Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

7 60 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 17:55

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀM TAN Trường Tiểu học Tân Thắng LỚP MƠN : TỐN BÀI: THƯƠNGCHỮ SỐ Tốn: Bài cũ: a Đặt tính tính 9954 : 42 b 24662 : 59 Tốn: Thương chữ số Tốn: Thương chữ số 2448 24 0048 102 00 2448 : 24 = 102 Vì lần chia thứ hai thương lại chữ số 0? Tốn: Thương chữ số 1.Ví dụ: 9450 35 245 270 000 9450 : 35 = 270 2448 24 0048 102 00 2448 : 24 = 102 2.Thực hành: Bài tập: Đặt tính tính Kết phép chia thứ hai 23520 8750giống :: 35 56 với kết phép 2420 2996 : 12 28 chia thứ điểm gì? Bảng Vở Tốn: Thương chữ số Trong lúc thực phép chia, ta phải viết chữ số vào thương? Về nhà xem lại chuẩn bị bài: Chia số ba chữ số ... dụ: 945 0 35 24 5 27 0 000 945 0 : 35 = 27 0 24 4 8 24 0 048 1 02 00 24 4 8 : 24 = 1 02 2.Thực hành: Bài tập: Đặt tính tính Kết phép chia thứ hai 23 5 20 8750giống :: 35 56 với kết phép 24 2 0 29 96 : 12 28 chia...Tốn: Bài cũ: a Đặt tính tính 99 54 : 42 b 24 6 62 : 59 Tốn: Thương có chữ số Tốn: Thương có chữ số 24 4 8 24 0 048 1 02 00 24 4 8 : 24 = 1 02 Vì lần chia thứ hai thương lại chữ số 0? Tốn: Thương có chữ số. .. 28 chia thứ điểm gì? Bảng Vở Tốn: Thương có chữ số Trong lúc thực phép chia, ta phải viết chữ số vào thương? Về nhà xem lại chuẩn bị bài: Chia số có ba chữ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Từ khóa liên quan