Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân

22 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 11:02

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN Bài cũ: Đặt tính tính 341231 x 102426 x TỐN Tính so sánh giá trị hai biểu thức x x 7 x = 35 Vậy: x = x x = 35 So sánh giá trị hai biểu thức a x b b x a bảng sau: a b axb bxa Giá trị hai biểu thức a x b b x a nhau: axb=bxa Tính chất giao hốn phép nhân: Khi đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi axb=bxa Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống 4x6=6x 3x5=5x 207 x = x 207 2138 x = x 2138 Tính 1357 x 40263 x x 1326 Em tìm bạn có biểu thức giá trị biểu thức em x 2145 (3 + 2) x 10287 3964 x (2100 + 45) x 10287 x (4 + 2) x ( 3000 + 964) (3 + 2) x 10287 x 2145 = (2100 + 45) x (4 + 2) x ( 3000 + 964) 3964 x 10287 x = = Câu 1: Điền số thích hợp: 126 x 8? = x 126 Câu Điền từ thích hợp vào dấu …… thừa số Khi đổi chỗ ………………… tích tích khơng thay đổi Câu 2: Điền số thích hợp: a x ? = a Câu 4: Điền số thích hợp: b x ? = Câu 5: Điền số thích hợp: x 1235 = 1235 x ( + ?) DẶN DÒ: Chuẩn bị : Nhân với 10,100,1000 Chia cho 10,100,1000… ... 1 326 Em tìm bạn có biểu thức giá trị biểu thức em x 2 145 (3 + 2) x 1 028 7 39 64 x (21 00 + 45 ) x 1 028 7 x (4 + 2) x ( 3000 + 9 64) (3 + 2) x 1 028 7 x 2 145 = (21 00 + 45 ) x (4 + 2) x ( 3000 + 9 64) 39 64. .. axb=bxa Tính chất giao hoán phép nhân: Khi đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi axb=bxa Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống 4x6=6x 3x5=5x 20 7 x = x 20 7 21 38 x = x 21 38 Tính 1357 x 40 26 3 x... Bài cũ: Đặt tính tính 341 23 1 x 10 24 2 6 x TỐN Tính so sánh giá trị hai biểu thức x x 7 x = 35 Vậy: x = x x = 35 So sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân

Từ khóa liên quan