Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

8 95 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 18:17

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚ Chào mừng quý thầy dự thăm lớp Bốn/3 MƠN TỐN Mơn: CHÍNH TẢ (nghe- viết) CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ Bài: THỢ RÈN GV: Nguyễn Võ Ngọc Diệp Năm học: 2010 - 2011 Tốn Kiểm tra cũ THƯƠNG CĨ CHỮ SỐ Đặt tính tính 23520 : 56 4066 : 38 56trị biểu thức 4066 38 Tính giá 23520 0112 420 0266: 28107 ( 2000 + 996 ) : 28 = 2996 000 00 = 107 Tốn CHIA CHO SỐBA CHỮ SỐ a) 1944 : 162 = ? Chia theo thứ tự từ trái sang phải: 162 194 162 1944 0324 12 000 1944 : 162 = 12 * 194 chia 162 1, viết 1; nhân ; trừ 2, viết ; nhân ; trừ 3, viết ; nhân * Hạ 4, 3241 ; trừ 0, viết ; 324 chia 162 2, viết 2; nhân ; trừ 0, viết ; nhân 12 ; 12 trừ 12 0, viết nhớ ; nhân 1, thêm ; trừ 0, viết Tốn b) 8469 : 241 = ? 846 241 8469 241 123 35 1239 034 8469 : 241 = 35(dư 34) CHIA CHO SỐBA CHỮ SỐ Chia theo thứ tự từ trái sang phải: * 846 chia 241 3, viết 3; nhân ; trừ 3, viết ; nhân 12 ; 14 trừ 12 2, viết nhớ ; nhân 6, thêm ; trừ 1, viết * Hạ 9, 1239 ;1239 chia 241 5, viết 5; nhân ; trừ 4, viết ; nhân 20 ; 23 trừ 20 3, viết nhớ ; nhân 10, thêm 12 ; 12 trừ 12 0, viết Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tốn CHIA CHO SỐBA CHỮ SỐ *Thực hành Đặt tính tính: a) 2120 : 424 2120 424 000 1935 : 354 1935 165 354 Tốn CHIA CHO SỐBA CHỮ SỐ *Thực hành Tính giá trị biểu thức: b) 8700 : 25 : 8700 : 25 : = 348 : = 87 Tốn CHIA CHO SỐBA CHỮ SỐ CỦNG CỐ 3621 : 213 3621 213 1491 17 000 - Nêu cách thực chia cho số ba chữ số? Về nhà: hồn thành tập Ơn cách thực phép chia Chuẩn bị cho tiết học sau: Luyện tập ... thêm 12 ; 12 trừ 12 0, viết Thứ tư ngày tháng 12 năm 20 10 Tốn CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ *Thực hành Đặt tính tính: a) 21 20 : 42 4 21 20 42 4 000 1935 : 3 54 1935 165 3 54 Tốn CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ *Thực... 0, viết ; nhân 12 ; 12 trừ 12 0, viết nhớ ; nhân 1, thêm ; trừ 0, viết Tốn b) 846 9 : 24 1 = ? 846 24 1 846 9 24 1 123 35 123 9 0 34 846 9 : 24 1 = 35(dư 34) CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ Chia theo thứ tự... CĨ CHỮ SỐ Đặt tính tính 23 520 : 56 40 66 : 38 56trị biểu thức 40 66 38 Tính giá 23 520 01 12 42 0 026 6: 28 107 ( 20 00 + 996 ) : 28 = 29 96 000 00 = 107 Tốn CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ a) 1 944 : 1 62 = ? Chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số