Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè shan tuyết theo hướng sản xuất hữu cơ tại công ty cổ phần trà hữu cơ cao bồ xã cao bồ, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

86 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2019, 08:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– LÝ THỊ THỤI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC, QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ SHAN TUYẾT THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HỮU CAO BỒ, CAO BỒ, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH GIANG” Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài Chuyên ngành Khoa : Hƣớng ứng dụng : Kinh tế nông nghiệp : KT & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ––––––––––––––––––––– LÝ THỊ THỤI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC, QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ SHAN TUYẾT THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HỮU CAO BỒ, CAO BỒ, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH GIANG” Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chuyên ngành Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn Cán sở hƣớng dẫn : Chính quy : Hƣớng ứng dụng : Kinh tế nông nghiệp : KT & PTNT : 2014 - 2018 : ThS Chu Thị : PGĐ Nguyễn Anh Dũng Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập, nghiên cứu hồn thiện khóa luận tốt nghiệp, em nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ em học tậpvà trình thực tập tốt nghiệp Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể thầy, giáo tạiĐại Học Nơng lâm Thái Ngun nói chung thầy khoa Kinh tế Phát triển Nông thơn trực tiếp giảng dạy, tận tình giúp đỡ em bốn năm học qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáoThS Chu Thị Hà, người trực tiếp hướng dẫn đạo giúp đỡ em suốt trình thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Phó giám đốcCơng ty Cổ phần Trà hữu Cao BồNguyễn Anh Dũng người trực tiếp hướng dẫn em trình thực tập sở thực tập toàn thể anh, chị, cô, công nhân viên Công ty nhiệt tình giúp đỡ em việc thu nhập số liệu thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người thân gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ em suốt q trình học tập thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Lý Thị Thụi năm 2018 ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu .4 1.3.1 Đối tượng nội dung nghiên cứu 1.3.2 Nội dung thực tập .4 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .10 2.1 sở lý luận 10 2.1.1 Một số khái niệm .10 2.1.2 Vai trò, ý nghĩa chè 13 2.1.3 Những vấn đề chè Shan tuyết 14 2.2 sở thực tiễn 18 2.2.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè giới Việt Nam 18 2.2.2 Một số sách phát triển chè Shan tuyết tỉnh Giang 20 PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 22 3.1 Khái quát Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ 22 3.1.1 Giới thiệu Công ty 22 3.1.2 Lịch sử hình thành 22 iii 3.1.3 Một số khái quát thành tựu đạt Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ 23 3.2 Kết thực tập 23 3.2.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể Công ty 23 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 26 3.2.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ 46 3.2.4 Bài học kinh nghiệm đề xuất giải pháp 66 PHẦN 4: KẾT LUẬN .71 4.1 Kết luận 71 4.2 Một số kiến nghị Công ty chủ quản .71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình tài Cơng ty qua năm (2014 - 2016) 29 Bảng 3.2: Số nợ Ngân hàng Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ năm 2016 31 Bảng 3.3: Tình hình lao động công ty qua năm (2014 - 2016) .32 Bảng 3.4: Tình hình tài sản cố định Công ty qua năm (2014 - 2016) .33 Bảng 3.5: Máy móc, thiết bị phục vụ cho khâu chế biến bán thành phẩm .41 Bảng 3.6: Các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho khâu phân loại, chế biến chè thành phẩm 42 Bảng 3.7: Tình hình sản lượng tiêu thụ sản phẩm công ty qua năm (2014 - 2016) 46 Bảng 3.8: Tình hình doanh thu cơng ty qua năm (2014 - 2016) .47 Bảng 3.9: Doanh thu theo hình thức kinh doanh 48 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp tình hình tiêu thụ theo thị trường cơng ty qua năm (2014 - 2016) .49 Bảng 3.11: Bảng kết tiêu thụ theo mặt hàng chủ yếu qua năm (2014 - 2016) 51 Bảng 3.12: Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm 53 Bảng 3.13: Tình hình chi phí Cơng ty qua năm (2014 2016) 55 Bảng 3.14: Một số kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm (2014 - 2016) 58 Bảng 3.15: Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty qua năm (2014 - 2016) 60 Bảng 3.16: Phân tích hiệu suất sử dụng vốn cố định 61 Bảng 3.17: Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty qua năm (2014 - 2016) 63 Bảng 3.18: Phân tích số vòng quay vốn lưu động 63 Bảng 3.19: Hiệu sử dụng lao động Công ty qua năm (2014 - 2016) 65 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 2.1: cấu thể chế công ty Cổ phần 10 Hình 2.2: Chu kỳ phát triển lớn chè Shan .16 Hình 3.1: Bộ máy quản trị Cơng ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ 27 Hình 3.2: cấu sản lượng chè xuất phân theo thị trường ngồi nước Cơng ty qua năm (2015 - 2016) 37 Hình 3.3: Sản lượng chè xuất phân theo thị trường nước qua năm (2014 2016) .37 Hình 3.4: Quy trình chế biến chè xanh 39 Hình 3.5: Quy trình chế biến chè đen 40 Hình 3.6: Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ 43 vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế BVTV Bảo vệ thực vật CBCNV Chung bình chung nhân viên CPTPP CĐ, ĐH Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương Cao đẳng, Đại học CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc HACCP HĐND Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm sốt điểm tới hạn Hội đồng nhân dân IFOAM Tổ chức phong trào Nông nghiệp Hữu Quốc tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn KT & PTNT Kinh tế & Phát triển Nông thôn LĐ Lao động NAFTA Hiệp định mậu dịch Tự Bắc Mỹ NĐ Nghị định NN Nông nghiệp NQ - HĐND Nghị định - Hội đồng nhân dân NSLĐ Năng suất lao động NVL Nguyên vật liệu NVCSH Nguồn vố chủ sở hữu PTNN Phát triển Nông thôn QĐ - UBND Quyết định - Uỷ ban nhân dân QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng QĐ-UB Quyết định - Uỷ Ban QH Quốc hội QL Quỹ lương vii SWOT Điểm mạnh - điểm yếu - hội - thách thức SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTLT-BNNPTNTBTC-BKHĐT UBND Thông tư liên tịch - Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Bộ tài - Bộ kế hoạch đầu tư Ủy ban nhân dân USD Đô la Mỹ VCĐ Vốn cố định VietGAP Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam VLĐ Vốn lưu động WTO Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Từ lâu người ta biết đến chè với cơng dụng loại đồ uống giá trị dinh dưỡng giá trị dược liệu cao nhân dân ta nhân dân nhiều nước giới ưa chuộng Sản phẩm chè đa dạng chè xanh, chè đen, chè vàng, chè dược liệu, Giang với điều kiện khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, lạnh rõ rệt so với vùng thấp trung du kế cận, huyện Vị Xuyên thích hợp để phát triển loại công nghiệp, đặc biệt chètỉnh diện tích chè nói chung lớn thứ nước (sau Lâm Đồng Thái Nguyên) diện tích chè Shan lớn nước Giang xác định công nghiệp mũi nhọn vùng phát triển chè phát triển kinh tế tỉnh nên năm qua, người dân trồng chè Giang nhận quan tâm cấp ủy Đảng, quyền chế, sách hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật để phát triển chè Diện tích chè khơng ngừng mở rộng, đầu tư thâm canh để tăng suất sản lượng Chè Shan tuyết Giang với mạnh nhiều lợi cạnh tranh đánh giá khẳng định như: Vùng nguyên liệu an tồn; Chất lượng sản phẩm lợi so sánh với vùng chè truyền thống nước; Nhiều vùng chè chưa tác động hóa chất… Đặc biệt, với 70% diện tích giống chè Shan tuyết người dân trồng, phát triển núi cao, quanh năm mây mù bao phủ, phù hợp để phát triển sản xuất, đặc biệt phát triển sản xuất chè hữu cơ… Dù diện tích chè lớn với nhiều lợi so với vùng chè khác nước, thực tế giá trị, sức cạnh tranh sản phẩm chè Giang chưa cao Nguyên nhân tỉnh chưa xây dựng thương hiệu chung cho sản phẩm chè Giang Bên cạnh đó, mối liên kết “bốn nhà” để phát triển bền vững ngành chè số vùng chưa toàn diện Các doanh nghiệp làm chè chưa quan tâm đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, chưa phân vùng nguyên liệu để tạo mối liên kết bền vững với người nông dân 63 Bảng 3.17: Hiệu sử dụng vốn lƣu động Công ty qua năm (2014 - 2016) Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận sau thuế Vốn lưu động Số vòng quay VLĐ Mức đảm nhiệm VLĐ Mức doanh lợi VLĐ ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 2016/2015 % % +/tăng, +/tăng, giảm giảm Triệu 28.203,24 29.417.9 29.531,13 1.214,66 đồng 4,31 113,23 0.38 Triệu đồng 4.169 4.542 4.072 373 8,95 -470 -10,35 Triệu đồng 17.662 17.449 18.910 -163 -0,92 1.411 8,06 vòng 1,60 1,68 1,56 0,08 -12 -7,12 lần 0,63 0,59 0,64 -0,04 -6,35 0,05 8,47 lần 0,24 0,26 0,22 0,02 8,33 -0,04 -15,38 (Trích nguồn: Số liệu điều tra) Chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động: Biểu đơn vị VLĐ đầu tư vào kinh doanh mang lại đơn vị doanh thu Số vòng quay VLĐ phản ánh tốc độ chu chuyển VLĐ kinh doanh, tiêu tăng hay giảm biểu hiệu sử dụng VLĐ tăng hay giảm tương ứng Bảng 3.18: Phân tích số vòng quay vốn lƣu động Hiệu sử dụng VLĐ ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh khả thực tế Năm 2015 Năm 2016 Số vòng quay VLĐ Vòng 1,60 1,68 1,56 - - Doanh thu Triệu đồng 28.203,24 29.417.9 29.531,13 - - 17.662 17.449 18.910 +937,19 +1.31,95 - 18,386,19 17.578,05 VLĐ thực tế VLĐ cần cho SXKD Triệu đồng Triệu đồng (Trích nguồn: Số liệu điều tra) 64 Qua bảng phân tích trên, ta thấy Cơng ty sách sử dụng VLĐ hợp lý, mang lại hiệu cao, cho thấy nỗ lực Công ty công tác quản lý VLĐ Chỉ tiêu mức đảm nhiệm vốn lưu động: Cho biết đơn vị doanh thu tạo cần sử dụng đơn vị VLĐ Mức đảm nhiệm VLĐ Cơng ty biến động qua năm Năm 2015, mức đảm nhiệm VLĐ 0,63 lần, giảm 0,04 lần hay giảm 6,35% so với năm 2014 Điều đồng nghĩa với việc để đạt đồng doanh thu năm 2015 so với năm 2014 Cơng ty tiết kiệm 0,04 đồng VLĐ để tạo đồng doanh thu Sang năm 2016, để tạo đồng doanh thu Công ty phải sử dụng 0,64 đồng VLĐ, tức Công ty lãng phí 0,05 đồng VLĐ để tạo đồng doanh thu Qua cho thấy, năm 2015 Cơng ty sử dụng nguồn VLĐ hiệu quả, từ cần cố gắng phát huy khả sử dụng VLĐ cách hiệu Chỉ tiêu mức doanh lợi vốn lưu động: Năm 2014, mức doanh lợi VLĐ 0,24 lần, nghĩa đầu tư đồng VLĐ thu 0,24 đồng lợi nhuận Sang năm 2015, mức doanh lợi VLĐ Cơng ty tăng so với năm 2014, tăng 0,02 lần hay tăng 8,33% Năm 2016 mức doanh lợi Cơng ty lại giảm xuống, giảm 0,04 lần hay giảm 15,38% so với năm 2015 đạt 0,22 lần, nghĩa Công ty đầu tư đồng VLĐ tạo 0,22 đồng lợi nhuận b Phân tích hiệu sử dụng lao động Qua q trình phân tích tình hình lao động Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ ta thấy đặc điểm lao động Công ty sau: Qua năm, tổng số lao động Công ty giảm, nhiên trình độ lao động Cơng ty ln nâng cao Nhiều cán bộ, công nhân viên công ty tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ tay nghề Điều thể tăng lên lực lượng lao động trình độ CĐ, ĐH, giảm xuống lực lượng lao động chưa qua đào tạo Để đánh giá hiệu sử dụng lao động Công ty, sử dụng tiêu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh như: NSLĐ bình quân, lợi nhuận bình quân lao động, doanh thu chi phí tiền lương va lợi nhuận chi phí tiền lương để phân tích Kết phân tích thể bảng 3.19: 65 Bảng 3.19: Hiệu sử dụng lao động Công ty qua năm (2014 - 2016) Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 2016/2015 % % +/tăng, +/tăng, giảm giảm Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận sau thuế Chi phí tiền lương Số lao động bình quân NSLĐ bình quân Lợi nhuận bình quân LĐ Doanh thu/chi phí tiền lương Lợi nhuận/chi phí tiền lương Triệu đồng 28.203,24 Triệu đồng 4.169 4.542 4.072 373 8,95 -470 -10,35 Triệu đồng 2.910,8 2.880,5 2.925,3 -30,3 -1,04 44,8 1,56 Lao động 250 236 215 -14 -5,6 -21 -8,9 Triệu đồng 112,8 124,6 137,4 11,8 10,46 12,8 10,27 Triệu đồng 16,68 19,25 19,00 2,57 15,41 -0,25 -1,30 lần 9,69 10,21 10,10 0,52 5,37 -0,11 -1,08 lần 1,43 1,58 1,39 0,15 10,49 -0,19 -12,03 29.417.9 29.531,13 1.214,66 4,31 113,23 0.38 (Trích nguồn: Số liệu điều tra) Năng suất lao động: Là tiêu chất lượng thể hiệu hoạt động ích người lao động đo số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian hay lượng thời gian hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm NSLĐ bình quân tồn Cơng ty qua năm (2014 - 2016) tăng lên với tốc độ khác Năm 2015, NSLĐ bình quân tăng so với năm 2014 11,8 triệu đồng hay tăng 10,46% đạt 124,6 triệu đồng Năm 2016 tăng 12,8 triệu đồng hay tăng 10,27% so với năm 2015 đạt 137,4 triệu đồng Chỉ tiêu lợi nhuận bình quân lao động: Ta thấy tốc độ tăng lợi nhuận tương đối lớn nên làm chi tiêu lợi nhuận bình quân lao động tăng qua năm Năm 2014, lợi nhuận bình quân 66 lao động 16,68 triệu đồng, tức lao động tạo 16,68 triệu đồng lợi nhuận Năm 2015, tiêu tăng 2,57 triệu đồng hay tăng 15,41% so với năm 2014 năm 2016 tiêu giảm xuống 0,25 triệu đồng so với năm 2015 đạt 19 triệu đồng, tức lao động năm 2016 tạo 19 triệu đồng lợi nhuận cho Cơng ty Chỉ tiêu doanh thu/chi phí tiền lương: nghĩa bỏ đồng chi phí tiền lương thu đồng doanh thu Trong năm, doanh thu/chi phí tiền lương Cơng ty biến động: Năm 2015 10,21 lần, tăng 0,52 lần hay tăng 5,37% so với năm 2014, tăng lên tiêu tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí tiền lương; Sang năm 2016, tiêu giảm 0,11 lần hay giảm 1,08% so với năm 2015 đạt 10,1 lần, nghĩa Cơng ty bỏ đồng chi phí tiền lương thu 10,1 đồng doanh thu Chỉ tiêu lợi nhuận/chi phí tiền lương: Năm 2014, lợi nhuận/chi phí tiền lương Cơng ty 1,43 lần, nghĩa Cơng ty bỏ đồng chi phí tiền lương thu 1,43 đồng lợi nhuận Năm 2015, tiêu tăng 0,15 lần hay tăng 10,49% so với năm 2014 Tuy nhiên, sang năm 2016 giảm xuống 0,19 lần hay giảm 12,03%, tốc độ tăng chi phí tiền lương cao tốc độ tăng lợi nhuận Qua phân tích tiêu hiệu lao động Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ, ta thấy Công ty thực tốt công tác quản lý nguồn lực lao động làm cho NSLĐ không ngừng tăng lên qua năm 3.2.4 Bài học kinh nghiệm đề xuất giải pháp - Bài học kinh nghiệm: Thực tập khoảng thời gian học nghề từ thực tế hiểucơng việc mà làm sau rời khỏi giảng đường Đại học Những học nằm ngồi giáo trình, giúp tơi trưởng thành việc nhìn nhận, xem xét giải vấn đề Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào cơng việc Trong q trình thực tập CTCP Trà hữu Cao Bồ em học kinh nghiệm sau: 67 - Giúp em hiểu thêm trình hình thành cách thức tổ chức sản xuất Công ty - Học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, làm việc Công ty, doanh nghiệp sau áp dụng để xin làm việc - Học cách xếp công việc, quản lý sổ sách quản lý nhân sự, định hướng phương hướng phát triển kinh doanh tổ chức sản xuất cách hợp lý hiệu - Đề xuất giải pháp: Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ, kiến thức học, lý luận phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty ta thấy: Từ thành lập đến cơng ty non trẻ quản trị kinh doanh không ngừng lớn mạnh mặt Kết kinh doanh năm sau cao năm trước góp phần nâng cao đời sống người lao động, tạo uy tín thương trường thành công ban đầu đáng kể Công tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố hồn hiện, thực trở thành công cụ đắc lực quản lý kinh tế kế tốn kinh doanh cơng ty, đặc biệt góp phần khơng nhỏ vào việc khẳng định vị trí cơng ty kinh tế Định hướng tương lai công ty tiếp tục phát triển đổi chế quản lý, trọng đầu tư chiều sâu, tổ chức lại số phận quản lý, phát huy ưu điểm mà cơng ty đạt Trong q trình thực tập Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ em phần hiểu tình hình tổ chức công tác tiêu thụ công ty Sau phân tích, đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty, em mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cơng ty sau: ● Chính sách giá hợp lý: - Phấn đấu hạ giá để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: Để hạ giá bán sản phẩm cơng ty sử dụng số biện pháp như: 68 Giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng để từ giảm giá bán sản phẩm - Chính sách chiết khấu giảm giá: Trong trường hợp giảm giá bán khách hàng mua với số lượng sản phẩm lớn cơng ty phải tính toán xem cần tiêu thụ sản phẩm để bù đắp khoản chi phí Muốn cơng ty phải làm tốt cơng tác điều tra thăm dò thị trường, nắm nhu cầu sức mua người tiêu dùng ● Hồn thiện cơng tác bán hàng: Để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, công ty cần phương thức bán hàng linh hoạt Cơng ty hồn thiện phương thức bán hàng theo biện pháp sau: + Tiếp tục tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn chân thành với đại lý bán lẻ công ty số đối tác lớn công ty + Thường xuyên liên hệ với khách hàng để điều chỉnh sách giá cho phù hợp nhằm giữ quan hệ gần gũi với khách hàng + Công ty cần tổ chức tốt lực lượng bán hàng trực tiếp trình độ, khả tiếp thị, giao tiếp tốt để giới thiệu sản phẩm mà công ty sản xuất kinh doanh + Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tham gia hội chợ thương mại nước nước để qua thu hút quan tâm bạn hàng học hỏi nhiều kinh nghiệm nhằm hoàn thiện cơng tác mẫu mã, bao gói sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bán hàng ● Tăng cƣờng tổ chức quản lý mạng lƣới tiêu thụ: - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ: Hiện nay, mạng lưới tiêu thụ công ty nước tương đối rộng tập trung miền Bắc miền Nam, cơng ty cần thiết lập thêm đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm miền Trung + Mạng lưới tiêu thụ thị trường nước ngồi cơng ty cần thiết lập đại lý bán hàng nước tìm thị trường nước ngồi tiêu thụ sản phẩm chè xanh 69 - Nâng cao chất lượng khâu phân phối sản phẩm: + Đảm bảo xác thời gian vận chuyển sản phẩm công ty tới tay khách hàng đối tác nước Để làm tốt công việc công ty cần nghiên cứu địa điểm giao nhận Nơi cách cơng ty bao xa, đường từ công ty đến nơi giao nhận nào? dễ hay khó đi? Tính tốn khâu bốc xếp hàng hoá hết thời gian bao lâu? + Để hồn thành tốt cơng tác phân phối sản phẩm, công ty cần đầu tư đảm bảo đủ số lượng phương tiện vận chuyển hàng hố, mua thêm ● Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trƣờng xác định thị trƣờng: + Tích cực đào tạo, sử dụng đội ngũ cán trình độ cao sở sử dụng biện pháp khuyến khích vật chất cho họ, làm cho họ quan tâm đến kết cơng việc + Kết hợp nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm với việc nắm bắt yêu cầu, sở thích, thị hiếu thái độ người tiêu dùng với sản phẩm công ty + Tổ chức hoạt động tiếp cận thị trường cử cán điều tra, tìm hiểu khách hàng, lập hòm thư góp ý, sử dụng phiếu thăm dò + Tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm mới, chào hàng với đại lý tiêu thụ, thơng qua thăm dò nhu cầu tiêu dùng sản phẩm + Tăng cường nắm bắt thông tin từ đại lý bán lẻ đối tác công ty + Thiết lập khoản chi phí đầu tư cho cơng tác nghiên cứu thị trường, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu thị trường thực thường xuyên, liên tục hiệu ● Tăng cƣờng hoạt động marketing trực tiếp: Đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm lớn công ty đối tác nước ngồi Chính vậy, công ty cần tăng cường gửi thư cho chủ cơng ty nước ngồi nhập chè, quảng cáo loại sản phẩm, giá bán cơng ty Hình thức cho phép cơng ty đảm bảo tính chọn lọc cao thị trường mục tiêu tiếp cận khách hàng triển vọng Cơng ty chọn hai hình thức quảng cáo báo 70 mạng Internet Đối với hai hình thức quảng cáo cơng ty chi khoản kinh phí tương đối lớn Trong thời gian tới ngồi áp dụng hình thức quảng cáo trên, cơng ty nên áp dụng quảng cáo vô tuyến, áp phích, phát tờ rơi, in quảng cáo mặt hàng túi đựng sản phẩm, đổi thay hệ thống biển hiệu cũ, lắp đặt thêm thiết bị chiếu sáng để gây ý khách hàng, trang trí mặt hàng hợp lý nhằm tăng tính thẩm mỹ sản phẩm ● Cải tiến phƣơng thức tốn: Hiện nay, Cơng ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ áp dụng nhiều phương pháp toán khác bán chịu, trả chậm trả ngay, tốn séc tiền mặt thể nói hình thức tốn cơng ty mềm dẻo linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khách hàng Tuy nhiên, công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn cách dây dưa khơng trả nợ Để nâng cao hiệu cơng tác tốn, cơng ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ cần áp dụng biện pháp như: + Khuyến khích khách hàng mua trả tiền việc cho hưởng ưu đãi định chiết khấu, tặng quà, giảm giá + Chỉ cho khách hàng quen biết khả trả nợ tương lai mua chịu trả chậm Việc giảm doanh thu cơng ty nhiên điều khơng đòi nợ 71 PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Đối với doanh nghiệp kinh doanh tiêu thụ sản phẩm khâu vô quan trọng Bởi vì, kết hoạt ðộng kinh doanh tiêu thụ sản phẩm phản ánh xác hiệu kinh doanh doanh nghiệp Trong năm qua nỗ lực Cơng ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ tìm chỗ đứng thị trường, tạo uy tín với khách hàng, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động Tuy nhiên bên cạnh cơng ty hạn chế, tồn cần phải khắc phục đặc biệt công tác tiêu thụ sản phẩm vậy, thời gian tới với đội ngũ cán kỹ thuật chế biến, cán thị trường, cán marketing giỏi chuyên môn, đủ số lượng quản lý động sáng tạo ban giám đốc công ty sớm giải khắc phục điểm yếu đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm Qua ba tháng thực tập Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ kết hợp với lý thuyết học trường, em mong muốn góp phần nhỏ với hi vọng đóng góp vào việc giải vấn đề Chuyên đề tốt nghiệp làm phần: Mở đầu, tổng quan tài liệu, kết thực tập CTCP Trà hữu Cao Bồ, kết luận, kiến nghị Chuyên đề tốt nghiệp chứng tỏ vai trò quan trọng cơng ty thương mại kinh tế thị trường đặt biệt kinh tế quốc gia phát triển Các công ty thương mại đóng góp phần đáng kể với phát triển chung đất nước 4.2 Một số kiến nghị Công ty chủ quản Chuyển sang kinh tế thị trường với hòa nhập kinh tế cạnh tranh gay gắt công ty tư nhân, Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ công ty khác phải chịu ràng buộc “Luật chơi” chế thị trường Do để tồn phát triển sân chơi lớn Doanh nghiệp cần 72 phải tự đưa cho sách phát triển hợp lý, nâng cao mạnh vốn hạn chế, khắc phục khó khăn đã, gặp phải Dưới số kiến nghị với Công ty chủ quản: - Cơng ty cần quan tâm đến việc bố trí trình sản xuất cách hợp lý để sử dụng tốt nguồn lực như: vốn, tài sản cố định, lao động, nhằm nâng cao hiệu SXKD - Không ngừng nâng cấp, mua sắm số máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh cho sản phẩm thị trường - Đối với nguồn vốn vay (các khoản nợ dài hạn) Cơng ty cần sách vay vốn hợp lý nhằm rút ngắn tỷ lệ giữ khoản nợ dài hạn nợ ngắn hạn nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho hoạt động tài - Khơng ngừng phát huy lực người LĐ, cải thiện vật chất, tinh thần, đảm bảo an toàn lao động Đồng thời, thực chế độ thưởng phạt tạo hội thăng tiến để kích thích người LĐ nâng cao NSLĐ - Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm vùng thị trường, tăng cường đầu tư cho hoạt động Marketing để đáp ứng nhu cầu khách hàng, với nâng cao chất lượng sản phẩm cho sản phẩm vừa an toàn, chất lượng mà giá hợp lý 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ NN PTNN (2012), Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 Thủ tướng phủ số sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt nông, lâm thủy sản, Nội Bộ NN PTNT (2001), Quyết định số 88/2001/QĐ - BNN Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn việc ban hành danh mục thuốc BVTV chè, Nội CTCP Trà hữu Cao Bồ, Hướng dẫn sản xuất chè Shan tuyết hữu an toàn” ngày 21 tháng 04 năm 2012 Đỗ Ngọc Quý (2015), Cây chè Việt Nam, Sản xuất - chế biến - tiêu thụ, Viện nghiên cứu phổ biến kiến thức Bách Khoa, Nội Đỗ Thị Ngọc Oanh - Đỗ Ngọc Quỹ (2014), Kỹ thuật trồng chế biến chè suất cao - chất lượng tốt, NXB Nông nghiệp HĐND tỉnh Giang (2012), Nghị số 47/2010/NQ - HĐND ngày 14/07/2012 Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang việc ban hành số sách khuyến khích phát triển kinh tế - hội tỉnh Giang Nông Quốc Dũng (2014), Đặc điểm sinh học, sinh thái chè Shan tuyết (Camellia Sinensis Var Shan) Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Giang Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động liên quan doanh nghiệp, Nội Trương Hạnh Ly (2015), “Bài giảng tổ chức sản xuất” Đại học Kinh tế Quốc dân 10 UBND tỉnh Giang (2013), Quyết định số 996/QĐ - UBND ngày 29/05/2013 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Giang việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển chè tỉnh Giang đến 2020, Giang 74 II Các tài liệu tham khảo từ Internet 11 Kho tài liệu http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/quantri-doanh-nghiep/phan-tich-cac-khai-niem-to-chuc-san-xuat-to-chuc-quan-ly-va-suthe-hien-trong-thuc-te-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep.html [Ngày truy cập 12 tháng 12 năm 2017] 12 Minh Tâm (2016), “Chè Shan Giang chinh phục thị trường Thế giới” https://www.vietnamplus.vn/che-shan-ha-giang-chinh-phuc-thi-truong-thegioi/168937.vnp [Ngày truy cập 26 tháng 10 năm 2017] 13 Quyết thắng (2016), “Khái quát chung chè, tình hình tiêu thụ chè Thế giới Việt Nam”http://quyetthangqn.com/khai-quat-chung-ve-cay-chetinh-hinh-san-xuat-tieu-thu-che-tren-the-gioi-va-o-viet-nam/ [Ngày truy cập 08 táng 10 năm 2017] 14 Tài liệu (2016) “Lý thuyết quản trị”http://quantri.vn/dict/details/246khai-niem-va-ban-chat-cua-hieu-qua-kinh-te-trong-san-xuat-kinh-doanh [Ngày truy cập 18 táng 10 năm 2017] 15 Tài liệu “Nông nghiệp hữu - Nguyên tắc bản”http://www.vietnamorganic.vn/danh-sach-tin2/269/nong-nghiep-huu-conguyen-tac-co-ban.html [Ngày truy cập 21 tháng 09 năm 2017] III Tài liệu tiếng Anh 16 WTO, FAO/WHO (2001) “Codex alimentarius commission” MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TRÀ HỮU CAO BỒ Hình 4.1: Phân xưởng sản xuất khu vực nhà cho công nhân viên CTCP Trà hữu Cao Bồ (Trích nguồn: Hình ảnh thực tập) Hình 4.2: Một số hình ảnh hệ thống phân xưởng, máy móc Cơng ty (Trích nguồn: Hình ảnh thực tập) Hình 4.3: Một số hình ảnh chế biến chè Cơng ty (Trích nguồn: Hình ảnh thực tập) Hình 4.4: Khách du lịch tham quan trải nghiệm với chè Shan tuyết (Trích nguồn: Hình ảnh thực tập) Hình 4.5: Các chứng hữu chứng nhận chất lượng chè Cơng ty (Trích nguồn: Caobotea.com) Hình 4.6: Một số hoạt động quảng bá sản phẩm Cơng ty (Trích nguồn: Hình ảnh thực tập) Hình 4.7: Hình ảnh chè Shan tuyết cổ thụ (Trích nguồn: Hình ảnh thực tập) Hình 4.8: Hình ảnh số sản phẩm Cơng ty (Trích nguồn: Caobotea.com) ... “TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ SHAN TUYẾT THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HỮU CƠ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HỮU CƠ CAO BỒ, XÃ CAO BỒ, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH... tài: “ Tìm hiểu cấu tổ chức, quy trình sản xuất đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè Shan tuyết theo hướng sản xuất hữu Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 1.2... cấu tổ chức, quy trình sản xuất chế biến chè Shan tuyết theo hướng sản xuất hữu Công ty Cổ phần Trà hữu Cao Bồ xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 3 Đánh giá giá trị, vai trò chè Shan tuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè shan tuyết theo hướng sản xuất hữu cơ tại công ty cổ phần trà hữu cơ cao bồ xã cao bồ, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang , Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè shan tuyết theo hướng sản xuất hữu cơ tại công ty cổ phần trà hữu cơ cao bồ xã cao bồ, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan