Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành

10 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:52

June 8, 2019 Hình sau hình gì? Hình bình hành June 8, 2019 A B A D B C D C Hình bình hành ABCD có: AB DC hai cạnh đối diện AD BC hai cạnh đối diện Cạnh AB song song với cạnh DC Cạnh AD song song với cạnh BC AB = DC AD = BC Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song June 8, 2019 Trong hình sau, hình hình bình hành? Hình Hình Hình Hình Hình June 8, 2019 Cho biết hình tứ giác ABCD: A B AB DC hai cạnh đối diện AD BC hai cạnh đối diện D C Hình tứ giác ABCD hình bình hành MNPQ, hai hình hình có cặp cạnh đối diện song song nhau? Q June 8, 2019 M N P PHIẾU HỌC TẬP Vẽ thêm đoạn thẳng để hình bình hành: June 8, 2019 Các em cần ghi nhớ: Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song June 8, 2019 June 8, 2019 June 8, 2019 June 8, 2019 ... cạnh BC AB = DC AD = BC Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song June 8, 2019 Trong hình sau, hình hình bình hành? Hình Hình Hình Hình Hình June 8, 2019 Cho biết hình tứ giác ABCD: A B... cạnh đối diện D C Hình tứ giác ABCD hình bình hành MNPQ, hai hình hình có cặp cạnh đối diện song song nhau? Q June 8, 2019 M N P PHIẾU HỌC TẬP Vẽ thêm đoạn thẳng để hình bình hành: June 8, 2019.. .Hình sau hình gì? Hình bình hành June 8, 2019 A B A D B C D C Hình bình hành ABCD có: AB DC hai cạnh đối diện AD BC hai cạnh đối diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành