Tieu chuan 5 tc 11

2 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:24

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hồng Thủy PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Tiêu chí 11: Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hàng năm a) Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề; c) Kết xếp loại học nghề học sinh 5.11.1 Mô tả trạng: Hằng năm nhà trường thực đầy đủ chương trình giáo dục nghề phổ thông 100% HS học nghề tin học [H12-5-11-01] Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đạt kết tốt [H12-5-11-02] Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương [H12-5-11-03]; [H12-5-11-02] Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt > 100% Kết xếp loại học nghề học sinh đạt mục tiêu đề hàng năm thi tốt nghiệp nghề đạt 95% [H12-5-11-04]; [H12-5-11-02] Tổng hợp kết học nghề năm gần đây: Năm học Tổng số Tổng số HSTN HS TG nghề Trong xếp loại Giỏi Khá TB Ghi 2011-2012 163 163(100%) 80(49,1%) 79(48,5%) 4(2,4%) Hỏng 2010-2011 149 149(100%) 75(50,3%) 69(46,3%) 5(3,4%) Hỏng 2009-2010 134 134(100%) 70(52,2%) 62(46,3%) 2(1,5%) Hỏng 2008-2009 188 180(95,7%) 80(44,4%) 90(50%) 5(2,8%) Hỏng 2007-2008 210 200(95,2%) 95(47,5%) 90(45%) 15(7.5%) Hỏng 10 Cộng 844 826(97,8%) 390(47,2%) 31(3,75% ) Hỏng 15 5.11.2 Điểm mạnh: 400(48,4% ) Hằng năm nhà trường thực đầy đủ chương trình giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đạt kết tốt Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt 100% kết xếp loại khá, giỏi vượt tiêu 5.11.3 Điểm yếu: Giáo dục nghề phổ thông triển khai với nghề tin học chưa mở rộng với nhiều nghề khác nguồn lực nhà trường, biên chế giáo viên, CSVC thiếu Học phí nghề khơng đủ để bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy 5.11.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục trì, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh năm Lập kế hoạch bổ sung sở vật chất cho dạy nghề, phòng máy tin học Tham mưu với cấp có thẩm quyền nghiên cứu học phí nghề phù hợp 5.11.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 11: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt Nhóm trưởng ngày 25 tháng 03 năm 2013 Hồng Thủy, Lê Đình Lý cáo: Nguyễn Thị Xuyến Người viết báo ... cấp có thẩm quyền nghiên cứu học phí nghề phù hợp 5. 11 .5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 11: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt Nhóm trưởng ngày 25 tháng 03 năm 2013 Hồng Thủy, Lê Đình Lý cáo:... sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt 100% kết xếp loại khá, giỏi vượt tiêu 5. 11. 3 Điểm yếu: Giáo dục nghề phổ thông triển khai... trường, biên chế giáo viên, CSVC thiếu Học phí nghề không đủ để bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy 5. 11. 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục trì, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 5 tc 11 , Tieu chuan 5 tc 11