Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

10 49 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:19

PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THỌ LỚP CHƯƠNG BÀI 2: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Kiểm Kiểm tra tra bài cũ cũ a) b) c) d) 15,5% 200 là: 200 15,5x:15,5 100 =31 200 x : 100 = 31 43,2% 700 là: 700 302,4 700x:43,2 100 :x100 43,2==302,4 2,5% 900 là: 900 x 2,5 : 100 = 22,5 900 : 100 x 2,5 = 22 2% 512 là: 512 x : 100 : 100 x = 10,24 a) Ví dụ: Số học sinh nữ trường 420 em chiếm 52,5% số học sinh tồn trường Hỏi trường có học sinh? Hai bước tính bên gộp thành: Giải: 420 : 52,5 x 100 = 800 1% số học sinh toàn trường là: 420 x 100 : 52,5 = 420 : 52,5 = 8(học sinh) 800 Số học sinh nữ hay 100% Muốn tìm số biết số học sinh tồn trường là: 52,5% 420, ta có x 100 = 800(học sinh) thể lấy 420 chia cho 52,5 Đáp số: 800học sinh nhân với 100 lấy 420 nhân 100 chia cho 52,5 b) Bài toán: Năm vừa qua nhà máy chế tạo 1590 tơ Tính nhà máy đạt 120% kế hoạch Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất ơtơ? Bài giải: Tóm tắt: 120% : 1590 ô tô 100% : ? ô tô Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là: 1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô) Đáp số: 1325 ô tô Bài 1: Số học sinh giỏi Trường Vạn Thịnh 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường Hỏi Trường Vạn Thịnh có học sinh? Giải: Tóm tắt: 92% : 552 học sinh 100% : ? học sinh Trường Vạn Thịnh có số học sinh là: 552 : 92 x 100 = 600 (học sinh) Đáp Đápsố: số:600 600học họcsinh sinh Bài 2: Kiểm tra sản phẩm xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm Tính tổng số sản phẩm Giải: Tóm tắt: 91,5%: 732 sản phẩm 100%: ? sản phẩm Tổng số sản phẩm xưởng may là: 732 x 100 : 91,5 = 800 (sản phẩm) Đáp Đápsố: số:800 800sản sảnphẩm phẩm PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THỌ GV: ĐẶNG ĐỨC BÌNH LỚP 5B ... tra bài cũ cũ a) b) c) d) 15, 5% 20 0 là: 20 0 15, 5x: 15, 5 100 =31 20 0 x : 100 = 31 43 ,2% 700 là: 700 3 02, 4 700x:43 ,2 100 :x100 43 ,2= =3 02, 4 2 ,5% 900 là: 900 x 2 ,5 : 100 = 22 ,5 900 : 100 x 2 ,5 = 22 2% ... xuất ơtơ? Bài giải: Tóm tắt: 120 % : 159 0 ô tô 100% : ? ô tô Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là: 159 0 x 100 : 120 = 13 25 (ô tô) Đáp số: 13 25 ô tô Bài 1: Số học sinh giỏi Trường Vạn Thịnh 55 2 em,... 52 ,5 x 100 = 800 1% số học sinh toàn trường là: 420 x 100 : 52 ,5 = 420 : 52 ,5 = 8(học sinh) 800 Số học sinh nữ hay 100% Muốn tìm số biết số học sinh tồn trường là: 52 ,5% 420 , ta có x 100 = 800(học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn