Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

12 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:31

MƠN: TỐN LỚP : MÉT VNG TỐN: KIỂM TRA BÀI CŨ Viết số thích hợp vào chổ chấm: 58 dm2 = 5800 ? cm2 3000 cm2 = 30? dm2 Mét vng diện tích hình vng có cạnh dài 1m 1m TỐN: MÉT VNG Mét vng viết tắt : m2 Một mét vuông (1m2) 10 10 10 10 1m2 = 100dm2 ? 1m 10 10 10 10 10 1dm2 1dm TỐN: MÉT VNG Thực hành: Bài 1: Viết theo mẫu: Đọc Chín trăm chín mươi mét vng Viết 990 m2 Hai nghìn khơng trăm linh năm mét vng 2005 m2 Một nghìn chín trăm tám mươi mét vng 1980 m2 Tám nghìn sáu trăm đề - xi- mét vng 8600 dm2 Hai mươi tám nghìn chín trăm mười xăng -ti- mét vng 28911cm2 TỐN: MÉT VNG Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: m2 100 dm2 m2 = 100 = dm2 m2 = 10000 cm2 10000 cm2 = m2 TỐN: MÉT VNG Để lát phòng, người ta sử dụng Bài 3: hết 200 viên gạch hình vng có cạnh 30 cm Hỏi phòng có diện tích mét vng, biết diện tích phần mạch vữa khơng đáng kể ? * Bài tốn cho ? * Bài tốn hỏi ? * Người ta dùng hết viên gạch hình vng có cạnh 30 cm để lát phòng ? * Vậy diện tích phòng diện tích viên gạch ? TỐN: MÉT VNG Bài 3: Bài giải: Diện tích viên gạch là: 30 x 30 = 900(cm2) Diện tích phòng : 900 x 200 = 180000(cm2) = 18 m2 Đáp số: 18m2 Thứ năm ngày tháng năm 2013 Tìm nhà cho vật 2 1m 1m2==??dm dm2 700 .dm2 = 4m2 150000cm2 = ?m2 15m2 400 7m2=?dm2 100 TỐN: MÉT VNG CỦNG CỐ- DẶN DÒ m2 gấp lần dm2, cm2 ? XEM BÀI MỚI “Nhân số với tổng” ... 900(cm2) Diện tích phòng : 900 x 20 0 = 180000(cm2) = 18 m2 Đáp số: 18m2 Thứ năm ngày tháng năm 20 13 Tìm nhà cho vật 2 1m 1m2==??dm dm2 700 .dm2 = 4m2 150000cm2 = ?m2 15m2 40 0 7m2=?dm2 100 TỐN: MÉT... mươi mét vng 1980 m2 Tám nghìn sáu trăm đề - xi- mét vuông 8600 dm2 Hai mươi tám nghìn chín trăm mười xăng -ti- mét vng 28 911cm2 TỐN: MÉT VNG Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: m2 100 dm2 m2... KIỂM TRA BÀI CŨ Viết số thích hợp vào chổ chấm: 58 dm2 = 5800 ? cm2 3000 cm2 = 30? dm2 Mét vng diện tích hình vng có cạnh dài 1m 1m TỐN: MÉT VNG Mét vuông viết tắt : m2 Một mét vuông (1m2) 10 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông