Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

11 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:23

Tốn Lớp 4B Tìm phân số số Tốn: Tìm phân số số Bài tốn: Một rổ cam có 12 Hỏi số cam rổ cam? 12 ? 12 Nhận xét: a) Số cam rổ : 12 : = (quả) Số cam rổ : x = (quả) Tốn: Tìm phân số số b) Ta tìm số cam rổ sau: 12 x = (quả)  Tốn: Tìm phân số số Bài giải Số cam rổ : 12 x = (quả) Đáp số: cam Toán: Tìm phân số số 2 Muốn tìm số 12 ta lấy 12 nhân với 3 Tốn: Bài tập 1: Tìm phân số số Trắc nghiệm Một lớp học có 35 hoc sinh, số học sinh xếp loại Tính số học sinh xếp loại lớp = 21(học sinh) A) 35 x = 72(học sinh) B) 35 : = 27(học sinh ) C) 35 D) 35 + = 42(học sinh) Tốn: Tìm phân số số Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng chiều dài Tính chiều rộng sân trường Tốn: Tìm phân số số Bài giải : Chiều rộng sân trường là: 120 x = 100 (m) Đáp số: 100 m ... (quả)  Tốn: Tìm phân số số Bài giải Số cam rổ : 12 x = (quả) Đáp số: cam Tốn: Tìm phân số số 2 Muốn tìm số 12 ta lấy 12 nhân với 3 Tốn: Bài tập 1: Tìm phân số số Trắc nghiệm Một lớp học có...Tốn: Tìm phân số số Bài tốn: Một rổ cam có 12 Hỏi số cam rổ cam? 12 ? 12 Nhận xét: a) Số cam rổ : 12 : = (quả) Số cam rổ : x = (quả) Tốn: Tìm phân số số b) Ta tìm số cam rổ sau: 12... 35 hoc sinh, số học sinh xếp loại Tính số học sinh xếp loại lớp = 21(học sinh) A) 35 x = 72(học sinh) B) 35 : = 27(học sinh ) C) 35 D) 35 + = 42 (học sinh) Tốn: Tìm phân số số Bài 2: Một sân trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số