Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

21 178 0
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:41

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH ĐIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH ĐIỀN MƠN: TỐN LỚP KHỞI ĐỘNG  Viết phân số thập phân thành số thập phân: 10 = 0,9 … 25 100 = 0,25 m dm cm mm m dm = 10 m = 2,7 m 2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét m 56 cm = 56 100 m = 8,56 m 8,56 m đọc là:tám phẩy năm mươi sáu mét 195 m 195 mm = m = 0,195 m 1000 0,195 m đọc là: không phẩy trăm chín mươi lăm mét Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 số thập phân Cấu tạo số thập phân: , 56 phần nguyên phần thập phân 8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu 90 , 638 phần nguyên phần thập phân 90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba mươi tám Kết luận: * Mỗi số thập phân gồm phần: Phần nguyên phần thập phân,chúng phân cách dấu phẩy *Những chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, chữ số bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân Bài tập 1: Đọc số thập phân sau: 9,4: Chín phẩy bốn 7,98: Bảy phẩy chín mươi tám Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy 25,477: mươi bảy Hai trăm linh sáu phẩy không 206,075: trăm bảy mươi lăm Không phẩy ba trăm linh bảy 0,307: Bài tập 2: Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc: 82 810 10 Đọc là: năm phẩy chín = 5,9 45 100 = 82,45 225 1000 = 810,225 Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm Đọc là: tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm Trò chơi Thế số thập phân? Đáp án: *Mỗi số thập phân gồm phần: phần nguyên phần thập phân, chúng phân cách dấu phẩy * Những chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, chữ số bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân Các số mà có phần thập phân gọi số gì? Đáp án: gọi số thập phân đặc biệt Cấu tạo số thập phân gồm phần? Đáp án: Phân số thập phân gồm có phần: Phần nguyên phần thập phân, chúng phân cách dấu phẩy Chọn đáp án đúng: 45 =? 1000 A 8,45 B 8,045 C 8,450 D 84,500 Đáp án đáp án B Đố bạn biết số 54 có phải số thập phân khơng? Vì sao? Đáp án: Số 54 số thập phânphần thập phân = Nêu ví dụ số thập phân? ... đúng: 45 =? 1000 A 8, 45 B 8,0 45 C 8, 450 D 84 ,50 0 Đáp án đáp án B Đố bạn biết số 54 có phải số thập phân khơng? Vì sao? Đáp án: Số 54 số thập phân có phần thập phân = Nêu ví dụ số thập phân? ... phần thập phân Các số mà có phần thập phân gọi số gì? Đáp án: gọi số thập phân đặc biệt Cấu tạo số thập phân gồm phần? Đáp án: Phân số thập phân gồm có phần: Phần nguyên phần thập phân, chúng phân. .. không 20 6,0 75: trăm bảy mươi lăm Không phẩy ba trăm linh bảy 0,307: Bài tập 2: Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc: 82 810 10 Đọc là: năm phẩy chín = 5, 9 45 100 = 82, 45 2 25 1000 = 810 ,2 25 Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn