Nghiên cứu hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất dưa chuột tại giống dưa chuột sakura tại thái nguyên

44 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 15:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  MAI ĐÌNH DUY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT SAKURA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Khoa học trồng : Nông học : 2014 - 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  MAI ĐÌNH DUY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT SAKURA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Ngành Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học trồng : Nông học : 2014 - 2018 : TS Lưu Thi Xuyến Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận quan tâm nhà trường, giúp đỡ tận tình thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Lưu Thi Xuyến, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Nhà vườn Tùng Mến tạo điều kiện giúp đỡ cho thực tốt đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Khoa Nông học – Trường đại học nông lâm tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp dỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn tồn thể gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2018 Sinh viên thực tập Mai Đình Duy ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc phân loại dưa chuột 2.2 Đặc điểm thực vật học dưa chuột 2.2.1 Rê 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Hoa 2.2.5 Quả 2.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh dưa chuột 2.3.1 Ánh Sáng 2.3.2 Độ ẩm đất khơng khí 2.3.3 Đất dinh dưỡng iii 2.3.4 Độ ẩm đất khơng khí 2.3.5 Đất dinh dưỡng 2.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ dưa chuột Thế giới Việt Nam 2.4.1 Tình hình sản xất tiêu thụ dưa chuột Thế giới 2.4.1.1 Tình hình sản xuất giới 2.4.1.2 Tình hình sản xuất dưa chuột Việt Nam 12 2.5 Tình hình nghiên cứu sử dụng giá thể giới nước 13 2.5.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng giá thể giới 13 2.5.2 Tình hình nghiên cứu nước 14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 3.1.1 Đối tượng 15 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15 3.2 Địa điểm thời gian nghien cứu 15 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 15 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 15 3.3 Nội dung nghiên cứu 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phương pháp kế thừa 15 3.4.2 Phương pháp thí nghiệm 16 3.4.3 Phương pháp theo dõi tiêu 18 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Ảnh hưởng giá thể đến chiều cao giống dưa chuột Sakura 20 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến số hoa, số quả, tỷ lệ đậu giống dưa chuột Sakura 21 iv 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến suất giống dưa chuột Sakura 22 4.3 So sánh hiệu kinh tế giống dưa chuột Sakura từ loại giá thể khác 25 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 27 5.1 Kết luận 27 5.2 Kiến nghị 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT đ/c: Đối chứng CT: Công thức CV(%) Hệ số biến động LSD0.05 Sai khác nhỏ có ý nghĩa FAO Tổ chức nông lương giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất dưa chuột giới năm gần 10 Bảng 4.1 Ảnh hưởng giá thể đến chiều cao giống dưa chuột Sakura 20 Bảng 4.2 Số lượng dưa chuột sử dụng cơng thức có tỷ lệ phối trộn giá thể khác 21 Bảng 4.3 Ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn giá thể đến kích thước khối lượng dưa chuột 23 Bảng 4.4 So sánh hiệu kinh tế dưa chuột phối trộn giá thể với tỷ lệ khác 25 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1 Tỷ lệ đậu dưa chuột sử dụng loại giá thể khác 22 Hình 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến chiều dài dưa chuột 24 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sau giải vấn đề an ninh lương thực, ngành sản xuất rau Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đáng kể q trình xây dựng phát triển nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn [2] Với ưu đa dạng điều kiện sinh thái tài nguyên đất thời tiết, khí hậu phong phú nguồn quỹ gen địa kinh nghiệm truyền thống địa phương đặc biệt quan tâm Đảng Nhà nước, sản xuất rau Việt nam nói chung vùng sản xuất rau truyền thống nói riêng có số thuận lợi bản, diện tích sản lượng năm gần có gia tăng nhanh chóng, bình qn tiêu thụ tính đầu người đạt vượt kế hoạch đề chí ngang với nước tiên tiến giới Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng, kết sản xuất rau nước ta chưa tương xứng với tiềm sẵn có, kim ngạch xuất mức độ thấp thiếu ổn định, chất lượng hàng hóa giá trị thu thấp, đặc biệt việc áp dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch tiên tiến theo hướng cơng nghiệp hóa hạn chế [12] Trong số thực phẩm dưa chuột trồng ngắn ngày, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến rau xuất nhiều quốc gia giới ưa thích Kết nghiên cứu cho thấy, dưa chuột ăn có giá trị dinh dưỡng cao, có nhiều vitamin A, B, B6, E… đặc biệt có nhiều men tiêu hóa làm cho q trình đồng hóa hấp thụ thức ăn tốt [8] Nhận thức vai trò dưa chuột, năm gần có nhiều quan, doanh nghiệp nước khảo sát nghiên cứu chon Việt Nam nơi sản xuất dưa chuột làm nguyên liệu để chế biển xuất 21 Qua bảng 4.1 cho thấy: Giá thể khác ảnh hưởng đến chiều cao giống dưa chuột Sakura Tuần chiều cao công thức dao động từ 11,2-12,5 cm Như vậy, chênh lệch chiều cao công thức từ 0,11,3 cm Chiều cao tăng dần, đến tuần thứ đạt 228,8-245,6cm 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến số hoa, số quả, tỷ lệ đậu giống dưa chuột Sakura * Số hoa/cây: Kết bảng 4.2 cho thấy: Giá thể khác ảnh hưởng đến số hoa cái/cây: số hoa cái/cây cơng thức thí nghiệm dao động từ 20,7-27,2 hoa Trong cơng thức có số hoa cao đạt 27,2 hoa/cây, thấp cơng thức đối chứng có 20,7 hoa/cây Bảng 4.2 Số lượng dưa chuột sử dụng cơng thức có tỷ lệ phối trộn giá thể khác Tỷ lệ đậu Số hoa/cây Số quả/cây (hoa) (quả) CT1 (đ/c) 20,7 18,8 90,8 CT2 23,3 21,4 91,5 CT3 22,8 20,6 91,7 CT4 27,2 25,9 93,4 CT5 24,9 22,7 92,1 Công thức (%) * Số quả/cây: Qua bảng 4.2 cho thấy: Giá thể khác ảnh hưởng đến số quả/cây, số quả/cây cơng thức dao động từ 18,8-25,9 Trong cơng thức có số cao đạt 25,9 quả/cây, thấp cơng thức (đối chứng) có 18,8 quả/cây 22 * Tỷ lệ đậu quả: Tỷ lệ đậu tiêu quan trọng việc tạo nên số góp phần định suất dưa chuột Ảnh hưởng đến tiêu hàng loạt yếu tố ảnh hưởng lớn có lẽ yếu tố thời tiết khí hậu mà điển hình nhiệt độ ẩm độ khơng khí Qua bảng 4.2 hình 4.1 cho thấy: Giá thể khác ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu quả: tỷ lệ đậu dao động từ 90,8-93,4% Trong cơng thức có tỷ lệ đậu cao đạt 93,4%, thấp công thức đối chứng có 90,8% Hình 4.1 Tỷ lệ đậu dưa chuột sử dụng loại giá thể khác 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến suất giống dưa chuột Sakura Năng suất trồng kết cuối mà người trồng trọt muốn hướng tới, thước đo sinh trưởng phát triển giống trồng điều kiện cụ thể Năng suất trồng phụ thuộc vào nhiều yếu 23 tố: Giống, điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, độ ẩm, sáng…) Ngồi ra, phụ thuộc nhiều điều kiện chăm sóc đất đai Trong yếu tố yếu tố giống định tớí 20-30% suất trồng (Nguyễn Văn Hiển, 2000) [7] Trong sản xuất biết yếu tố ảnh hưởng đến suất trồng sở quan trọng để người trồng bố trí thời vụ thích hợp áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp để giống phát huy tiềm năng suất Các tiêu kích thước (chiều dài, đường kính) khối lượng thể hiệu giá thể đến dưa duột Các tiêu phản ánh suất hiệu kinh tế dưa chuột tổng hợp bảng 4.3 Bảng 4.3 Ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn giá thể đến kích thước khối lượng dưa chuột Chiều dài Công thức (cm) Đường kính (cm) Khối lượng Số quả/cây (gam/quả) (quả) Năng suất (tạ/sào) CT1 (đ/c) 14,6 2,6 146,5 8,1 11,86 CT2 16,8 3,1 161,4 10,2 16,46 CT3 15,7 2,9 174,6 9,4 16,41 CT4 18,1 3,8 183,3 11,3 20,71 CT5 16,8 3,2 166,2 10,5 17,45 LSD05 2,2 0,7 18 1,9 1,3 CV (%) 7,4 12,9 5,8 10,5 4,4 24 * Chiều dài Hình 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến chiều dài dưa chuột Qua liệu từ bảng 4.3 đồ thị hình 4.2 cho thấy: Giá thể khác ảnh hưởng đến chiều dài giống dưa chuột Sakura Chiều dài công thức dao động từ 14,6-18,1 cm Trong cơng thức có chiều dài dài đạt 18,1 cm công thức (Đ/c) chắn mức độ tin cậy 95% Các công thức lại tương đương cơng thức đối chứng * Đường kính Qua bảng số liệu 4.3 cho thấy: Đường kính cơng thức dao động từ 2,6-3,8 cm Trong cơng thức có đường kính to đạt 3,8 cm công thức (Đ/c) chắn mức độ tin cậy 95% Các công thức lại có đường kính tương đương cơng thức đối chứng * Khối lượng Qua số liệu từ bảng 4.3 ta thấy: Khối lượng cơng thức dao động từ 146,5-183,3 g/quả Trong cơng thức có khối lượng cao đạt 183,3 g/quả cao công thức (Đ/c) chắn mức độ tin cậy 95% Các cơng thức lại có khối lượng tương đương cơng thức đối chứng 25 * Số quả/cây Qua bảng 4.3 ta thấy: Số quả/cây công thức dao động từ 8,1-10,5 quả/cây Trong cơng thức có số quả/cây nhiều đạt 11,3 quả/cây, công thức công thức đạt từ 10,5 quả/cây 10,2 quả/cây cao công thức (Đ/c) chắn mức độ tin cậy 95% Công thức có số quả/cây tương đương cơng thức đối chứng * Năng suất Qua bảng 4.3 cho thấy: Năng suất cơng thức dao động từ 11,8620,71 tạ/sào Trong cơng thức có suất cao đạt 20,71 tạ/sào, công thức 5, công thức cơng thức có suất đạt 17,45 tạ/sào, 16,46 tạ/sào 16,41 tạ sào cao công thức (Đ/c) chắn mức độ tin cậy 95% Cơng thức (Đ/c) có suất thấp đạt 11,86 tạ/sào 4.3 So sánh hiệu kinh tế giống dưa chuột Sakura từ loại giá thể khác - Hiện giá dưa chuột bán thị trường dao động từ 10.000 – 15.000đ/kg, đề tài nghiên cứu lấy 12.500đ làm giá trung bình Chi phí sản xuất cho sào dưa chuột tính cơng chăm sóc 10 triệu đồng Hiệu kinh tế dưa chuột có tỷ lệ phối trộn giá thể khác tổng hợp bảng 4.4 Bảng 4.4 So sánh hiệu kinh tế dưa chuột phối trộn giá thể với tỷ lệ khác Công thức CT1 (đ/c) CT2 CT3 CT4 CT5 Năng suất (tạ/sào) 13,24 16,87 15,47 19,13 17,45 Tổng thu (đồng/sào) 16.550.000 21.087.500 19.337.500 23.912.500 21.812.500 Lãi (đồng/sào) 6.550.000 11.087.500 9.337.500 13.912.500 11.812.500 26 Qua bảng 4.4 thấy suất qua cơng thức dao động từ 13,24-19,13 tạ/sào Trong cơng thức có suất cao đạt 19,13 tạ/sào, cơng thức đối chứng có suất thấp đạt 13,24 tạ/sào Các cơng thức lại có suất tương đương Tổng thu công thức khác dao động từ 16.550.00023.912.500 đồng/sào Trong cơng thức có tổng thu cao đạt 23.912.500 đồng/sào, thấp cơng thức đối chứng có 16.550.000 đồng/sào Các cơng thức lại có tổng thu tương đương Qua bảng số liệu trên, cho thấy với mức phí giống, vật tự, cơng lao động cơng thức tham gia thí nghiệm khác mức chi phí cho loại giá thể Điều chứng tỏ giá thể có ảnh hưởng đến hiệu kinh tế rõ ràng Các công thức giá thể cho hiệu kinh tế cao công thức (Đ/c) Công thức cho mức lợi nhuận thu cao đạt 13.912.500 đồng/sào Công thức có lợi nhuận thu đứng thứ với 11.812.500 đồng/sào Tiếp theo cơng thức có mức lợi nhuận 11.087.500 đồng/sào công thức cho lợi nhuận thấp đạt 9.337.500 đồng/sào công thức Qua nhận thấy rằng, giá thể có ảnh hưởng lớn đến suất hiệu kinh tế giống dưa chuột 27 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Giá thể khác ảnh hưởng đế chiều cao giống dưa chuột Sakura Sau tuần theo dõi chiều cao giống dưa chuột Sakura dao động từ 228,8-245,6 cm - Giá thể khác ảnh hưởng đến số hoa, số suất giống dưa chuột Sakura Năng suất công thức dao động từ 11,86-20,71 tạ/sào Các cơng thức có phối trộn giá thểsuất cao cơng thức bầu đất chắn mức độ tin cậy 95%, cao công thức với tỷ lệ phối trộn 30% đất + 30 % trấu hun + 40% sơ dừa đạt suất 20,71 tạ/sào - Các giá thể khác đạt hiệu kinh tế khác từ 6.550.00013.912.500 đồng/sào Trong cơng thức cho lãi cao đạt 13.912.500 đồng/sào 5.2 Kiến nghị - Cần tiền hành thí nghiệm đồng ruộng nhiều lần để có kết luận xác ảnh hưởng cứu tỷ lệ phối trộn giá thể đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột - Ứng dụng việc đưa công thức vào sản xuất dưa chuột đồng ruộng phạm vi rộng để khẳng định tính hiệu tỷ lệ phối trộn giá thể sinh trưởng, phát triển dưa chuột - Tiếp tục nghiên cứu nguyên liệu làm giá thể tỷ lệ phối trộn giá thể để có hiệu kinh tế đảm bảo môi trường , sức khỏe người tiêu dùng 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu tiếng việt Mai Thi Phương ̣ Anh, Giáo trình Rau trồng rau, NXB Nông nghiêp ̣ Hà Nội, 1996 Nguyễn Mạnh Chinh (2005) Sổ tay trồng rau an toàn, NXB Nông nghiệp Tạ Thu Cúc, Giáo trình Cây rau,Trường ĐHNN HN, NXB Nông nghiệp, 2006 Cục chế biến Nông lâm sản ngành nghề nông thôn, 2000; Lê Thị chanh, 2016 , luận văn thạc sỹ Nguyễn Thúy Hà (2010) Giáo trình rau, NXB Nơng nghiệp Nguyễn Văn Hiển (2000) Chọn giống trồng, NXB giáo dục Lê Thị Khánh Tài liệu chuyên đề rau – hoa – quả, Trường Đại học Nông lâm Huế, 2002 Ngô Thị Hạnh (1997) viện rau Hà Nội 10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Hữu Phan 2001 11 Nguyễn Thị Thu Hà, 2010 Luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển, suất, chất lượng dưa chuột trồng khay xốp vụ thu đông 12 Nguyễn Thị Hằng Nga 2015, Khóa luận tốt nghiệp 13 Trương Mạnh Quyết, 2015 Luận văn thạc sĩ: Khảo sát tập đoàn địa phương vụ đông năm 2014 bước đầu sử dụng cải tiến giống dưa chuột cho vùng đồng sông Hồng 14 Trần Khắc Thi (2003), Kỹ thuật trồng rau công nghệ bảo quản, chế biến số loại rau hoa xuất NXB Nông nghiệp 15 Trần khắc Thi, 1985 Luận án tiến sỹ: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng số giống dưa chuột lai F1 trồng Gia Lộc, Hải Dương vụ đông 2007 xuân hè 2008 29 16 Nguồn FAOSTAT 2016 17 Niên giám thống kê 2010-2016 Tài liệu nước 18 FAOSTAT, 2016 Tài liệu khác 19.http://www.lpl.arizona.edu/~bcohen/cucumbers/info.html PHỤ LỤC I MỘT SỐ HÌNH ẢNH II SỐ LIỆU THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT SAKURA: CHIỀU DÀI, ĐƯỜNG KÍNH QUẢ, KHỐI LƯỢNG QUẢ, SỐ QUẢ/CÂY, NĂNG SUẤT BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDQ FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA VARIATE V003 CDQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 20.7427 5.18567 3.54 0.060 NL 2.98133 1.49067 1.02 0.405 * RESIDUAL 11.7053 1.46317 * TOTAL (CORRECTED) 14 35.4293 2.53067 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKQ FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA VARIATE V004 DKQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2.36400 591000 3.66 0.056 NL 228000 114000 0.71 0.525 * RESIDUAL 1.29200 161500 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.88400 277429 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA VARIATE V005 KLQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2321.70 580.425 6.30 0.014 NL 50.2359 25.1179 0.27 0.770 * RESIDUAL 737.404 92.1755 * TOTAL (CORRECTED) 14 3109.34 222.096 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/C FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA VARIATE V006 SQ/C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 17.7000 4.42500 4.08 0.043 NL 6.06400 3.03200 2.80 0.119 * RESIDUAL 8.67600 1.08450 * TOTAL (CORRECTED) 14 32.4400 2.31714 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA VARIATE V007 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 120.406 30.1016 55.43 0.000 NL 2.98852 1.49426 2.75 0.122 * RESIDUAL 4.34429 543036 * TOTAL (CORRECTED) 14 127.739 9.12423 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 8DF CT NOS 3 3 CDQ 14.6000 16.8000 15.7000 18.1000 16.7667 DKQ 2.60000 3.10000 2.90000 3.80000 3.20000 KLQ 146.500 161.400 174.600 183.300 166.200 SQ/C 8.10000 10.2000 9.40000 11.3000 10.5000 0.698371 2.27732 0.232020 0.756594 5.54303 18.0753 0.601249 1.96061 NS 11.8600 16.4600 16.4100 20.7100 17.4500 SE(N= 3) 0.425455 5%LSD 8DF 1.38737 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF NL NOS 5 NOS 5 CDQ 16.1400 17.0200 16.0200 DKQ 3.14000 3.26000 2.96000 KLQ 166.660 168.500 164.040 SQ/C 10.7800 9.30000 9.62000 0.540956 1.76400 0.179722 0.586055 4.29361 14.0010 0.465725 1.51868 NS 17.1720 16.0960 16.4660 SE(N= 5) 0.329556 5%LSD 8DF 1.07465 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DUYBUI 20/ 6/18 18:35 :PAGE NGHIEN CUU ANH HUONG CUA GIA THE DEN SINH TRUONG VA NANG SUAT GIONG DUA CHUOT SA F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CDQ DKQ KLQ SQ/C NS GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 16.393 15 3.1200 15 166.40 15 9.9000 15 16.578 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.5908 1.2096 7.4 0.0604 0.52671 0.40187 12.9 0.0561 14.903 9.6008 5.8 0.0141 1.5222 1.0414 10.5 0.0434 3.0206 0.73691 4.4 0.0000 |NL | | | 0.4053 0.5254 0.7704 0.1192 0.1223 | | | | ... ảnh hưởng loại giá thể đến sinh trưởng suất giống dưa chuột Sakura Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng loại giá thể khác đến khả sinh trưởng suất giống dưa chuột Sakura Thái Nguyên. .. dưa chuột SaKuRa - Ảnh hưởng số loại giá thể đến suất giống dưa chuột Sakura - Ảnh hưởng số loại giá thể đến hiệu kinh tế giống dưa chuột Sakura với số loại giá thể 3.4 Phương pháp nghiên cứu. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  MAI ĐÌNH DUY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT SAKURA KHÓA LUẬN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất dưa chuột tại giống dưa chuột sakura tại thái nguyên , Nghiên cứu hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất dưa chuột tại giống dưa chuột sakura tại thái nguyên

Từ khóa liên quan