Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

11 47 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:30

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO XUÂN TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN TIẾN Toán ? Kiểm tra cũ = 0,1 10 24 = 0, 24 100 Bài tập: Chuyển phân số thập phân sau thành 307số thập phân: 205 100 = 3, 07 1000 = 0, 205 Toán Số thập phân a, Ví dụ: 9dm =90 cm So s¸nh: So s¸nh: 9dm =0,9 90cm=0,90 m m 0,9m= 0,90 m 0,9và = 0,90 0,90=0,9 Toán Số thập phân a, Ví dụ: b, Nếu viết thêm chữ số?0 vào bên phải phần thập phân số thập phân số thậpHãy phântìm để viết 0,9 = 0,90 ? cách Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên ? phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân 0,90 0,900 Hãy tìm =cách để = viết 0,90= =0,9 0,9 ? Ví dụ:0,9000 12,000 = 12,00 = 12,0 = 12 Toán Số thập phân Luyện tập Bài 1: Bỏ cỏc chữ số tận cựng bờn phải phần thập phõn để cú cỏc số thập phõn viết dạng gọn hơn: a) 0,7800 = = 64,900 = 3,0400 b) 2001,300 = = 35,020 = 100,0100 Toán Số thập phân Luyện tập Bài 1: Bỏ cỏc chữ số tận cựng bờn phải phần thập phõn để cú cỏc số thập phõn viết dạng gọn hơn: a) 0,7800 = 0,78 3,04 64,900 = 64,9 b) 2001,300 = 2001,3 100,01 35,020 = 35,02 3,0400 = 100,0100 = Toán Số thập phân Luyện tập Bài 2: Viết thờm cỏc chữ số vào bờn phải phần thập phõn cỏc số thập phõn sau đõy để cỏc phần thập phõn chỳng cú số chữ số (đều cú ba chữ số): a) 5,612 = 17,2 = 480,59 = b) 24,5 = 80,01 = 14,678 = Toán Số thập phân Bài tập Bài 2: Viết thờm cỏc chữ số vào bờn phải phần thập phõn cỏc số thập phõn sau đõy để cỏc phần thập phõn chỳng cú số chữ số (đều cú ba chữ số): a) 5,612 = 5,612 480,590 17,2 = 17,200 480,59 = b) 24,5 = 24,500 14,678 80,01 = 80,010 14,678 = Ai nhanh ? Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a, 18,010=18,0100 Đ b, 18,010=18,10 S c, 18,010=18,01 Đ Hoan hô! bạn thật thông minh! ... Toán Số thập phân Bài tập Bài 2: Viết thờm cỏc chữ số vào bờn phải phần thập phõn cỏc số thập phõn sau đõy để cỏc phần thập phõn chỳng cú số chữ số (đều cú ba chữ số) : a) 5, 6 12 = 5, 6 12 480 ,59 0.. .Toán ? Kiểm tra cũ = 0,1 10 24 = 0, 24 100 Bài tập: Chuyển phân số thập phân sau thành 30 7số thập phân: 2 05 100 = 3, 07 1000 = 0, 2 05 Tốn Số thập phân a, Ví dụ: 9dm =90... chữ số tận bên ? phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân 0,90 0,900 Hãy tìm =cách để = viết 0,90= =0,9 0,9 ? Ví dụ:0,9000 12, 000 = 12, 00 = 12, 0 = 12 Toán Số thập phân Luyện tập Bài 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn