Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

13 39 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:32

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHƯỚC Toán: Bài cũ : Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm ? Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên: -Ta chia phần nguyên số bị chia cho số chia -Viết dấu phẩy vào bên phải thương tìm trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia -Tiếp tục chia cho chữ số phần thập phân số bị chia Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… 10 213,8 13 21,3 38 80 213,8 : 10 = 21,38 Nhận xét số bị chia thương tìm Nếu ta chuyển dấu phẩy số 213,8sang bên trái chữ số ta 21,38 Khi chia số thập phân Khi chia số thập phân cho 10 ta tìm cho 10 ta việc chuyển kết cách ? dấu phẩy số sang bên trái chữ số Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… 24,56 : 10 = 48,5 : 10 = 2,456 4,85 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Ví dụ2: 89,13 : 100 = ? Nhận xét số bị chia thương tìm 89,13 100 91 , 891 Nếu ta chuyển dấu phẩy 13 số 89,13 sang bên trái hai 300 chữ số ta 0,8913 89,13 :100 = 0,8913 Khi chia số Khi chia số thập phân thập phân cho 100 ta cho 100 ta việc chuyển tìm kết dấu phẩy số sang bên cách ? trái hai chữ số Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Tính nhẩm: 356,78 : 100 = 5748,34 : 100 = 3,5678 57,4834 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Muốn chia số thập phân cho 10, 100 1000,…ta làm nào? Muốn chia số thập phân cho10,100,1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai, ba,…chữ số Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Luyện tập : 1/Tính nhẩm : Trò chơi đố bạn a/43,2 : 10 = 4,32 0,65 : 10 = 0,065 432,9 : 100 = 4,329 b / 23,7 : 10 = 2,37 2,07 : 10 = 0,207 2,23 = 0,0223 : 100 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Bài : Tính so sánh hai kết a/ 12,9 : 10 1,29 = b/123,4 : 100 1,234 = 12,9 x 0,1 1,29 123,4 x 0,01 1,234 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Bài : Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo ? Bài giải Số gạo lấy : 537,25 : 10 53,725(tấn ) Số gạo lại kho : 537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn ) Đáp số 483,525 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Trò chơi : □ Ghi Đ vào trước câu trả lời Muốn chia số thập phân cho 10, 100,1000,…ta việc : □ Đ a/ Chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai,ba ,… chữ số □ b/ Chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai,ba ,… chữ số ... : 10 53 ,7 25 ( tấn ) Số gạo lại kho : 53 7, 25 - 53 ,7 25 = 483 , 52 5 (tấn ) Đáp số 483 , 52 5 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 Trò chơi : □ Ghi Đ vào trước câu trả lời Muốn chia số thập phân cho. .. sang bên trái chữ số Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 24 ,56 : 10 = 48 ,5 : 10 = 2, 456 4, 85 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 Ví d 2: 89,13 : 100 = ? Nhận xét số bị chia thương tìm... 4, 32 0, 65 : 10 = 0,0 65 4 32, 9 : 100 = 4, 329 b / 23 ,7 : 10 = 2, 37 2, 07 : 10 = 0 ,20 7 2, 23 = 0, 022 3 : 100 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 Bài : Tính so sánh hai kết a/ 12, 9 : 10 1 ,29 = b/ 123 ,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn