CV 174 bao cao to chuc hoat dong cua TTHTCD

1 41 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 16:52

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 174 /GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lệ Thủy, ngày 05 tháng năm 2012 V/v báo cáo tình hình tổ chức hoạt động trung tâm học tập cộng đồng Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn ; - Thủ trưởng đơn vị THCS, TH&THCS, TH Thanh Thủy Thực Quyết định số 578/SGD&ĐT ngày 30/3/2012 Sở GD&ĐT Quảng Bình việc thành lập đoàn kiểm tra tổ chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2011-2012; để chuẩn bị tốt điều kiện số liệu cho đồn kiểm tra Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Lệ Thủy yêu cầu đơn vị thực số công việc sau: Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với đơn vị THCS (riêng xã Kim Thủy phối hợp trường TH&THCS số Kim Thủy, xã Thanh Thủy phối hợp với trường TH Thanh Thủy) củ soát lại hồ sơ Trung tâm năm học 20112012 Hoàn thành báo cáo phụ lục (theo mẫu đính kèm) gửi Phòng GD&ĐT Lệ Thủy chậm vào lúc 10h00 ngày 09/4/2012 hộp thư nội đồng chí Nguyễn Phước Long 01 in có đóng dấu Thời gian Sở GD&ĐT kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng ngày 12/4/2012 (sẽ có thơng báo cụ thể cho đơn vị kiểm tra) Nhận công văn yêu cầu Hiệu trưởng đơn vị THCS, TH&THCS, TH Thanh Thủy triển khai nội dung đến Ban giám đốc Trung tâm tổ chức thực nghiêm túc./ Nơi nhận: - Như (t/h); - LĐ, CV; - Lưu VT-TH; Đăng website KT TRƯỞNG PHÒNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG (Đã ký) Hồng Đình Khun
- Xem thêm -

Xem thêm: CV 174 bao cao to chuc hoat dong cua TTHTCD , CV 174 bao cao to chuc hoat dong cua TTHTCD

Từ khóa liên quan