Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

11 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:22

BÀI GIẢNG TÓAN CHƯƠNG BÀI 2: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÕN TỐN Kiểm tra cũ: Đặt tính tính: a) 456,79 + 21,6 a) 456,79 + 21,6 478,39 b) 132 + 1943 + 5786 Giải: b) 132 + 1943 5786 7861 TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít Hỏi ba thùng có lít dầu? Ta phải đặt tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l) 27,5 + 36,75 14,5 78,75 TỐN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài tốn: Một hình tam giác có số đo độ dài cạnh là: 8,7dm; 6,25dm; 10dm Tính chu vi hình tam giác + 24,95 Giải: Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 =24,95 dm Đỏp số: 24,95 dm TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Luyện tập Bài 1: Tớnh a) 5,27 + 14,35 + 9,25 c) 20,08 + 32,91 + 7,15 b) 6,4 + 18,36 + 52 d) 0,75 + 0,09 + 0,8 TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Đặt tính tính: 5,27 +14,35 9,25 28,87 TỐN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Tớnh 6,4 +18,36 52 67,76 TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Tớnh so sỏnh giỏ trị của(a + b) + c a+ (b + c) a b c (a + b) + c a + (b + c) 2,5 6,8 1,2 (2,5 + 6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2)= 10,5 (1,34 + 0,52) + = 5,86 1,34 + (0,52 + 4)= 5,86 1,34 0,52 Nhận xét: Phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính a) 12,7 + 5,89 + 1,3 b) 38,6 + 2,09 + 7,91 c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55 TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính: a.12,7 + 5,89 + 1,3 b 38,6 + 2,09 + 7,91 c 5,75 + 7,8 + 4,25 + d 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55 1,2 + + ) 12,7 + 5,89 + 1,3 = d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55 = 14 + 5,89 = (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55) = 10 + 0,5 = 19,89 = 10,5 ... 9, 25 c) 20 ,08 + 32, 91 + 7, 15 b) 6,4 + 18,36 + 52 d) 0, 75 + 0,09 + 0,8 TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Đặt tính tính: 5, 27 +14, 35 9, 25 28 ,87 TỐN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Bài : Tớnh 6,4 +18,36 52 ... 6 ,25 dm; 10dm Tính chu vi hình tam giác + 24 , 95 Giải: Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6, 25 + 10 =24 , 95 dm Đỏp số: 24 , 95 dm TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Luyện tập Bài 1: Tớnh a) 5, 27 + 14, 35 + 9, 25 . .. a. 12, 7 + 5, 89 + 1,3 b 38,6 + 2, 09 + 7,91 c 5, 75 + 7,8 + 4, 25 + d 7,34 + 0, 45 + 2, 66 + 0 ,55 1 ,2 + + ) 12, 7 + 5, 89 + 1,3 = d) 7,34 + 0, 45 + 2, 66 + 0 ,55 = 14 + 5, 89 = (7,34 + 2, 66) + (0, 45 + 0 ,55 ) =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân