Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải phát nâng cao hiệu quả của công tác tập huấn trong xây dựng nông thôn mới, tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

65 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 15:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÝ A HUY Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TẬP HUẤN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng nghiên cứu Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế & PTNT Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên – năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÝ A HUY Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TẬP HUẤN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng nghiên cứu Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế & PTNT Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lành Ngọc Tú Thái Nguyên – năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian để sinh viên có nhiều hội áp dụng kiến thức học vào thực tế, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có khả tự tìm hiểu, nghiên cứu, trau dồi bổ sung kiến thức chuyên môn, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tác phong Qua em xin cảm ơn tới Ban giám hiệu trường đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa kinh tế phát triển nông thôn thầy, cô giáo trang bị cho em kiến thức bản, giúp em có kiến thức q trình thực tập sở Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.S Lành Ngọc Tú trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy – HĐND – UBND đồn thể cán Phòng nơng nghiệp huyện Đồng Hỷ quan tâm tạo điều kiện để em hoàn thành tốt tập với đề tài Trong q trình hồn thành khóa luận, cố gắng hồn chỉnh khóa luận cách tốt kiến thức em hạn hẹp nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót mà thân chưa nhận thấy Vậy, kính mong thầy hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý, tạo điều kiện để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Lý A Huy ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm nông thôn phát triển nông thôn 2.1.2 Giới thiệu chương trình xây dựng chủ thể tham gia nông thôn 2.1.3 Những vấn đề đặt công tác tập huấn cán cho xây dựng nông thôn 12 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 13 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới 13 2.2 Tình hình xây dựng nông thôn Việt nam 17 2.2.1 Thành tựu trình phát triển nông thôn 17 2.2.2 Tình hình xây dựng nơng thơn mơi địa phương 20 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 iii 3.2.1 Địa điểm 29 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.2.6 Các tiêu nghiên cứu 30 3.3.2 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin 31 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 4.2 Kết xây dựng Nông thôn huyện Đồng Hỷ 35 4.3 Thực trạng tập huấn cho cán XDNTM huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 40 4.3.1 Thông tin chung tập huấn cán 40 4.3.2 Thực trạng công tác tập huấn cho cán xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 41 4.3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tập huấn xây dựng nông thôn 49 4.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tập huấn công tác xây dựng NTM 51 4.4.1 Giải pháp cho hoạt động tập huấn XD NTM 51 4.4.2 Giải pháp chế, sách 52 4.4.4 Giải pháp nâng cao trình độ sản xuất nơng dân 58 4.4.5 Giải pháp nâng cao lực cán tập huấn XD NTM 52 4.4.6 Giải pháp phối hợp tổ chức thực hoạt động tập huấn công tác xây dựng NTM 53 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 iv 5.2 Kiến nghị 55 5.2.1 Đối với Nhà nước 55 5.2.3 Đối với BQL xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt sử dụng Nội dung NTM Nông thôn XD Xây dựng CBQLCS Cán quản lý sở NN Nông nghiệp NT ND Nông thôn Nông dân MTQG Chương trình mục tiêu quốc gia NSNN Ngân sách nhà nước CNH Cơng nghiệp hóa HĐH 10 Hiện đại hóa BCĐ 11 BQL PT 12 Phát triển UBND 13 Ủy ban nhân dân CB 14 Cán BQL 15 Ban quản lý XD 16 Xây dựng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết tổng hợp vốn thực chương trình 37 xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ 37 Bảng 4.2 Kết thực tiêu chí xã huyện Đồng Hỷ 38 Bảng 4.3 Một số đặc điểm chung cán xây dựng nông thôn (3 xã điều tra) 41 Bảng 4.4 Kết hoạt động tập huấn cán xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 4.6 Ý kiến người dân nội dung tập huấn 44 Bảng 4.7 Ý kiến người dân phương thức tập huấn XD NTM huyện Đồng Hỷ 45 Bảng 4.8 Ý kiến người dân độ dài thời gian tập huấn xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ 46 Bảng 4.8 Nguồn để cán xây dựng lên giảng cho lớp tập huấn 47 Bảng 4.11 Đánh giá khả tiếp nhận qua kênh thông tin người dân đến việc triển khai hoạt động 48 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp, nông thôn giữ vị trí quan trọng Năm 2017, giá trị sản phẩm nơng nghiệp chiếm 15,34% GDP, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,9% năm (Tổng cục thống kê, 2017) Trước mắt lâu dài nơng nghiệp, nơng thơn chiếm vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế đất nước Do việc xây dựng phát triển nông thôn theo hướng giải công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân việc làm cần thiết cấp bách Xuất phát từ vị trí quan trọng nơng nghiệp nơng thơn, thời gian qua Đảng Nhà nước ta có nhiều chương trình, sách nhằm thúc đẩy phát triển nơng nghiệp, nơng thơn nói chung xây dựng mơ hình nơng thơn (NTM) nói riêng Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng xác định “Xây dựng NTM ngày giàu đẹp, dân chủ, cơng bằng, văn minh, có cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày đại” Thái Nguyên tỉnh nằm vùng Kinh tế trọng điểm Trung du miền núi phía Bắc Hiện nơng nghiệp, nơng thơn đóng vai trò quan trọng; giá trị sản xuất nơng nghiệp chiếm 20% GDP toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 3,5%/năm Nghị Đại hội Đảng tỉnh khóa XVII xác định nhiệm vụ xây dựng NTM, đến năm 2017 tồn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn NTM Để đạt mục tiêu đó, cơng tác nâng cao lực cán sở phụ trách NTM cho xây dựng NTM đặt lên hàng đầu Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên triển khai thực phạm vi rộng khắp toàn diện từ tỉnh đến sở khắp người dân nông thôn Với nỗ lực cố gắng cán nhân dân, chương trình xây dựng NTM bước đầu đạt kết đáng khích lệ, mặt nơng thơn có nhiều đổi thay hệ thống đường, trường, trại, dịch vụ, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đời sống tinh thần người dân từng bước cải thiện nâng cao Đạt kết nói trên, bên cạnh vai trò tham gia tích cực quần chúng nhân dân, thấy rằng nhân tố quan trọng cần thiết góp phần cho thực thắng lợi chương trình xây dựng NTM đội ngũ cán sở, đặc biệt cán tập huấn xây dựng NTM Với chức nhiệm vụ giúp việc tham mưu cho cán xây dựng đề án quy hoạch, đội ngũ cán phát huy vai trò tích cực cơng tác tham mưu cho cấp ủy, quyền sở triển khai thựchiệu quả, cách đồng biện pháp để từng bước xây dựng hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM đồng thời trực tiếp thực nhiệm vụ đề Tuy nhiên, thực tiễn q trình xây dựng nơng thơn mới, bên cạnh tham gia tích cực, có hiệu vai trò lực cán tập huấn NTM bộc lộ số vấn đề, hạn chế ảnh hưởng tới kết xây dựng NTM tham mưu xây dựng quy hoạch mang tính chất tổng thể thiếu tính chi tiết lâu dài Vấn đề xét thấy cần thiết phải nghiên cứu kỹ lưỡng sở lý luận, thực tiễn, đồng thời đề giải pháp thiết thực nhằm nâng cao lực vai trò cán xây dựng nơng thơn mới, góp phần thực thành công mục tiêu xây dựng NTM huyện Đồng Hỷ nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung Xuất phát từ lý tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải phát nâng cao hiệu công tác tập huấn xây dựng nông thôn mới, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục đích đề tài Trên sở đánh giá thực trạng lực cán BQL XDNTM huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cán BQLXDNTM huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần thực thành cơng chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 43 vận động lớp, tập huấn Kỹ ứng dụng CNTT lớp Số lớp tập huấn tăng dần qua năm (BQ năm tăng 7,32%) Hầu hết lớp tập huấn có xu hướng tăng dần lên qua năm kinh phí phân bổ cho hoạt động tăng dần qua năm trở lại quan tâm cán BQL xây dựng NTM tới hoạt động tập huấn cán huyện Về thời gian tập huấn, qua số liệu bảng 4.2 ta thấy thời gian tập huấn tăng dần theo năm Tổng thời gian tập huấn năm 2015-2017 101 ngày, tổng số lớp tập huấn 106 lớp Trung bình lớp tập huấn có thời gian 0,95 ngày Các hoạt động tập huấn cán huyện Đồng Hỷ thường diễn thời gian ngày, có số lớp diễn thời gian nửa ngày Vì mà số lớp tập huấn tăng lên thời gian tập huấn tăng lên Cụ thể năm 2015 thời gian tập huấn 30 ngày, năm 2016 tăng 13,33% 34 ngày, năm 2017 tăng 8,82% 37 ngày, bình quân năm số ngày tập huấn tăng 11,08% 4.3.2.2 Đánh giá tham gia người dân xây dựng nông thơn Ý kiến đóng góp người dân q trình xây dựng nơng thơn góp phần vào thành cơng qua trình xây dựng nơng thơn huyện Đồng Hỷ nói chung xã điều tra nói riêng Đánh giá mức độ tham gia người dân xây dựng nông thôn sau: 44 Bảng 4.5 Ý kiến người dân thông tin xây dựng nông thôn n = 90 Nội dung STT - Có tham gia Số Tỷ lệ lượng (%) Khơng tham gia Số Tỷ lệ lượng (%) Đóng góp ý kiến vào quy 90 100 0 hoạch XD NTM Các thông tin xây dựng 100 90 0 cơng trình NTM Bàn nội dung thực 100 90 0 XD NTM Nội dung họp bàn Lựa chọn loại cơng trình XD 90 100 0 Quy mô xây dựng 90 100 0 Lựa chọn nhà thầu 0 90 100 Mức độ đóng góp 90 100 0 Bầu ban giám sát thi công 0 90 100 Nghiệm thu cơng trình 0 90 100 (Nguồn: tổng hợp điều tra năm 2018) Qua số liệu bảng tổng hợp cho thấy 100% hộ dân tham gia bàn nội dung là: Bản quy hoạch chung xây dựng NTM xã, cơng trình xây dựng, quy mơ xây dựng mực độ đóng góp Các nôi dung lựa chọn nhà thầu, giám sát thi cơng nghiệm thu cơng trình hộ dân hỏi trả lời không tham gia mà ban quản lý xây dựng nông thôn trực tiếp làm việc có tham gia BQL XD NTM cấp Các cơng trình xây dựng nông thôn người dân địa phương đánh giá cao (100 % hài lòng) hình thức huy động, vận động đóng góp Sự cơng khai minh bạch cơng trình xây dựng nơng thơn tham gia quản lý bảo vệ công trình 45 Bảng 4.6 Mức độ hài lòng người dân trình xây dựng NTM n = 90 Có hài lòng STT Nội dung Hình thức tuyên truyền, huy động, vận động Sự đóng góp gia đình Sự cơng khai minh bạch cảu cơng trình Tham gia quản lý, sử dụng cơng trình NTM Khơng hài lòng Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) 90 100 0 90 100 0 90 100 0 90 100 0 (Nguồn: tổng hợp điều tra năm 2018) 4.3.2.3 Đánh giá phương thức tập huấn cán xây dựng nông thôn Một buổi tập huấn XD NTM muốn đạt kết tốt, người dân dễ hiểu để áp dụng vào sản xuất phương thức tập huấn quan trọng Cán XD NTM biết kết hợp nhiều phương pháp vừa thuyết trình, vừa cho người dân phát biểu ý kiến mình, để từ người dân hiểu nhớ lâu Bảng 4.7 Ý kiến người dân nội dung tuyên truyền XD NTM n = 90 Số phiếu STT Nội dung Tốt Khá Trung Bình Yếu Tuyên truyền xác 68 22 0 Tuyên truyền đầy đủ 56 23 11 Tuyên truyền rễ hiểu 45 39 Tuyên truyền thiết thực 62 22 (Nguồn: tổng hợp điều tra năm 2018) Qua bảng 4.7 cho thấy với 90 phiếu điều tra hỏi nơng dân, có 68 phiếu đánh giá tốt nội dung tuyên truyền cán xây dựng nông thôn mới, 22 46 phiếu đánh giá độ xác nội dung tuyên truyền, nội dung tun truyền khơng bị đánh giá trung bình Tuyên truyên mang tính đầy đủ đánh giá tốt 56 phiếu, 23 phiếu nhận xét khá, 11 phiếu đánh giá trung bình Khơng có phiếu nhận xét Mỗi người dân trình độ, khả tiếp thu kiến thức khác Vì mà người cán XD NTM dạy, phương pháp dạy đấy, người lại đánh giá khác Người cho rằng phương pháp mà cán XD NTM sử dụng để giảng dạy phù hợp dễ hiểu, người cho rằng phương pháp khơng phù hợp, khó hiểu Để phù hợp với tất nông dân đòi hỏi người cán tập huấn phải tìm hiểu nông dân, hiểu nông dân để đưa phương pháp phù hợp 4.3.2.5 Đánh giá thời gian tập huấn cán Độ dài thời gian lớp tập huấn đươc người dân đánh giá thể qua số liệu bảng sau: Bảng 4.8 Ý kiến người dân độ dài thời gian tập huấn xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ n = 90 STT Chỉ tiêu Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Quá ngắn 23 25,56 Phù hợp 57 63,33 Quá dài 10 11,11 (Nguồn: tổng hợp điều tra năm 2018) Với 90 phiếu hỏi bà nông dân, 57 phiếu cho rằng độ dài thời gian tập huấn vừa đủ chiếm 63,33%, 23 phiếu cho rằng thời gian cho lớp tập huấn dài chiếm 25,56%, 10 phiếu cho rằng thời gian cho lớp tập huấn ngắn chiếm 11,11% Trong năm 2015-2017 BQL XD NTM huyện Đồng Hỷ tổ chức 106 lớp tập huấn, với tổng thời gian tập huấn 101 ngày Trung bình lớp tập huấn huyện Đồng Hỷ có thời gian tập huấn 0,95 ngày, có lớp tập huấn 47 ngày, số lớp tập huấn nửa ngày Người dân cho rằng tập huấn dài dễ hiểu, người dân thường bận rộn với công việc đồng áng, bỏ thời gian ngày để tập huấn để nghe hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, mà kiến thức họ cho rằng học từ bà hàng xóm, học từ người sản xuất có kinh nghiệm, hay họ nghe loa phát thơn xóm Nhiều người tập huấn để với mục đích lấy tiền hỗ trợ kinh phí Với lý nên người dân cho rằng thời gian lớp tập huấn dài Cũng số người dân cho rằng thời gian cho lớp tập huấn ngắn, với người ham học hỏi, ln muốn lắng nghe tìm tòi mới, tiến khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất ln muốn tới buổi tập huấn nghe cán tập huấn truyền đạt tiến khoa học kỹ thuật,họ mong thời gian tập huấn dài để họ học nhiều kinh nhiệm sản xuất Đa số người dân cho rằng thời gian tập huấn vừa đủ 4.3.2.6 Đánh giá tài liệu tập huấn xây dựng nông thôn Cán xây dựng nông thôn huyện Đồng Hỷ làm việc hiệu với đội ngũ cán trẻ độ tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải phát nâng cao hiệu quả của công tác tập huấn trong xây dựng nông thôn mới, tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải phát nâng cao hiệu quả của công tác tập huấn trong xây dựng nông thôn mới, tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan