Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

16 101 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:41

Kiểm tra cũ Bài 1: Viết phân số thập phân thành số thập phân 10 = 0,9 25 100 = 0,25 Bài 2: Viết số sau dạng phân số thập phân số thập phân 6dm= m = 0,6 10 m 8cm= m = 0,08 m 100 Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2011 Toán Khái niệm số thập phân ( Tiếp theo ) a, Ví dụ: m dm cm mm m dm = 10 m = 2,7 m 2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét m 56 cm = 56 100 m = 8,56 m 8,56 m đọc là:tám phẩy năm mươi sáu mét 195 m 195 mm = m = 0,195 m 1000 0,195 m đọc là: khơng phẩy trăm chín mươi lăm mét Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 số thập phân b, Cấu tạo số thập phân: , 56 phần nguyên phần thập phân 8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu 90 , 638 phần nguyên phần thập phân 90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba mươi tám Kết luận: * Mỗi số thập phân gồm phần: Phần nguyên phần thập phân,chúng phân cách dấu phẩy *Những chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, chữ số bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân Bài tập 1: Đọc số thập phân sau: 9,4: Chín phẩy bốn 7,98: Bảy phẩy chín mươi tám Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy 25,477: mươi bảy Hai trăm linh sáu phẩy không 206,075: trăm bảy mươi lăm Không phẩy ba trăm linh bảy 0,307: v Bài tập 2: Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc: 82 810 10 Đọc là: năm phẩy chín = 5,9 45 100 = 82,45 225 1000 = 810,225 Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm Đọc là: tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm Trò chơi Nêu ví dụ số thập phân Phân số thập phân gồm có Cấu tạo số thập phân gồm phần: Phần nguyên phần thập phần? phân, chúng phân cách dấu phẩy Chọn đáp án đúng: 45 =? 1000 A 8,45 B B 8,045 C 8,450 D 84,500 Đố bạn biết số 54 có phải số thập phân khơng? Vì sao? Đáp án: Số 54 số thập phânphần thập phân = - Về nhà em nhớ xem lại - Xem trước ...Kiểm tra cũ Bài 1: Viết phân số thập phân thành số thập phân 10 = 0,9 25 100 = 0, 25 Bài 2: Viết số sau dạng phân số thập phân số thập phân 6dm= m = 0,6 10 m 8cm= m = 0,08... không 20 6,0 75: trăm bảy mươi lăm Không phẩy ba trăm linh bảy 0,307: v Bài tập 2: Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc: 82 810 10 Đọc là: năm phẩy chín = 5, 9 45 100 = 82, 45 2 25 1000 = 810 ,2 25 Đọc... dụ số thập phân Phân số thập phân gồm có Cấu tạo số thập phân gồm phần: Phần nguyên phần thập phần? phân, chúng phân cách dấu phẩy Chọn đáp án đúng: 45 =? 1000 A 8, 45 B B 8,0 45 C 8, 450 D 84 ,50 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn