Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

12 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 17:34

MƠN TỐN LỚP PHÉP CỘNG PHÂN SỐ KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi : (6.0 đ) Nêu quy tắc so sánh hai phân số không mẫu ? Áp dụng: (4.0 đ) So sánh hai phân số: MC: 15 Giải −2 −2.5 −10 = = 3.5 15 −3 −3.3 −9 = = 5.3 15 −10 −9 Vì -10 < -9 nên < 15 15 −2 −3 < Vậy : −2 −2 −3 < −3 + −3 + = = ? + Hình vẽ thể quy tắc ? Làm để tính tổng hai phân số không mẫu ? PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1/ Cộng hai phân số mẫu: 2+3 = = + 7 7 ?1 Cộng phân số sau: Quy tắc áp dụng phân số có tử mẫu -4 -14 c) b) a) số nguyên: + + + -3 81 = -38 + = -2 7 18 21 + 5 5 = -7 = +(-7) = -5 ?2 Tại ta nói: Cộng hai số nguyên trường hợp riêng + + 9 -9 9 cộng hai phân số? Cho ví dụ Giải Vì số ngun viết dạng phân số có mẫu Ví dụ: -5 -5 + = + -2 -5 + = = = -2 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Hình vẽ thể qui tắc ? tử cộng tử + Cộng phân số mẫu = + giữ mẫu chung PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Cộng hai phân số không mẫu −3 + =? Ta biết hai phân số khơng mẫu ln đưa hai phân số mẫu Làm để cộng hai phân số không mẫu ? Ta biết haisố phân Đưađãvề haicộng phânsố mẫu mẫu Tính tổng hai phân số mẫu Các Nhóm tính tìm kết phút PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1/ Cộng hai phân số mẫu: Quy tắc: Muốn cộng hai phân số mẫu, ta cộng tử giữ a b a+b nguyên mẫu + = m m m 2/ Cộng hai phân số không mẫu: Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không mẫu, ta viết chúng -9 10 +(-9) = -3 = 10 = mẫu cộng tử + dạng hai phân + số có 15 15 15 3< > < > 15 giữ nguyên mẫu chung ?3 Cộng phân số sau: a) −2 −10 −10 + −6 −2 + = =? + = = = 15 15 15 15 15 11 11 −9 22 −27 22 + ( −27) −5 −1 + = + = = = = =? + 15 − 10 15 10 30 30 30 30 -1 −1 21 −1 + 21 20 = ? c) +3= = + = = + 1 7 −7 7 b) PHÉP CỘNG PHÂN SỐ −3 + ( −3) −2 + = = 6+4 10 ĐÚNG hay SAI ? −3 −9 + (−9) −7 + = = ==? + 12 12 12 12 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ a _Số nguyên a viết 1 + 2.3 +2= + = = VD : 3 3 _Nên đưa mẫu dương VD : − + ( −3) − + = + = = −5 5 5 _Nên rút gọn trước sau qui đồng VD : 15 + + = + = = =2 12 4 4 _Có thể nhẩm mẫu chung VD : −1 −2 −2+3 + = + = = 10 10 10 10 10 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Bài 42 a, c /26: Cộng phân số (rút gọn kết có thể): a/ −8 + −25 25 c/ −14 + 13 39 Bài 43 a, c/ 26: Tính tổng sau rút gọn phân số: a/ + 21 −36 −3 + c/ 21 42 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Hướng dẫn học nhà: -Học lại cách quy đồng mẫu nhiều phân số -Học quy tắc cộng hai phân số mẫu, không mẫu -Làm BT 44,45,46 / 26- SGK ... tắc ? tử cộng tử + Cộng phân số mẫu = + giữ mẫu chung PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Cộng hai phân số không mẫu −3 + =? Ta biết hai phân số không mẫu ln đưa hai phân số mẫu Làm để cộng hai phân số không... biết haisố phân Đưađãvề haicộng phân có số mẫu mẫu Tính tổng hai phân số mẫu Các Nhóm tính tìm kết phút PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1/ Cộng hai phân số mẫu: Quy tắc: Muốn cộng hai phân số mẫu, ta cộng. .. Làm để tính tổng hai phân số không mẫu ? PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1/ Cộng hai phân số mẫu: 2+3 = = + 7 7 ?1 Cộng phân số sau: Quy tắc áp dụng phân số có tử mẫu -4 - 14 c) b) a) số nguyên: + + + -3 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số