Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

13 57 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:19

Trường Đại Học Đồng Tháp Khoa Tiểu học – Mầm non Bài giảng Tốn GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Các hoạt động dạy học I Kiểm tra cũ  II Dạy mới: Giới thiệu Hình thành kiến thức Nhận xét - rút qui tắc Luyện tập III Củng cố - dặn dò Tốn Viết phân số sau dạng tỉ số phần trăm: 40 200 20 = 560 = 20% 100 1000 56 = 100 Em hiểu câu nào? - Số học sinh nam chiếm 45% học sinh toàn trường  Tỉ số cho biết 100 học sinh trường có 45 học sinh nam = 56% Toán Tiết trước em học tỉ số phần trăm Để giúp em hiểu thêm tỉ số phần trăm cách tính nó, trò học bài: “Giải toán tỉ số phần trăm” Toán Giải toán tỉ số phần trăm a) Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, có 315 học sinh nữ Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh tồn trường Nhiệm vụ: − − Tìm tỉ số học sinh nữ số học sinh toàn trường bao nhiêu? Thực phép tính để tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh tồn trường Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm Tỉ số số học sinh nữ số học sinh toàn trường 315 : 600 Ta có: 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 = 100 52,5 = 52,5% 100 Vậy tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh tồn trường 52,5% Thơng thường ta viết gọn cách tính sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5% Toán Giải toán tỉ số phần trăm Vậy muốn tìm tỉ số phần trăm hai số 315 600 ta làm nào?  Muốn Muốn tìm tìm tỉ tỉ số số phần phần trăm trăm của hai hai số số 315 315 và 600 600 ta ta làm làm như sau: sau: − Tìm Tìm thương thương của 315 315 và 600 600 − Nhân Nhân thương thương đó với với 100 100 và viết viết thêm thêm kí kí hiệu hiệu % % vào vào bên bên phải phải tích tích tìm tìm được Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm Qua ta rút điều gì?  Muốn Muốn tìm tìm tỉ tỉ số số phần phần trăm trăm của hai hai số số A A và B B ta ta làm làm như sau: sau: − Tìm Tìm thương thương của A A và B B − Nhân Nhân thương thương đó với với 100 100 và viết viết thêm thêm kí kí hiệu hiệu % % vào vào bên bên phải phải tích tích tìm tìm được Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm Bài tốn: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối Tìm tỉ số phần trăm lượng muối nước biển Bài giải Tỉ số phần trăm lượng muối nước biển là: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% Toán Giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : Mẫu: 0.57 = 57% 0,3 = 30% 0,234 = 23,4% 1,35 = 135% Toán Giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 2: Tính tỉ số phần trăm hai số (theo mẫu) : Mẫu: a) 19 : 30 = 0,6333… = 63,33% b) 45 61 45 : 61 = 0,7377 = 73,77% c) 1,2 26 1,2 : 26 = 0,046 = 4,6% Toán Giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 3: Một lớp học có 25 học sinh, có 13 học sinh nữ Hỏi số học sinh nữ chiếm phần trăm số học sinh lớp học đó? Bài giải Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52% Đáp số: 52% Dặn dò Về nhà xem lại hơm làm sách tập Chuẩn bị ... 3 ,5% Toán Giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : Mẫu: 0 .57 = 57 % 0,3 = 30% 0 ,23 4 = 23 ,4% 1, 35 = 1 35% Toán Giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 2: Tính tỉ số phần. .. nữ số học sinh tồn trường Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm Tỉ số số học sinh nữ số học sinh tồn trường 3 15 : 600 Ta có: 3 15 : 600 = 0 , 52 5 0 , 52 5 x 100 = 100 52 ,5 = 52 ,5% 100 Vậy tỉ số phần trăm số. .. học sinh nữ Hỏi số học sinh nữ chiếm phần trăm số học sinh lớp học đó? Bài giải Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh lớp là: 13 : 25 = 0 , 52 0 , 52 = 52 % Đáp số: 52 % Dặn dò Về nhà xem lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn