Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

13 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:22

1 Muốn cộng hai số thập phân ta làm nào? Thực phép tính: 19,4 + 120,41 a)Ví dụ: Có thùng đựng dầu, thùng thứ có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít Hỏi ba thùng có lít dầu ? 27,5 +36,75 + 14,5 = ? 27,5 + 36,75 14,5 778,75 8, - Đặt tính: viết số hạng số hạng cho cỏc chữ số cựng hàng đặt thẳng cột với - TÝnh :Cộng cộng số tự nhiên - Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng b)Bài toán : Người ta uốn sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài cạnh 8,7dm ; 6,25dm ; 10dm Tính chu vi hình tam giác Bài giải: Chu vi hình tam giác : dm 10dm 6,2 m d 8,7 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm) Đáp số : 24,95dm ** Điền Đ vào ô trống phép tính có kết ,S vào trống phép tính có kết sai a) 15,3 3,26 + 22 + 2,5 10,4 Đ 10,4 47,7 16,16 b) 15,3 c) 3,26 + 22 10,4 S 27,9 d) + 2,5 S 10,4 68,0 Đ Bài 1: Tính a) 5, 27 + 14,35 + 9,25 a) 5,27 + 14,35 9,25 28,87 c) 20,08 + 32,91 + 7,15 b) 6,4 + 18,36 + 52 b) 6,4 c) 20,08 + 18,36 + 32,91 52 76,76 7,15 60,14 d) 0,75 + 0,09 + 0,8 d) 0,75 + 0,09 0,8 1,64 Bài 2: Tính so sánh giá trị (a+b) + c a + (b+c) a b c 2,5 6,8 1,2 1,34 0,52 (a+b) + c a + (b+c) (2,5+6,8)+1,2 2,5+(6,8+1,2) = 10,5 = 10,5 (1,34+0,52)+4 1,34+(0,52+4) = 5,86 = 5,86 Nhận xét:Phép cộng số thập phân có t/c kết hợp: Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta cộng số thứ với tổng hai số lại (a+b) +c = a + (b+c) Bài 3: Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính a)12,7 + 5,89 + 1,3 c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 Bài 3: Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89 = 14 + 5,89 = 19,89 c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25 )+ (7,8 + 1,2) = = 19 10 + Củng cố : - Muốn cộng tổng nhiều số thập phân ta làm ? Tổng nhiều số thập phân ... d) + 2 ,5 S 10,4 68,0 Đ Bài 1: Tính a) 5, 27 + 14, 35 + 9, 25 a) 5, 27 + 14, 35 9, 25 28 ,87 c) 20 ,08 + 32, 91 + 7, 15 b) 6,4 + 18,36 + 52 b) 6,4 c) 20 ,08 + 18,36 + 32, 91 52 76,76 7, 15 60,14 d) 0, 75 +... 0, 75 + 0,09 0,8 1,64 Bài 2: Tính so sánh giá trị (a+b) + c a + (b+c) a b c 2 ,5 6,8 1 ,2 1,34 0 , 52 (a+b) + c a + (b+c) (2 ,5+ 6,8)+1 ,2 2 ,5+ (6,8+1 ,2) = 10 ,5 = 10 ,5 (1,34+0 , 52 )+4 1,34+(0 , 52 +4) = 5, 86... 6, 25 + 10 = 24 , 95( dm) Đáp số : 24 ,95dm ** Điền Đ vào ô trống phép tính có kết ,S vào trống phép tính có kết sai a) 15, 3 3 ,26 + 22 + 2 ,5 10,4 Đ 10,4 47,7 16,16 b) 15, 3 c) 3 ,26 + 22 10,4 S 27 ,9
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân, a)Ví dụ: Có 3 thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?