Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

6 68 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:19

Bài : Ôn so sánh Câu – LỚP MƠN TỐN Bài : Ơn so sánh.VỀ Câu TỈ GIẢI TỐN SỐ PHẦN TRĂM Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm 1.Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5% Tính số học sinh nữ trường tìm 52,5% 800 học sinh Tổng số : 100% : 800 học sinh Nữ : 52,5% : ? học sinh % số học sinh toàn trường là: Số học sinh nữ là: 800 : 100 = (học sinh) Số học sinh nữ là: x 52,5 = 420 (học sinh) Hoặc: 800 x 52,5 : 100 = 420 (học sinh) Muốn ta lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 lấy 800 nhân 52,5 chia cho 100 Toán Giải toán tỉ số phần trăm 2- Bài toán: Lãi suất tiết kiệm 0,5% tháng Một người gửi tiết kiệm 000 000 đồng Tính số tiền lãi sau tháng Bài giải: Số tiền lãi sau tháng là: 000 000 : 100 x 0,5 = 000 (đồng) Đáp số : 000 đồng Toán Giải toán tỉ số phần trăm Luyện tập: Bài 1(77): Học sinh 10 tuổi chiếm 75% 32 học sinh Học sinh 11 tuổi: ?em Bài 2(77): NN Cách 2: Bài giải Sau tháng, số tiền gửi số tiền lãi chiếm: 100% + 0,5% = 100,5% (số tiền gửi) Tổng số tiền gửi tiền lãi sau tháng là: 000 000 :100 x 100,5 = 025 000 (đồng) Đáp số: 025 000 (đồng) V Bài 3(77): Tìm a% b b : 100 x a b x a : 100 ... với 52 ,5 lấy 800 nhân 52 ,5 chia cho 100 Toán Giải toán tỉ số phần trăm 2- Bài toán: Lãi suất tiết kiệm 0 ,5% tháng Một người gửi tiết kiệm 000 000 đồng Tính số tiền lãi sau tháng Bài giải: Số. .. 0 ,5 = 000 (đồng) Đáp số : 000 đồng Toán Giải toán tỉ số phần trăm Luyện tập: Bài 1(77): Học sinh 10 tuổi chiếm 75% 32 học sinh Học sinh 11 tuổi: ?em Bài 2( 77): NN Cách 2: Bài giải Sau tháng, số. ..Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm 1.Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52 ,5% Tính số học sinh nữ trường tìm 52 ,5% 800 học sinh Tổng số : 100% : 800 học sinh Nữ : 52 ,5%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn