Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

20 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 17:40

Toán : Kiểm tra cũ : Bài So sánh hai phân số : a) ; 11 b) 10 10 Bài So sánh phân số sau với : ; ; Toán : Kiểm tra cũ : Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Cách : Nhìn hình vẽ ta thấy : 3 < > 3 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Cách : Ta so sánh hai phân số và 4 sau : • Quy đồng mẫu số hai phân số : 2´ 3´ ; = = = = 3´ 12 4 ´ 12 • So sánh hai phân số có mẫu số : (vì < 9) < 12 12 • Kết luận : < Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Cách : Nhìn hình vẽ ta thấy : 3 < > 3 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Cách : Ta so sánh hai phân số và 4 sau : • Quy đồng mẫu số hai phân số : 2´ 3´ ; = = = = 3´ 12 4 ´ 12 • So sánh hai phân số có mẫu số : (vì < 9) < 12 12 • Kết luận : < Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số S/122 Thực hành : Bài : So sánh hai phân số : ; a) b) 5 ; c) 10 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số Thực hành : Bài : So sánh hai phân số : a) 3´ 15 4 ´ 16 = = ; = = 4´ 20 5´ 20 15 16 • Vì ; < < 20 20 • Ta có : Tốn : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số Thực Thực hành hành :: Bài : So sánh hai phân số : b) • Ta có : 5´ 40 7 ´ 42 ; = = = = 6´ 48 8´ 48 40 42 ; • Vì < < 48 48 • Ta có : 5´ 20 7 ´ 21 ; = = = = 6´ 24 8´ 24 20 21 • Vì ; < < 24 24 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số Thực Thực hành hành :: Bài : So sánh hai phân số : c) 10 2´ • Ta có : giữ nguyên phân số = = 5´ 10 10 3 > ; > • Vì 10 10 10 Tốn : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Thực hành : Bài : Rút gọn so sánh hai phân số : a) 10 ; b) 12 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Thực hành : Bài : Rút gọn so sánh hai phân số : a) 10 6:2 • Ta có : = = 10 10 : • Vì < ; < 5 10 b) 12 6 :3 • Ta có : = = 12 10 : 3 ; • Vì > > 4 12 Tốn : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Thực hành : Bài : Mai ăn bánh, Hoa ăn bánh Ai ăn nhiều bánh ? 3´ 15 • Mai ăn bánh tức ăn = bánh 8´ 40 2´ 16 • Hoa ăn bánh tức ăn = bánh 5´ 40 16 15 • Vì > ; Vậy Hoa ăn nhiều bánh 40 40 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Trò chơi : * Chọn ý trả lời cho câu sau : 1) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta làm sau : A Quy đồng mẫu số hai phân số B Quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số C So sánh hai tử số hai phân số với Tốn : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Trò chơi : * Chọn ý trả lời cho câu sau : 2) So sánh hai phân số A < B = C > 8 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số ... : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Ví dụ : So sánh hai phân số Cách : Nhìn hình vẽ ta thấy : 3 < > 3 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ... : Tốn : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số Thực Thực hành hành :: Bài : So sánh hai phân số : b)... Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, so sánh tử số hai phân số S/122 Thực hành : Bài : So sánh hai phân số : ; a) b) 5 ; c) 10 Toán : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số