Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

12 81 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:08

Toán KIỂM TRA BÀI CŨ * Khoanh vào chữ trước kết Bài 1: May quần áo hết 15 m vải Hỏi may 20 quần áo hết mét ? A) m B) 60 m C) 300m Toán KIỂM TRA BÀIBài 2: Mua hộp sữa hết 16 000 đồng Hỏi mua hộp sữa hết tiền? A) 64 000 đồng B)120 000 đồng C) 28 000 đồng Tốn Ơn tập bổ sung giải tốn b) Bài tốn: Muốn ngày, cần có a)Ví dụ: Có 100 kg đắp gạo xong chianhà đềutrong bao 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần người ? Tóm tắt: ngày : 12 người ngày : Người? Nhận xét: Khi số ki-lô- gam gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Cách 1: Tóm tắt: ngày : 12 người ngày : Người? Bài giải : Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 12 x = 24 (người) (* ) Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 24 : = (người) Đáp số : người (*)Bước bước “rút đơn vị” Cách 2: Tóm tắt: ngày : 12 người ngày : Người? Bài giải : ngàygấp ngày số lần là: : = (lần) (**) Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 12 : = (người) Đáp số : người (**)Bước bước “rút tỉ số” Luyện tập: Bài 1: Tóm tắt ngày: 10 người ngày : người? Bài giải: Để làm xong công việc ngày, cần số người là: 10 x = 70 (người) Để làm xong công việc ngày, cần số người là: 70 : = 14 (người) Đáp số: 14 (người) Bài 2: Tóm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày? Bài giải Để ăn hết số gạo ngày, cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 (ngày) Bài 3: Tóm tắt maý: maý : Giờ? Bài giải: máy gấp máy số lần : = 2(lần) Thời gian để máy bơm hút hồ : =2 (giờ) Đáp số: 2(giờ) BÀI TẬP CỦNG CỐ * Chọn câu trả lời 1.Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn 15 ngày Nếu có 40 người ăn số gạo dự trữ đủ dùng ngày? A ngày B 25 ngày C 45 ngày Tốn Ơn tập bổ sung giải tốn Bài nhà: - Xem lại tập vừa học - Chuẩn bị bài: luyện tập trang 21 ... 2(giờ) BÀI TẬP CỦNG CỐ * Chọn câu trả lời 1. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 12 0 người ăn 15 ngày Nếu có 40 người ăn số gạo dự trữ đủ dùng ngày? A ngày B 25 ngày C 45 ngày Tốn Ơn tập bổ sung giải tốn Bài. . .Toán KIỂM TRA BÀI CŨ * Khoanh vào chữ trước kết Bài 1: May quần áo hết 15 m vải Hỏi may 20 quần áo hết mét ? A) m B) 60 m C) 300m Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 2: Mua hộp sữa hết 16 000 đồng... làm xong công việc ngày, cần số người là: 70 : = 14 (người) Đáp số: 14 (người) Bài 2: Tóm tắt 12 0 người : 20 ngày 15 0 người : ngày? Bài giải Để ăn hết số gạo ngày, cần số người là: 12 0 x 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán, Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán