SO DU GIO hang nam

6 87 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 23:23

Tổng hợp dự năm học 2008 - 2009 TT Họ tên GV Môn Lê Đình Lê Văn Lê Văn Lý Toán - Lý San Lý - Kỹ Viễn Trần Duy Nguyễn Văn Nam Toán Tin Lý - Tin Châu Thị Liễu Võ Minh Thøc To¸n Tin To¸n Tin To¸n - Lý Ngun Văn Việt Toán - Lý Nguyễn Thị Xuyến Tin Phan ThÞ Ninh MT - GD Tõ ThÞ Hång Thanh Cêng Hóa Sinh KTCN Thơng Địa Địa - Sử 15 Hoàng Thị Hân (dung) Mùi 16 Lê Thị Tình 17 Nguyễn Thị Vân Anh 18 Phạm Minh Hậu 10 11 12 Võ Văn 13 Đào Thị Thu 14 Ngun ThÞ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lợi Nguyễn Đức Dũng Sinh Kü Sinh Kü Sinh Kü Sinh ThĨ TD - Ngun Văn Sơn TD Nguyễn Thị Nguyệt TB - HS Trần ThÞ Mai Lý TV Ngun ThÞ Thđy Sư Ngun ThÞ Hà(a) Anh Phạm Thị Duyên Anh Phạm Thị Hồng Phợng Anh Nguyễn Thị Hòa Anh Phan Thị Chung Văn Đỗ Thị Lan Hơng Văn Nguyễn Thị Hà(b) Văn Nguyễn Thị Hơng Văn - GD - Số tiết dự Xếp loại G K T B Y Ghi chó 32 Hoµng ThÕ 33 Dơng Thi Tố 34 Lê Thị Hải Quang Văn - Sử Loan Văn - GD Lý 35 Ngô Thị Nhàn 36 Võ Thị Bích Diệp Nhạc Sử Nhạc Sử Nhạc -ĐĐ Tổng hợp dự năm học 2009 - 2010 TT Họ tên GV Môn Võ Minh Lê Thị Thức Toán - Lý Sành Lê Văn Viễn Nguyễn Văn Việt Toán Tin Toán Tin Toán - Lý Trần Duy Nam Lý Lê Văn San Lý Võ Văn Cờng KTCN Nguyễn Thị Hân ) Địa Hoàng Thị Mùi 10 Từ Thị Hồng Thanh 11 Lê Thị Tình 12 Nguyễn Thị Anh 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vân Phạm Minh Hậu Hóa -Sinh Sinh Kü Sinh Kü Sinh Kü TD Ngun §øc Dòng TD HoàngT.Vân Ngọc TD Phạm Thị Duyên Anh Nguyễn Thị HàA Anh Phạm Thị Hồng Phợng Anh Nguyễn Thị Lan Văn Lê Thị Hoa Văn Lê Thị Vân Văn Nguyễn Thị Hà B Văn - GD Nguyễn Thị Lựu Văn - Sử Hoàng Thế Quang Văn - GD Nguyễn Thị Bông 26 Nguyễn Thị Hơng Nhạc Sử Nhạc Sử Số tiÕt XÕp lo¹i G K T B Y Ghi 27 28 29 30 31 32 33 Lê Thị Hải Lý Võ Thị Bích Diệp Hoàng Thị Hiền Nguyễn Thị Thủy Phan Thị Ninh Nguyễn Thị Trúc Hoàn T Kiều Anh Nhạc -ĐĐ Giang Tổng hợp dự năm học 2010 - 2011 TT Họ tên GV Môn Võ Minh Lê Thị Lê Văn Thức Toán - Lý Sành Lý - Kỹ Viễn Nguyễn Văn Lê Văn Việt Toán Tin Lý - Tin Võ Văn Cờng 10 San Nguyễn Thị Hân Toán Tin Toán Tin Toán - Lý Hoàng ThÞ Mïi Tin Tõ ThÞ Hång Thanh MT - GD Lê Thị Tình 11 Nguyễn Thị Anh Hóa Sinh KTCN 12 13 Nguyễn Đức 14 Phạm Thị Hậu Địa Dũng Địa - Sử Duyên 15 Nguyễn Thị HàA 16 Phạm Thị Hồng Phợng 17 Nguyễn Thị Lan Vân Phạm Minh 18 19 20 21 22 Nguyễn Thị Hà B Sinh Kü Sinh Kü Sinh Kü Sinh ThĨ TD - D¬ng Thi Tè Loan TB - HS Hoµng ThÕ Quang TV Nguyễn Thị Hơng Anh Lê Thị Hải Lý Anh - Sè tiÕt XÕp lo¹i G K T B Y Ghi chó 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ngô Thị Nhàn Anh Võ Thị Bích Diệp Anh Hoàng Thị Hiền Văn Nguyễn Thị Thủy Văn Phan Thị Ninh Văn Võ Minh Thức Văn - GD Lê Thị Sành Văn - Sử Lê Văn Viễn Văn - GD Nguyễn Văn Việt Nhạc Sử Nhạc Sử 32 Lê Văn San Thống kê Số dự: Trong xếp loại: Giỏi: - Khá: Trung bình: - Yếu: Tổng hợp dự năm học 2011 - 2012 TT Họ tên GV Môn Lê Văn Viễn Trần Duy Nguyễn Văn Nam Châu Thị Liễu Lê Thị Sành Toán Tin Toán Tin To¸n - Lý Vâ Minh Thøc To¸n - Lý Ngun Văn Việt Toán - Lý Lê Văn San Lý - Kü Ngun ThÞ Xun Tin Phan ThÞ Ninh MT - GD Từ Thị Hồng Thanh 12 Đào Thị Thu 13 Nguyễn Thị Thơng Hóa Sinh Địa - Sử 10 11 14 Hoàng Thị Lợi Hân (dung) Mùi 15 Võ Văn 16 Lê Thị Cờng 17 Nguyễn Thị Vân Anh Tình Toán Tin Lý - Tin §Þa Sinh Kü KTCN Sinh Kü Sinh Kü Sè tiÕt XÕp lo¹i G K T B Y Ghi chó 18 Ph¹m Minh 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HËu Ngun §øc Dòng Sinh Thể TD Nguyễn Thị Thủy Sử Nguyễn Thị Hà(a) Anh Phạm Thị Duyên Anh Phạm Thị Hồng Phợng Anh Phan Thị Chung Văn Võ Thị Khánh Minh Văn Nguyễn Thị Hà(b) Văn Nguyễn Thị Hơng Văn - GD Hoàng Thế Quang Văn - Sử Dơng Thi Tố Loan Văn - GD Lê Thị Hải Lý Nhạc Sử Thống kê Số dự: Trong xếp loại: Giỏi: - Khá: Trung bình: - Yếu: Tổng hợp dự năm học 2012 - 2013 TT Họ tên GV Môn Lê Văn Lê Văn Nguyễn Văn San Lý - Kỹ Viễn Lý - Tin Lợi Châu Thị Liễu 10 11 12 13 Vâ Minh Thøc To¸n Tin Toán Tin Toán - Lý Nguyễn Văn Việt Toán - Lý Ngun ThÞ Xun Tin Phan ThÞ Ninh MT - GD Từ Thị Hồng Thanh Võ Văn Cờng Hóa Sinh KTCN Đào Thị Thu Thơng Địa - Sử Nguyễn Thị Hân Địa Hoàng Thị Mùi Sinh Kỹ Sinh Kỹ Sinh Kỹ 14 Lê Thị Tình (a) 15 Nguyễn Thị Vân Anh Sè tiÕt XÕp lo¹i G K T B Y Ghi chó 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ph¹m Minh Hậu TD Nguyễn Đức Dũng TD Nguyễn Thị Thủy Sử Nguyễn Thị Hà(a) Anh Phạm Thị Duyên Anh Phạm Thị Hồng Phợng Anh Nguyễn Thị Hòa Anh Phan Thị Chung Văn Đỗ Thị Lan Hơng Văn Nguyễn Thị Hà(b) Văn Võ Thị Khánh Minh Văn - GD Nguyễn Thị Hơng Văn - GD Hoàng Thế Quang Văn - Sử Dơng Thi Tố Loan Văn - GD Lê Thị Hải Lý Nhạc Sử Nhạc Sử Nhạc 31 Ngô Thị Nhàn 32 Võ Thị Bích Diệp Thống kê Số dự: Trong xếp loại: Giỏi: - Khá: Trung b×nh: giê - Ỹu: giê ... Minh Lê Thị Thức Toán - Lý Sành Lê Văn Viễn Nguyễn Văn Việt Toán Tin Toán Tin Toán - Lý Trần Duy Nam Lý Lê Văn San Lý Võ Văn Cờng KTCN Nguyễn Thị Hân ) Địa Hoàng Thị Mùi 10 Từ Thị Hồng Thanh... Khá: Trung bình: - Yếu: Tổng hợp dự năm học 2011 - 2012 TT Họ tên GV Môn Lê Văn Viễn Trần Duy Nguyễn Văn Nam Châu Thị Liễu Lê Thị Sành Toán Tin To¸n Tin To¸n - Lý Vâ Minh Thøc To¸n - Lý Nguyễn... Lê Thị Tình 11 Nguyễn Thị Anh Hóa Sinh KTCN 12 13 Nguyễn Đức 14 Phạm Thị Hậu Địa Dũng Địa - Sử Duyên 15 Nguyễn Thị HàA 16 Phạm Thị Hồng Phợng 17 Nguyễn Thị Lan Vân Phạm Minh 18 19 20 21 22 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: SO DU GIO hang nam , SO DU GIO hang nam