Đề và đáp án KT CHUONG 3 DAI SO 7

5 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 14:33

“MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ Cấp độ Nhận biết Tên Chủ đề (nội dung, chương) TL TL Học sinh nhận Học sinh biết biết số tìm dấu Thu thập số giá trị, số hiệu điều tra liệu thống kê, giá trị khác bảng “tần số” nhau, tần số tương ứng 1 Số câu 2,25 0,25đ 1,0đ Số điểm đ 2,5% 10% Tỉ lệ % 12,5% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Nhận biết mốt dấu Số trung bình hiệu cộng Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 0,5 5% 11 2,75đ 27,5% 1,25đ 12,5% Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TL TL Học sinh lập bảng tần số HS nhận xét số liệu từ bảng ”Tần số” 1/2 1,25đ 12,5% Học sinh lập biểu đồ đoạn thẳng 2,0đ 20% Vận dụng cơng thức tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu 2,0đ 20% Biểu đồ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Vận dụng Thông hiểu 60% 1/2 12 0,75 5,5 đ đ 55% 7,5% 2,0đ 20% 2,5đ 25% 16 6,0đ 10đ =100 % PHÒNG GD - ĐT NINH SƠN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: ĐẠI SỐ ( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT) Điểm Lời phê Thầy(Cô) Họ tên:………………………… Lớp:……… I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước kết đúng: Bài 1: (1,5 điểm) Theo dõi thời gian làm tốn ( tính phút ) 40 HS, thầy giáo lập bảng sau : Thời gian (x) Tần số ( n) 6 10 11 12 N= 40 1) Mốt dấu hiệu : A B ; 10 C ; 11 D 12 2) Số giá trị dấu hiệu : A 12 B 40 C D 3) Tần số giá trị: A B 10 C D 4) Tần số học sinh làm 10 phút : A B C D 5) Số giá trị khác dấu hiệu : A 40 B 12 C D 6) Tổng tần số dấu hiệu : A 40 B 12 C D 10 Bài 2: (1,5 điểm) Kết thống kê số từ dùng sai văn học sinh lớp ghi lại bảng sau: Số từ dùng sai bài(x) Số có từ sai (n) 12 3 5 1) Dấu hiệu là: A Các văn B Số từ dùng sai văn học sinh lớp C Thống kê số từ dùng sai 2) Tổng số văn học sinh thống kê là: A 36 B 45 C 38 D 50 3) Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 45 C D 4) Mốt dấu hiệu : A 12 B C D 5) Tổng giá trị dấu hiệu là: A 45 B 148 C 142 6) Tần số giá trị là: A B C II/ TỰ LUÂN : (7điểm ) Bài 3: Điểm kiểm tra môn Toán học kỳ I 32 học sinh lớp 7A ghi bảng sau : 6 4 8 a b c d 7 10 Dấu hiệu ? Lập bảng “ tần số ” nhận xét Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Vẽ biểu đồ đoạn thẳng BÀI LÀM: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD&ĐT NINH SƠN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: ĐẠI SỐ ( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT) I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Câu Đáp án C Biểu điểm 0,25đ Bài 2: (1,5 điểm) B 0,25đ C 0,25đ C 0,25đ D 0,25đ A 0,25đ Câu Đáp án Biểu điểm B 0,25đ A 0,25đ D 0,25đ A 0,25đ A 0,25đ C 0,25đ II/ TỰ LUÂN : (7điểm) ĐÁP ÁN a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra mơn tốn HS lớp 7A b) * Bảng “tần số” : Điểm (x) 10 Tần số (n) 1 N = 30 Biểu điểm 1,0 1,25 * Nhận xét: - Điểm kiểm tra cao nhất: 10 điểm - Điểm kiểm tra thấp nhất: điểm - Đa số học sinh điểm từ đến c) * Số trung bình cộng : X= 0,25 0,25 0,25 1,5 2.2+ 3.1+ 4.1+ 5.4+ 7.6+ 8.7+ 9.8+10.1 211 = = 7,03 30 30 * Mốt dấu hiệu : M0 = d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: (2,0 đ) 0,5 n 2,0 O 10 x ... Câu Đáp án Biểu điểm B 0,25đ A 0,25đ D 0,25đ A 0,25đ A 0,25đ C 0,25đ II/ TỰ LUÂN : (7 iểm) ĐÁP ÁN a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra mơn tốn HS lớp 7A b) * Bảng “tần số” : Điểm (x) 10 Tần số (n) 1 N = 30 ... sinh điểm từ đến c) * Số trung bình cộng : X= 0,25 0,25 0,25 1,5 2.2+ 3. 1+ 4.1+ 5.4+ 7. 6+ 8 .7+ 9.8+10.1 211 = = 7, 03 30 30 * Mốt dấu hiệu : M0 = d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: (2,0 đ) 0,5 n 2,0 O... C 142 6) Tần số giá trị là: A B C II/ TỰ LUÂN : (7 iểm ) Bài 3: Điểm kiểm tra mơn Tốn học kỳ I 32 học sinh lớp 7A ghi bảng sau : 6 4 8 a b c d 7 10 Dấu hiệu ? Lập bảng “ tần số ” nhận xét Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án KT CHUONG 3 DAI SO 7 , Đề và đáp án KT CHUONG 3 DAI SO 7