Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

7 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:05

Phòng Giáo dục huyện Thủy nguyên Trường Tiểu học Lại Xn     Tốn Bảng Đặt tính tính : 125 x ; 486 x 15 Tốn Nhân số thập phân với số tự a) Ví dụ1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài nhiên ,mỗi cạnh dài 1,2 m Hỏi chu vi hình tam giác mét ? Ta phải thực phép nhân :1,2 x = ? (m) A Ta có : 1,2 m = 12 dm 1,2 m 1,2 m 12 x B C 1,2 m 36 (dm) = 3,6 (m) Vậy 1,2 x = 3,6 (m) Thông thường ta đặt tính làm sau: Bước 1: Đặt tính x 1,2 3, (m) Bước 2:thực nhân nhân số tự nhiên Bước 3: Phần thập phân số 1,2 có chữ số ta dùng dấu phẩy tách tích chữ số kể từ phải sang trái Toán Nhân số thập phân với số tự a) Ví dụ2: 0,46 x 12 = ? nhiên Bảng , 0,46 x 12 92 46 5, -Nhân nhân số tự nhiên -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Luyện tập Bài Đặt tính tính: a 2,5 x b 4,18 x Bảng c 0,256 x Nháp d 6,8 x 15 Vở Bài Viết số thích hợp vào trống Bài 3: Thõa sè 3,18 8,07 2,389 Thõa sè 10 TÝch ... thập phân số 1 ,2 có chữ số ta dùng dấu phẩy tách tích chữ số kể từ phải sang trái Toán Nhân số thập phân với số tự a) Ví d 2: 0,46 x 12 = ? nhiên Bảng , 0,46 x 12 92 46 5, -Nhân nhân số tự nhiên. .. phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Luyện tập Bài Đặt tính tính: a 2 ,5 x b 4,18 x Bảng c 0, 25 6 ... 1 ,2 m = 12 dm 1 ,2 m 1 ,2 m 12 x B C 1 ,2 m 36 (dm) = 3,6 (m) Vậy 1 ,2 x = 3,6 (m) Thơng thường ta đặt tính làm sau: Bước 1: Đặt tính x 1 ,2 3, (m) Bước 2: thực nhân nhân số tự nhiên Bước 3: Phần thập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên