Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

9 49 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 11:01

MƠN TỐN NHÂN VỚI SỐBA CHỮ SỐ ( TIẾP THEO ) Toán Kiểm tra cũ: Đặt tính tính 2435 x 132 2435  132 4870 7305 2435 321420 258 x 200 258  200 51600 Tốn Nhân với số ba chữ số (tiếp theo) 258 x 203 =? Nhận xét chữ số hàng chục thừa số thứ hai Toán Nhân với số ba chữ số (tiếp theo) 258 x 203 = ? Thực phép nhân ta được: x 258 203 774 000 516 52374 Em nhận xét tích riêng thứ hai phép tính ? Tốn Nhân với số ba chữ số (tiếp theo) 258 x 203 = ? Thực phép nhân ta được: 258 x 203 774 000 516 52374 Viết gọn sau: 258 x 203 774 516 52374 Chú ý: Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ Tốn Nhân với số ba chữ số (tiếp theo) Bài tập: Bài 1/73 Đặt tính tính a 523  305 b 308  563 c 1309  202 523  305 2615 1569 159515 1309 308  563 924 1848 1540 563 3927 6854 6545 173404 726967  Tốn Nhân với số ba chữ số (tiếp theo) Bài tập: Bài 2/73 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 456  203 1368 912 2280 S 456  203 1368 912 10488 S 456  203 1368 912 92568 Đ Toán Nhân với số ba chữ số (tiếp theo) Bài tập: Bài 3/73 Tóm tắt ngày ăn : 104 g 10 ngày 375 ăn: kg? Bài giải: Số ki-lơ-gam thức ăn trại cần cho ngày là: 104  375 = 39000 (g) 39000 g = 39 kg Số ki-lơ-gam thức ăn trại cần cho 10 ngày là: 39  10 = 390 (kg) Đáp số: 390 kg - Về nhà làm tập vào - Chuẩn bị tiết sau: “Luyện tập” - Soạn 1, 2/74 ... tính 24 3 5 x 1 32 24 3 5  1 32 48 70 7305 24 3 5 32 1 42 0 25 8 x 20 0 25 8  20 0 51600 Toán Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) 25 8 x 20 3 =? Nhận xét chữ số hàng chục thừa số thứ hai Tốn Nhân với số có ba chữ. .. (tiếp theo) Bài tập: Bài 2/ 73 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 45 6  20 3 1368 9 12 228 0 S 45 6  20 3 1368 9 12 1 048 8 S 45 6  20 3 1368 9 12 925 68 Đ Tốn Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) Bài tập: Bài 3/73 Tóm... theo) Bài tập: Bài 1/73 Đặt tính tính a 523  305 b 308  563 c 1309  20 2 523  305 26 15 1569 159515 1309 308  563 9 24 1 848 1 540 563 3 927 68 54 6 545 17 340 4 726 967  Tốn Nhân với số có ba chữ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn