Đề thi viên chức giáo viên tiểu học 2019

11 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2019, 20:23

ĐỀ SỐ Câu : Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 21 quy định: a Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ nhiệm công nhận trường tiểu học cơng lập b Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập c Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, UBND huyện bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập Câu 2: Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu cần phải : a) Dạy đủ môn học theo quy định tiểu học b) Tăng thời lượng dạy Tiếng Việt Toán cho học sinh có khó khăn nhận thức c) Lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng học sinh d) Cả a, b, c Câu Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lí kỉ luật kéo dài không quá? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm nguyên tắc? a.4 b.5 c Câu 5: Giáo viên làm kiêm công tác tra nhân dân cấp trung học sở giảm tiết tuần? A.1 tiết B tiết C.3 tiết D tiết Câu Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là? a 12 tháng b 24 tháng c 36 tháng Câu 7: Năng lực hiểu học sinh trình dạy học lớp là: a Dự đoán mức độ căng thẳng học sinh tiếp thu b Xây dựng biểu tượng xác mức độ lĩnh hội học sinh c Xác định mức độ hiểu học sinh qua nét mặt d Cả a, b c Câu : Nếu học sinh có hành vi xúc phạm danh dự , nhân phẩm bạn người khác ; đánh gây rối trật tự , trị an nhà trường ngồi xã hội xếp hạnh kiểm loại ? A Tốt B Khá C TB D Yếu E Kém Câu Theo điều 51 Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 khác với điều 51 luật GD năm 2005 điểm nào? a Luật GD 2005 điều 51 có khoản Luật GD 200 điều 51 có khoản b Luật GD 2005 điều 51 có khoản Luật GD 2009 điều 51 có khoản c Luật GD 2005 điều 51 có khoản Luật GD 2009 điều 51 có khoản d sai Câu 10 : Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục hành vi không làm giáo viên điều ? a Điều 35 điều 36 b Điều 37 điều 38 c Điều 39 điều 40 Câu 11: Thói quen đạo đức hiểu là: a Hành vi sẵn sàng thực chuẩn mực đạo đức b Hành vi đạo đức ổn định trở thành nhu cầu người c Hành động tự động hoá d Cả a, b, c Câu 12 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 quan quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục trường cấp học trình độ đào tạo khác là? a Thủ tướng Chính phủ b Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo c Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề theo thẩm quyền d Cả b c e Cả a,b c sai Câu 13 : Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học gì? A Tất trẻ em học cấp tiểu học B Trẻ tuổi vào học lớp trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học C Tất trẻ em khuyết tật học cấp tiểu học D Hình thành sở ban đầu đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Câu 14: Yếu tố quan trọng cấu trúc nhân cách, định niềm tin trị, định hành vi ảnh hưởng thầy giáo trẻ là: a Lí tưởng đào tạo hệ trẻ b Thế giới quan khoa học c Phẩm chất đạo đức d Lòng yêu trẻ Câu 15 Điều 53 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hạn xử lí kỉ luật khơng q? a tháng b không tháng c tháng d Không tháng Câu 16 : Để đổi giáo dục thành cơng, khâu then chốt là: A Đổi tư duy, nhận thức, nâng cao lực đội ngũ giáo viên đổi chế quản lý giáo dục B Đổi tư duy, nhận thức nội dung, phương pháp giáo dục C Đổi tư duy, nhận thức mục tiêu giáo dục D Đổi nội dung, phương pháp, nâng cao lực đội ngũ giáo viên đổi chế quản lý giáo dục Câu 17 Điều 50: Kiểm tra, tra? a Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập, tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức đvị nghiệp cơng lập giao quản lí b Bộ Nội vụ tra việc tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức ttheo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan c Các bộ, quan ngang bộ, tra việc thực hoạt động nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực giao quản lí d Cả Câu 18: Anh (Chị) cho biết Luật Giáo dục mà ngành sử dụng Luật Giáo dục ban hành vào năm nào? a 2004 b 2005 c 2006 d 2007 Câu 19: Điểm khơng phù hợp với nghề dạy học? a Nghề có đối tượng người phát triển b Nghề có cơng cụ lao động nhân cách người thầy c Nghề phép tạo thứ phẩm d Nghề sáng tạo sư phạm cao Câu 20 Điểm sửa đổi bổ sung điều 49 luật Gd số 44/2009/QH12 so với luật GD 2005 là? a Luật 2005 có khoản luật 2009 có khoản b Luật 2005 có khoản luật 2009 có khoản c Luật 2005 có khoản luật 2009 có khoản d Luật 2005 có khoản luật 2009 có khoản Câu 21: Phẩm chất khơng phù hợp với tình cảm nghề dạy học? a Thế giới quan Mác - Lênin, lí tưởng đào tạo hệ trẻ b Lòng yêu người, yêu nghề c Sự uỷ mị, yếu mềm trẻ d Các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Câu 22 : Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chuẩn kiến thức kỹ môn học tiểu học nhằm để: a Cụ thể hoá kiến thức, kỹ bản, tới thiểu mà học sinh cần phải đạt b Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học cho học sinh tiểu học c Bãi bỏ công văn 9832/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn thực chương trình môn học lớp 1,2,3,4,5 d Bãi bỏ công văn Câu 23 Theo luật GD sửa đổi bổ sung 2009 điều 50 “điều kiện thành lập nhà trường điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục” luật 2005 điều 50 có tên ? a điều kiện thành lập nhà trường b điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục c Thành lập nhà trường d Cả sai Câu 24: Phương pháp giáo dục tốt là: a Áp đặt, cưỡng thực theo mệnh lệnh b Giảng giải, thuyết phục, động viên , giám sát c Hoàn toàn để trẻ tự làm theo ý d Cả a,b,c Câu 25 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 nhà trường thành lập có đủ điều kiện nào? a Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội quy hoạch mạng lưới sở GD quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt b Có đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình nội dung GD; đất đai, sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức máy, nguồn lực tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng phát triển nhà trường, c Có đội ngũ cán quản lí nhà giáo đủ số lượng đồng cấu, đạt tiêu chuẩn phẩm chất trình độ đào tạo, bảo đảm thực mục tiêu, chương trình giáo dục d Cả a b e Cả a,b c Câu 26: Điều 72 Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ nhà giáo Anh (Chị) cho biết nhà giáo có nhiệm vụ? a b c d Câu 27: Năng lực sư phạm người thầy giáo bao gồm: a Các lực dạy học b Các lực tổ chức c Các lực giáo dục d Cả a, b, c Câu 28 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 quan quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục trường đại học là? a Thủ tướng Chính phủ b Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo c Nhà nước d Các quan ngang Câu 29: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo điều kiện: a có thời gian cơng tác từ 01 năm trở lên, có 01 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm b có thời gian cơng tác từ 03 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm c có thời gian cơng tác từ 05 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm d có thời gian cơng tác từ 07 năm trở lên, có 04 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm Câu 30 Theo điều 48 Luật GD số 44/2009/QH12 “ Điều kiện, thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; cho phép hoạt động GD, đình hoạt động GD sát nhập, chia tách, giái thể nhà trường quy định điều 50, 50a, 50b điều 51 luật này” khác với luật số 38/ 2005/ QH11 là? a Luật 2005 điều 50 51 b Luật 2005 điều 50a, 50b 51 c Luật 2005 điều 50 d Luật 2005 điều 51 Câu 31 Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm nguyên tác? a.4 b.5 c Câu 32: Về học sinh, đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi mức độ có tỉ lệ học sinh học từ đến 10 buổi/tuần là: a) 20% trở lên b) 30% trở lên c) 40% trở lên d) 50% trở lên Câu 33: Lòng yêu trẻ người thầy giáo thể qua: a Thái độ hài lòng, sung sướng tiếp xúc với trẻ em b Sự quan tâm đầy thiện chí trẻ em c Sẵn sàng giúp đỡ trẻ em điều kiện d Cả a, b, c Câu 34 : Đơn vị xã (phường) công nhận đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi phải đạt: a Huy động 80% số trẻ em độ tuổi tuổi vào lớp b Huy động 90% số trẻ em độ tuổi tuổi vào lớp c Huy động 95% số trẻ em độ tuổi tuổi vào lớp d Huy động 98% số trẻ em độ tuổi tuổi vào lớp Câu 35 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: quan quy định việc áp dụng hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lí kỉ luật viên chức ? a Đơn vị nghiệp công lập b Bộ giáo dục đào tạo c Chính phủ d Các bộ, quan ngang Câu 36 : Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số cuối học kỳ I cuối năm quy định khối lớp nào? A Khối lớp 1, khối lớp khối lớp B Khối lớp khối lớp C Tất khối lớp Câu 37 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 2009 nhà trường phép hoạt động giáo dục có đủ điều kiện nào? a Có đội ngũ nhà giáo cán quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, đồng cấu, đảm bảo thực chương trình giáo dục tổ chức hoạt động GD b Có đủ nguồn lực tài theo quy định để đảm bảo trì phát triển hoạt động GD c Có quy chế tổ chức hoạt động nhà trường d Cả a,b c Câu 38: Điểm không phù hợp với nghề dạy học? a Nghề tạo sản phẩm tiêu dùng cho xã hội b Nghề tạo nhân cách người c Nghề tái sản xuất sức lao động cho xã hội d Nghề làm cầu nối khứ tương lai Câu 39: Anh (Chị) cho biết cấp định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ? a-Bộ GD-ĐT b-Sở GD-ĐT c-UBND cấp tỉnh d-UBNDcấp huyện Câu 40 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 nhà trường thành lập có đủ điều kiện? a b c d Câu 41 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức áp dụng a Viên chức b Cán c Viên chức quản lí d Cả sai Câu 42 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 nhà trường phép hoạt động giáo dục có đủ điều kiện? a b c d Câu 43 Theo điều 50 luật GD sửa đổi bổ sung 2009 nhà trường phép hoạt động giáo dục có đủ điều kiện nào? a Có định thành lập định cho phép thành lập nhà trường b Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường GD, an toàn cho người học, người dạy người lao động c Có chương trình GD tài liệu giảng dạy học tập theo quy định phù hợp với câp học trình độ đào tạo d Có đất đai, trường sở, sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục e Cả a,b,c d Câu 44: Anh chị hiểu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: a Chuẩn nghiề nghiệp GVTH hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học b Chuẩn nghề nghiệp GVTH quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học áp dụng với loại hình GVTH sở giáo dục phổ thơng hệ thống giáo dục giáo dục quốc dân c Chuẩn nghề nghiệp GVTH sở đề xuất chế độ, sách GVTH mặt nghề nghiệp kèm với điều kiện văn bằng, chuẩn đào tạo Câu 45 Theo điều 50a Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 Nhà trường bị đình hoạt động GD trường hợp nào? a Có hành vi gian lận để cho phép hoạt động GD b Không bảo đảm điều kiện quy định khoản Điều 50 Luật c Người cho phép hoạt động GD không thẩm quyền d Cả a,b c Câu 46 Theo điều 50a Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 định đình hoạt động giáo dục nhà trường phải xác định rõ : a lý đình b thời hạn đình c Biện pháp bảo đảm quyền lợi nhà giáo, người học người lao động trường d Cả Câu 47 Theo điều 51 Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 quan có thẩm quyền thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường PT dân tộc bán trú là: a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện b Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh c Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang d Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 Bộ GDĐT, Hiệu trưởng có trách nhiệm trả lời khiếu nại cha mẹ người giám hộ học sinh đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi quyền hạn mình: Câu 48: Thời gian trả lời khiếu nại chậm ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại b) Thời gian trả lời khiếu nại chậm 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại c) Thời gian trả lời khiếu nại chậm 15 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại d) Thời gian trả lời khiếu nại chậm 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại Câu 49 Theo điều 50a Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 Nhà trường bị đình hoạt động GD trường hợp nào? a Không triển khai hoạt động GD thời hạn quy định kể từ ngày phép hoạt động GD b Vi phạm quy định Pháp luật giáo dục bị xử phạt vi phạm hành mức độ phải đình c Các trường hợp khác theo quy định pháp luật d Cả a,b,c Câu 50 Điều 51 Khen thưởng quy định: a Viên chức có cơng trạng, thành tích cống hiến cơng tác, hoạt động nghề nghiệp khen thưởng, tơn vinh theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng b Viên chức khen thưởng có cơng trạng, thành tích đặc biệt xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định Chính phủ c Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ quan, đơn vị nghiệp công lập giao phó d a b Câu 51 Theo điều 50a Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 Nhà trường bị đình hoạt động GD trường hợp? a b c d Câu 52 Điều 48 quan quy định quản lí viên chức là? a Bộ giáo dục đào tạo a) b đơn vị nghiệp công lập c Chính phủ d Nhà nước Câu 53 Theo điều 50b Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 nhà trường bị giải thể trường hợp nào? a Vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý, tổ chức hoạt động nhà trường b Hết thời hạn đình hoạt động GD mà khơng khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc đình c Mục tiêu nội dung hoạt động định thành lập cho phép thành lập trường khơng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội d Theo đề nghị tổ chức, cá nhân thành lập trường e Cả a,b,c d Câu 54 Đặc điểm nhân cách lứa tuổi học sinh học nghề biểu hiện: Hình thành giới quan, bắt đầu quan tâm tới vấn đề xã hội Có khát vọng vươn tới cao đẹp gặp trở ngại dễ nản chí Cơ thể em trưởng thành, cân đối, khỏe mạnh, làm nhiều việc nặng Thích hoạt động tập thể Thích tiếp thu nhanh thường chọn lọc Trách nhiệm nghóa vụ xã hội công dân xác đònh Phương án choïn: A 1,2,3,4 B 1,2,4,5 C 1,2,4,6 D 1,3,4,6 Câu 55 Theo điều 51 Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 quan có thẩm quyền thành lập trường cao đẳng trường dự bị đại học là: a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện b Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh c Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang d Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 56 Theo Thơng tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thơng tư 30/2014/TT-BGDĐT dòng sai: A Giáo viên khơng thông báo trước lớp điểm chưa tốt học sinh B Giáo viên không thông báo họp cha mẹ học sinh điểm chưa tốt học sinh C Hiệu trưởng chịu trách nhiệm việc đánh giá học sinh D Học sinh có quyền nêu ý kiến nhận hướng dẫn, giải thích giáo viên, hiệu trưởng kết đánh giá Câu 57 Theo điều 51 Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 quan có thẩm quyền thành lập trường THPT, trường PT dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh là? a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện b Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh c Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang d Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 58 Nội dung công tác hướng nghiệp giúp học sinh hiểu số kiến thức về: Thế giới nghề yêu cầu chúng Đặc điểm nhân cách lực cá nhân Thực hành nghề nghiệp Thò trường lao động xa hội Thích ứng nghề nghiệp Phương án chọn: A 1, 2,3 B 1, 2,4 C 1, 3, D 1,3,5 Câu 59 Theo điều 51 Luật GD sửa đổi bổ sung năm 2009 quan có thẩm quyền thành lập trường trung cấp trực thuộc a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện b Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh c Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang d Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 60 : Trong quy định Chuẩn nghề nghiệp GVTH ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, quy định Chuẩn bao gồm: a lĩnh vực, lĩnh vực có yêu cầu, u cầu có tiêu chí b lĩnh vực, lĩnh vực có yêu cầu, u cầu có tiêu chí c lĩnh vực, lĩnh vực có yêu cầu, yêu cầu có tiêu chí ... Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thơng, Mục tiêu giáo dục tiểu học gì? A Tất trẻ em học cấp tiểu học B Trẻ tuổi vào học lớp trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học C Tất trẻ em khuyết tật học. .. nghiệp giáo viên tiểu học: a Chuẩn nghiề nghiệp GVTH hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học. .. kỹ môn học tiểu học nhằm để: a Cụ thể hoá kiến thức, kỹ bản, tới thi u mà học sinh cần phải đạt b Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học cho học sinh tiểu học c
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi viên chức giáo viên tiểu học 2019, Đề thi viên chức giáo viên tiểu học 2019