Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

16 334 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:52

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HỌC Kiểm tra cũ: a, Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết công thức tổng quát −7    b, Áp dụng tính: A =  + ÷. + ÷   11 22  4 Đáp án: A= = 12  −14     + ÷. + ÷   11 11  4 −11 = −2 11 Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số không? PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: ?1 Làm phép nhân: −4 = −8 = −4 −8 Ta nói số nghịch đảo - 8, - số nghịch đảo 1 −8 ?2 −8 ; hai số - −8 hai số nghịch đảo −4 Cũng vậy, ta nói −4 số nghịch đảo ……………… nghịch đảo …………… 7 số nghịch đảo −4 , −4 ……………… −4 ; hai số hai số −4 ? Thế hai số nghịch đảo nhau? Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng 1 −11 a ; (a, b ∈ Z , a ≠ 0, b ≠ 0) ?3 Tìm số nghịch đảo ; − 5; 10 b Đáp án: Số nghịch đảo = 7 1 Số nghịch đảo - −5 −11 10 Số nghịch đảo 10 −11 a b (a, b ∈ Z ; a ≠ 0; b ≠ 0) Số nghịch đảo b a Bài tập: Hãy đánh dấu vào cặp số nghịch đảo cặp số sau: −7 −3 a, b, c, −9 −7 −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: ?4 Hãy tính so sánh: : vµ 7 3 2.4 = Đáp án: : = 7.3 21 2.4 = = 7.3 21   ⇒ : = = ÷ 7  21  3 : ??Ta thay phép chia phân số phép tính nào? Em có nhận xét mối quan hệ hai phân số ? 4 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: * Thực phép tính: −6: 6 Đ ápán:- 6: = : = = − 10 5 ??Qua Phát 2biểu chia chia một phânphân số hay số nguyên cho VDquy trên,tắc muốn số hay số nguyên cho phân số? số ta làm nào? phân PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia d c dạng a dtổngaquát d củacquy tắc? ?Hãyaviết a.d : = = ; a: = a = d c c b d b c b.c (c ≠ 0) ?5 Hoàn thành phép tính sau: 2 : = = .; 3 −4 − 4 −16 b, : = = .; 15 a, −2 −7 c, − 2: = = .; −4 −4 −4 −4 −4 d, :3 = : = = .; = 5 15 5.3 ? Qua VD d, em nêu nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên khác ta làm nào? PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia c d a.d a c a d a.d : = = ; a: = a = d c c b d b c b.c (c ≠ 0) Nhận xét: Muốn a chia a phân số cho số nguyên (khác 0), c = phân số (c ≠ 0) xét: tử :của taNhận giữ nguyên nhân mẫu với số nguyên b b.c ? Em viết dạng tổng quát? −7 ?6 Làm phép tính: a, : ; 12 14 b, − 7: ; −3 c, :9 −7 ?6 Làm phép tính: a, : ; 12 Đáp án: a, 14 b, − 7: ; −7 12 10 −10 : = = = ; 12 −7 −7 14 −3 b, − 7: = − = ; 14 c, −3 −3 −1 :9 = = ; 7.9 21 −3 c, :9 ; PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia c d a.d a c a d a.d : = = ; a: = a = d c c b d b c b.c a a Nhận xét: :c = (c ≠ 0) b b.c (c ≠ 0) Bài 84(sgk): Tính: −5 −5 13 −65 a, : = = 13 18 b, − 15: = − 15 = − 10 −7 11 g , 0: = = 11 −7 −1 = = h, :(−9) = 4.(−9) −12 12 Bài 86(sgk): Tìm x biết: a, 4 x = b, : x = Đáp án: a, 4 x = 4 x= : b, :x = x= : 4 x= x= x= x= PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia c d a.d a c a d a.d : = = ; a: = a = d c c b d b c b.c a a Nhận xét: :c = (c ≠ 0) b b.c (c ≠ 0) 2 Bài 88(sgk): Một bìa có diện tích m , chiều dài m Tính chu vi bìa Đáp án: 2 Chiều rộng bìa là: : = ( m) 7 3 Chu vi bìa là:  + 7 Đáp số: 46  ( m) ÷ = 21  46 ( m) (m); 21 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng −3 7 −3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia c d a.d a c a d a.d : = = ; a: = a = d c c b d b c b.c a a Nhận xét: :c = (c ≠ 0) b b.c Hướng dẫn nhà: (c ≠ 0) - Học - Làm tập: 89 - 93 sgk ... −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: * Thực phép tớnh: 6: 6 Đ ápán:- 6: = : = = − 10 5 ??Qua Phát 2biểu chia chia một phânphân số hay số nguyên cho VDquy trên,tắc muốn số hay số nguyên cho phân số? số. .. nào? phân PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch... Hai số nghịch đảo tích chúng 3 7 3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn