh thc t: c xỏc nh sau khi kt thỳc quỏ trỡnh sn xut sn phm trờn c s cỏc chi phớ phỏt sinh trong quỏ trỡnh sn xut sn phm. 1.2.2.2 Theo phm vi phỏt sinh chi phớ : - Giỏ thnh sn xut ( giỏ thnh cụng xng) l ch tiờu phn ỏnh tt c nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n vic sn xut, ch to sn phm trong phm vi phõn xng, b phn sn xut, bao gm chi phớ vt liu trc tip, nhõn cụng trc tip v CPSXC - Giỏ thnh tiờu th ( giỏ thnh ton b) l ch tiờu phn ỏnh ton b cỏc khon chi phớ phỏt sinh liờn quan n vic sn xut, tiờu th sn phm ( chi phớ sn xut, qun lý v bỏn hng). Do vy, giỏ thnh tiờu th cũn gi l giỏ thnh y hay giỏ thnh ton b v c tớnh theo cụng thc: 1.2.3. i tng tớnh giỏ thnh sn phm Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần đợc tính tổng giá thành giá thành đơn vị. - Nếu sản xuất đơn giản thì từng sản phẩm, công việc là một đối tợng tính giá thành. - Nếu tổ chức sản xuất hàng loạt thì mỗi loại sản phẩm khác nhau là đối tợng tính giá thành. Căn cứ vào quy trình công nghệ: - Nếu quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, đối tợng tính giá thành chỉ có thể là sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình công nghệ. - Nếu quy trình công nghệ phức tạp kiểu chế biến liên tục thì đối tợng tính giá thành có thể là thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng, có thể là các loại nửa thành phẩm hoàn thành ở từng giai đoạn sản xuất. - Nếu quy trình công nghệ sản xuất kiểu song song thì đối tợng tính giá thành có thể là sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh cũng có thể là từng bộ phận, chi tiết của sản phẩm. 1.3. Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm. GTSP v CPSX l hai ch tiờu cú mi liờn quan cht ch vi nhau trong quỏ trỡnh sn xut to ra sn phm. Chi phớ biu hin hao phớ, cũn giỏ thnh biu hin kt qu. õy l hai mt thng nht ca mt quỏ trỡnh. Vỡ vy chỳng ging nhau v cht. Tuy nhiờn, do b phn chi phớ sn xut gia cỏc k khụng ng u nhau nờn giỏ thnh v chi phớ sn xut khỏc nhau v lng. Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm th hin qua s Qua s ta thy: AC = AB + BD - CD hay: Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ = Giá thành sản phẩm sản xuất + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tiêu thụ sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đầu kỳ Chi phí sản xuất dở Tổng giá thành sản phẩm dang cuối kỳ A B C D Mi mt loi hỡnh doanh nghip vi mt lnh vc kinh doanh khỏc nhau thỡ s la chn phng phỏp xỏc nh sn phm d dang cng nh phng phỏp tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh khỏc nhau. 2. K TON CHI PH SN XUT 2.1. Phng phỏp kế toỏn chi phớ sn xut - Kế toỏn CPSX theo cụng vic: i tng tp hp CPSX c xỏc nh theo tng loi sn phm, tng loi cụng vic, tng n t hng. Trờn c s ú, k toỏn m s hoc th k toỏn CPSX theo tng i tng. CPSX khụng k phỏt sinh õu, b phn no u c phõn loi theo sn phm, cụng vic, n t hng. - Kế toỏn CPSX theo quỏ trỡnh sn xut: Khụng xỏc nh chi phớ hoc tng cụng vic c th no m thay vo ú, CPSX c tp hp theo tng cụng on hoc tng b phn, tng phõn xng sn xut khỏc nhau ca doanh nghip. -Phng phỏp liờn hp: i vi doanh nghip cú quy trỡnh cụng ngh sn xut phc tp va cú iu kin vn dng phng phỏp kế toỏn CPSX theo sn phm va cú iu kin vn dng phng phỏp kế toỏn theo cụng ngh ch bin thỡ cú th s dng c hai phng phỏp ny kế toỏn CPSX sn phm. 2.2. Trỡnh t kế toỏn chi phớ sn xut 2.2.1. Kế toỏn chi phớ sn xut theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn 2.2.1.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip CPNVLTT l ton b chi phớ v nguyờn vt liu chớnh, na thnh phm mua ngoi, vt liu ph, nhiờn liu s dng trc tip cho vic sn xut ch to sn phm hoc thc hin lao v, dch v. i vi nhng vt liu khi xut dựng cú liờn quan trc tip n tng i tng tp hp chi phớ riờng bit (phõn xng, b phn sn xut hoc sn phm, loi sn phm, lao v .) thỡ hch toỏn trc tip cho i tng ú. Trng hp vt liu xut dựng cú liờn quan n nhiu i tng tp hp chi phớ, khụng th t chc hch toỏn riờng c thỡ phi ỏp dng phng phỏp phõn b giỏn tip phõn b chi phớ cho cỏc i tng cú liờn quan. Tiờu thc phõn b thng c s dng l phõn b theo nh mc tiờu hao, theo h s, theo trng lng, s lng sn phm . Cụng thc phõn b nh sau: Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ (đã trừ các khoản thu hồi ghi giảm chi phí) - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ T l phân b = Tng chi phớ vt liu cn phõn b Tiờu thc phõn b ca tt c cỏc i tng * Ti khon s dng: TK 621 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip. Kt cu c bn ca TK ny nh sau: Bờn N: Tp hp chi phớ NVL xut dựng trc tip cho ch to sn phm hay thc hin cỏc lao v dch v. Bờn Cú: + Giỏ tr vt liu xut dựng khụng ht. + Kt chuyn chi phớ vt liu trc tip. TK 621 cui k khụng cú s d. * Trỡnh t kế toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip Kế toỏn chi phớ NVL trc tip c th hin qua s 1.1_ph lc. 2.2.1.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip Chi phớ nhõn cụng trc tip l nhng khon tin phi tr cho cụng nhõn trc tip sn xut sn phm hoc trc tip thc hin cỏc loi lao v, dch v gm: tin lng chớnh, tin lng ph, cỏc khon ph cp, tin trớch BHXH, BHYT, KPC theo s tin lng ca cụng nhõn sn xut. * Ti khon s dng: TK 622 - Chi phớ nhõn cụng trc tip. Kt cu ca TK: Bờn N: +Tp hp chi phớ nhõn cụng trc tip sn xut sn phm, +Thc hin lao v, dch v. Bờn Cú: Kt chuyn CPNCTT vo ti khon tớnh giỏ thnh. TK 622 cui k khụng cú s d. * Trỡnh t hch toỏn: Kế toỏn chi phớ nhõn cụng c th hin qua s : 1.2_ph lc 2.2.1.3. Kế toỏn chi phớ sn xut chung CPSXC l nhng chi phớ cn thit cũn li sn xut sn phm sau CPNVLTT v chi phớ nhõn cụng trc tip. õy l nhng chi phớ phỏt sinh trong phm vi cỏc phõn xng, b phn sn xut ca doanh nghip. Chi phí vật liệu phân bổ cho từng đối tượng (hoặc sản phẩm) = Tổng tiêu thức phân bổ của từng đối tượng ( hoặc sản phẩm) x Tỷ lệ phân bổ CPSXC bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, Chi phí vật liệu, Chi phí dụng cụ sản xuất, Chi phí khấu hao TSCĐ, Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí khác bằng tiền * Tài khoản sử dụng: TK 627 - Chi phí sản xuất chung Kết cấu TK: Bên Nợ: Tập hợp chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh Bên Có: +Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung, +Kết chuyển chi phí sản xuất chung TK 627 cuối kỳ không có số dư. TK 627 được chi tiết thành 6 tiểu khoản: +TK 6271 (Chi phí nhân viên phân xưởng). +TK 6272 (Chi phí vật liệu), +TK 6273 (Chi phí dụng cụ sản xuất), +TK 6274 (Chi phí khấu hao TSCĐ), +TK 6277 (Chi phí dịch vụ mua ngoài), +TK 6278 (Chi phí khác bằng tiền). * Trình tự hạch toán Toàn bộ quy trình kÕ toán chi phí sản xuất chung được khái quát qua sơ đồ 1.3_phụ lục 2.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất * Tài khoản sử dụng: TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Kết cấu của TK: Bên Nợ: Tổng hợp các chi phí sản xuất trong kỳ Bên Có: Các khoản ghi giảm chi phí sản phẩm, Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi phí thực tế của sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. Dư Nợ: Chi phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ dở dang, chưa hoàn thành. * Trình tự hạch toán: Quy trình tổng hợp chi phí sản xuất được khái quát qua sơ đồ 1.4_phụ lục 2.2.2. KÕ toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 2.2.2.1. KÕ toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc xác định chi phí nguyên vật liệu xuất dùng trên tài khoản tổng hợp theo phương pháp KKĐK không phải căn cứ vào số liệu tổng hợp từ các chứng từ xuất kho mà căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ k toỏn tng hp, t ú tớnh ra giỏ tr vt liu ó xut dựng trong k c xỏc nh nh sau: * Trỡnh t hch toỏn: Kế toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip c khỏi quỏt qua s : 1.5_ph lc 2.2.2.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip V chi phớ nhõn cụng trc tip, ti khon s dng v cỏch tp hp chi phớ trong k ging nh phng phỏp kờ khai thng xuyờn. Cui k, tớnh giỏ thnh sn phm, lao v, dch v, k toỏn tin hnh kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip vo TK 631 theo tng i tng: N TK 631 - Tng hp chi phớ nhõn cụng trc tip theo tng i tng Cú TK 622 - K/c chi phớ nhõn cụng trc tip theo tng i tng 2.2.2.3. Kế toỏn chi phớ sn xut chung Ton b chi phớ sn xut chung c tp hp vo TK 627 v c chi tit theo cỏc tiu khon tng ng v tng t nh doanh nghip ỏp dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn. Sau ú s c phân b vo TK 631 - Giỏ thnh sn xut. N TK 631 - Tng hp chi phớ sn xut chung theo tng i tng Cú TK 627 - Kt chuyn (hoc phõn b) CPSXC theo tng i tng. 2.2.2.4. Tng hp chi phớ sn xut * Ti khon s dng: TK 631 - Giỏ thnh sn xut Kt cu ca TK: Bờn N: Phn ỏnh giỏ tr sn phm d dang u k v cỏc chi phớ sn xut phỏt sinh trong k liờn quan ti ch to sn phm hay thc hin lao v, dch v. Bờn Cú: + Kt chuyn giỏ tr sn phm d dang cui k. + Tng giỏ thnh sn phm, lao v, dch v hon thnh. TK 631 cui k khụng cú s d. * Trỡnh t hch toỏn: Quy trỡnh kế toỏn tng hp chi phớ sn xut theo phng phỏp kim kờ nh k c khỏi quỏt qua s 1.6_ph lc 3. KIM Kấ NH GI SP D DANG CUI K V T NH GI THNH SN PHM 3.1. Kim kờ ỏnh giỏ sn phm d dang cui k Giá thực tế NVL xuất dùng trong kỳ = Giá thực tế NVL tồn đ.kỳ + Giá thực tế NVL nhập trong kỳ - Giá thực tế NVL tồn kho c.kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”, "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”

Từ khóa liên quan