Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

14 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:32

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… Kiểm tra cũ: Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên: -Ta chia phần nguyên số bị chia cho số Em nêu cách chia số thập phân chia cho số tự nhiên? - Viết dấu phẩy vào bên phải thương tìm trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia -Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân số bị chia TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… VÝ dô 1: 213,8 : 10 = ? 213,8 10 13 21,38 38 80 213,8 : 10 = 21,38 ,8 : 10 33,8 = TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… 213,8 : 10 = 21,38 Khi số chuyển thập phân Nhậnchia xét:một Nếu dấu cho ta chuyển dấu phẩy10cđa sèviệc 213,8 sang phẩy sang bên ca tráismột chữbờn sốtrỏi ta mt chđs îc 21,38 TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… VÝ dô 2: 100 = ? 89,13 : Nhận xét: Nếu ta 89,13 100 Khi chuyển phẩy chiadấumột số thập 13 0,8913 phân số 89,13 bên cho sang 100 ta chỉtrái việc 10 hai chữdấu số phẩy ta chuyển số 33 sang0,8913 bên trái hai chữ số 00 89,13 : 100 = 0,8913 TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 … 33,8 ,8 : 10 = 33,8 ,8 : 100 = 2213 3,8 , : 1000 = TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 … TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 … Tính nhẩm: Trò chơi đố bạn a) 43,2 : 10 = 4,32 b) 23,7 : 10 = 2,37 0,65 : 10 = 0,065 2,07 : 10 = 0,207 432,9 : 100 = 4,329 2,23 : 100 = 0,0223 TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… Trường hợp chuyển dấu phẩy số thập phân sang trái 1, 2, 3, … chữ số? Khi chia số thập phân cho 10, 100, 1000,… TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… = …12,9 b)x123,4 : 100 = … 123,4 x 0,0 a) 12,9 : 10 0,11,29 1,29 1,234 1,234 Bµi 2: TÝnh nhÈm råi so sánh kết tính = 5,7 x 0,1d) 87,6 : 100 = ) 5,7 : 10 … … 87,6 x 0,01 0,57 0,5 0,876 0,876 TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… Chia phân cho Chia métsốsèthập thËp ph©n 10, 1000… cho 100, 10, 100, 1000… nhân thập phân KÕt sốqu¶ còngđó vi 0,1; 0,01; nhân số 0,001, lầnl ta sao? ỵt víi 0,1;kết 0,01; 0,001… TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, Bài 3: Một kho gạo có 537,25 gạo Ng1ời ta lấy số gạo kho Hỏi kho lại gạo? TĨM TẮT 1 537,25 gạo Còn ? Tấn gạo TỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, Bài giải: Ngời ta lấy số gạo là: 537,25 : 10 = 53,725(tấn) Số gạo kho lại là: 537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn) Muốn chia số thập phân cho 10, 100, 1000, … ta làm nào? ... 53 7, 25 gạo Còn ? Tấn gạo TỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, Bài giải: Ngời ta lấy số gạo là: 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 ( tấn) Số gạo kho lại là: 53 7, 25 - 53 ,7 25 = 483 , 52 5 (tÊn) Muốn chia số thập. .. 0,0 65 2, 07 : 10 = 0 ,20 7 4 32, 9 : 100 = 4, 329 2, 23 : 100 = 0, 022 3 TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,… Trường hợp chuyển dấu phẩy số thập phân sang trái 1, 2, 3, … chữ số? Khi chia số thập. .. 100 = 22 13 3,8 , : 1000 = TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 … TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 … Tính nhẩm: Trò chơi đố bạn a) 43 ,2 : 10 = 4, 32 b) 23 ,7 : 10 = 2, 37 0, 65 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000