Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2 nh s

31 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:03

PHÒNG GD- ĐT DUYÊN HẢI TRƯỜNG THCS TRƯỜNG LONG HÒA ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013 -2014 MƠN: Vật THỜI GIAN: 60 phút (khơng kể thời gian chép đề) ööö - MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1.Máy biến 2.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Vận dụng Cấp độ thấp -Vận dụng công thức tỉ số hiệu điện số vòng dây để tính hiệu điện cuộn thứ cấp 1câu (1 đ) -Nắm tượng khúc xạ ánh sáng Câu ( 1đ) 3.Thấu kính ảnh vật tạo thấu kính 4.ứng dụng thấu kính 5.Sự bảo tồn -Nắm chuyển hóa định luật lượng bảo tồn lượng câu (1đ) câu Tổng 2đ 20% Cộng Cấp độ cao câu 1đ 10% câu 1đ 10% -Vẽ ảnh vật tạo thấu kính hội tụ Câu (1đ) -Biết biểu tật cận thị tật mắt lão cách khắc phục Câu ( đ) câu 1đ 10% -Vận dụng kiến thức học để tính chiều cao ảnh qua kính lúp tính số bội giác Câu ( đ) -Vận dụng kiến thức để tính chiều cao ảnh tạo máy ảnh Câu (2đ) câu 6đ 60% câu 1đ 10% câu 3đ 30% câu 5đ 50 % câu 10 đ 100% PHÒNG GD- ĐT DUYÊN HẢI TRƯỜNG THCS TRƯỜNG LONG HÒA ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 MƠN: Vật THỜI GIAN: 60 phút (không kể thời gian chép đề) ööö - ĐỀ: I)LÍ THUYẾT (4điểm) Câu 1: (1điểm) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gì? Câu 2: (1 điểm) Phát biểu định luật bảo toàn lượng ? Câu 3: (2 điểm ) Nêu điểm khác mắt cận mắt lão? Nêu cách khắc phục tật cận thị tật mắt lão? II)BÀI TẬP (6 điểm) Câu (1 điểm)Cuộn dây sơ cấp máy biến có 400 vòng ,cuộn thứ cấp có 240 vòng Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220V hai đầu cuộn dây thứ cấp có hiệu điện ? Câu 5: (2 điểm) Một người cao 1,6 m chụp ảnh đứng cách vật kính máy ảnh 3m Phim cách vật kính cm.Hỏi người phim cao xen- ti – mét ? Câu 6:(3 điểm) Một kính lúp có tiêu cự f= 16,7cm Một vật đặt cách quang tâm O đoạn 10,7 cm a) Vẽ ảnh vật Nêu tính chất ảnh b)Biết ảnh cách quang tâm O đoạn 29,7 cm Tính chiều cao ảnh.Biết chiều cao vật cm c) Tính độ bội giác kính Hết Trường Long Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2014 Ban Giám Hiệu GVBM Tổ trưởng Trương Thị Hồng Phương Văn Mánh Nguyễn ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HK II( 2013-2014) MƠN: VẬT THỜI GIAN: 60 phút (không kể chép đề) Câu Nội dung Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường , gọi tượng khúc xạ ánh sáng Năng lượng không tự sinh tự mà chuyển hóa từ dạng sang dạng khác, truyền từ vật sang vật khác * Điểm khác tật cận thị tật mắt lão: - Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần * Cách khắc phục: - Người bị tật cận thị phải đeo kính cận thấu kính phân - Người bị tật mắt lão phải đeo thấu kính hội tụ Tóm tắt N1= 400 vòng N2= 240 vòng U1= 220 v Tìm U2 ? Thang điểm điểm điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0.5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm Giải Hiệu điện hai đầu dây cuộn thứ cấp là: U1 N1 UN 240.220   U2   12V U N2 N1 4400 Tóm tắt AB= 1,6m= 160 cm OA = 3m=300cm OA/= cm Tính A/B/ 0,75 điểm 0,25 điểm Giải 0,75 điểm Ta có : OAB đồng dạng  OA/B/ A ' B ' OA ' OA '  � A ' B '  AB AB OA OA = 3,2 cm 1,0 điểm a) 0,75 điểm 0,5 điểm Ảnh ảo, chiều, lớn vật Tóm tắt : f= 16,7cm;OA=10,7cm;OA/=29,7cm;AB=5cm Tìm a)Vẽ ảnh ; b)A/B/=? ; c) G=? Giải b)Ta có :  OAB đồng dạng  OA/B/ OA AB AB.OA 5.29,7   AB   13,8cm OA AB OA 10,7 25 25 1,5 C)Số bội giác :G=  f 16,7 0,25 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm -Hết - Trường Long Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2014 Ban Giám Hiệu GVBM Tổ trưởng Trương Thị Hồng Phương Nguyễn Văn Mánh ĐỀ KIỂM TRA HỌC II LỚP NĂM HỌC 2013-2014 Mơn: VẬLÍ Thời gian làm bài: 45 phút, khơng tính thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Câu (1,0 điểm) Nêu cấu tạo giải thích hoạt động máy phát điện xoay chiều Câu (1,0 điểm) Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện xoay chiều hai cực máy 220V Muốn tải điện xa người ta phải tăng hiệu điện lên 15400V Hỏi phải dùng loại máy biến với cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ nào? Cuộn dây mắc với hai đầu máy phát điện? Câu (3,5 điểm) a Nêu đặc điểm mắt lão cách khắc phục tật mắt lão b Mắt người nhìn rõ vật vị trí cách mắt từ 12cm đến 62 cm Hỏi + Mắt người bị tật ? + Người muốn nhìn rõ vật xa phải mang loại thấu kính gì, tiêu cự thấu kính bao nhiêu? Biết kính đeo sát mắt + Khi đeo kính nhìn vật AB Xác định vị trí đặt vật gần mắt để mắt nhìn rõ ? Câu (2,0 điểm) Vẽ ảnh vật sáng AB đặt trước thấu kính (hình 1) trường hợp sau? B F A B O a) F' F' A O F Hình b) Câu (1,0 điểm) Một trạm phát điện công suất 50000W cần tải xa, hiệu điện trạm phát điện 800 V Điện trở đường dây tải điện R = 4Ω a Tính cơng suất hao phí đường dây tải điện b Nêu biện pháp để làm giảm cơng suất hao phí 100 lần Câu (1,5 điểm) Người ta làm thí nghiệm sau : - Chiếu chùm sáng trắng qua lọc màu vàng - Chiếu chùm sáng vàng qua lọc màu vàng a Hãy cho biết màu ánh sáng thu sau lọc màu thí nghiệm b Hãy dùng kiến thức học để giải thích kết thí nghiệm Hết ĐỀ KIỂM TRA HỌC II LỚP NĂM HỌC 20132014 Mơn: VẬT T h HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (1,0 Đáp án điểm) - Cấu tạo: Máy phát điện xoay chiều có hai phận nam châm cuộn dây dẫn Một hai phận đứng yên gọi stato, lại quay gọi rơto - Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn stato biến thiên (tăng, giảm đổi chiều liên tục) Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiệu điện xoay chiều Nếu nối hai đầu cuộn dây với mạch điện ngồi kín, mạch có dòng điện xoay chiều Câu (1,0 điểm) Từ công n1  70 , máy tăng thức cuộn thứ nn 2 cuộn sơ cấp n1 cấp Số vòng dây cuộn thứ cấp là: n1 = 70n2 = 35000 vòng Câu (3,5 điểm) a - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Điểm cực cận mắt lão xa mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão đeo kính lão, thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ vật gần bình thường b + Cận thị + TKPK, tiêu cự 62cm + Gọi A’B’ ảnh AB Đặt vật gần mắt để mắt nhìn rõ OA’ = 12cm Biểu điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1.0 0.5 0.5 Ta có : ΔOAB ~ ΔOA’B’ => OA AB  (1) OA' A' B' OF OF AB  (2) A' F  A' B' OF  OA' OA 62  OA  14,88cm   62  12 12 0.5 ΔOIF ~ ΔA’B’F IO = AB => (1) (2) => OA OF  OF  OA' OA' 1.0 Câu (2 điểm) 1,0 1,0 Câu (1,0 điểm) a Cơng suất hao phí đường dây tải điện 0,5 Php  R.P U 2  4.50000  15625W 800 b Để giảm cơng suất hao phí 100 lần ta cần tăng hiệu điện hai đầu dây dẫn lên 10 lần so với ban đầu Khi U = 800 10 = 8000 V Câu (1,5 điểm) a + Chiếu chùm sáng trắng qua lọc màu vàng, màu ánh sáng mà ta thu sau lọc màu màu vàng + Chiếu chùm sáng vàng qua lọc màu vàng màu ánh sáng mà ta thu sau lọc màu màu vàng b Giải thích kết thí nghiệm : Trong chùm sáng trắng có chứa sẵn ánh sáng màu (từ đỏ đến tím) Tấm lọc màu hấp thụ ánh sáng có màu đó, hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác, ánh sáng vàng chùm sáng trắng truyền qua lọc màu vàng ánh sáng vàng truyền qua lọc màu vàng Hết 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Họ tên: .Lớp Câu (2,0 điểm) Dòng điện xoay chiều gì? Nêu cấu tạo giải thích hoạt động máy phát điện xoay chiều? Câu (2,0 điểm) Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão cách khắc phục? Câu (1,5 điểm) Tại sao, nhìn vật ánh sáng lục vật màu trắng có màu lục, vật màu lục có màu lục, vật màu đen có màu đen? Câu (2,5 điểm) Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, phải đặt vật AB đâu để thu ảnh thật A ’B’ lớn gấp lần vật Biết vật vng góc với trục thấu kính A Câu (2,0 điểm) Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện xoay chiều hai đầu máy 220V Muốn tải điện xa người ta phải tăng hiệu điện lên 15400V a) Hỏi phải dùng loại máy biến với cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ nào? Cuộn dây mắc với hai đầu máy phát điện? b) Dùng máy biến có cuộn sơ cấp 500 vòng để tăng hiệu điện Hỏi số vòng dây cuộn thứ cấp? ……… HẾT ……… ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN VẬT LÝ – LỚP 9-ĐỀ II HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2012 – 2013 Câu 1: điểm Mỗi ý 0,5 điểm - Dòng điện xoay chiều dòng điện có chiều luân phiên thay đổi theo thời gian - Nguyên tắc cấu tạo hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ - Cấu tạo: Máy phát điện xoay chiều có hai phận nam châm cuộn dây dẫn Một hai phận đứng yên gọi stato, lại quay gọi rôto - Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn stato biến thiên (tăng, giảm đổi chiều liên tục) Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiệu điện Nếu nối hai đầu cuộn dây với mạch điện kín, mạch có dòng điện xoay chiều Câu 2 điểm Mỗi ý 0,5 điểm - Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa Điểm cực viễn mắt cận thị gần mắt người bình thường - Cách khắc phục tật cận thị đeo kính cận, thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn mắt - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Điểm cực cận mắt lão xa mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão đeo kính lão, thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ vật gần bình thường Câu 1,5 điểm.Mỗi ý 0,5 điểm Vì ánh sáng lục: + Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu lục nên vật có màu đen Câu 2,5 điểm ( vẽ hình 0,5 điểm, tính tốn 2điểm) Gọi khoảng cách từ AB đến thấu kính d A’B’ đến thấu kính d’ Tiêu cự f B I A O F ' A' F 1 B' Xét ABO A’B’O có O1 = O2; OAB = OA’B’ = 900  ABO ~ A’B’O A'O A' B ' d'  = =2 =2 AO AB d  d’ = 2.d (1) Xét IOF’ B’A’F’ có: F’1 =A'F’B'; IOF’ = B’A’F’ = 900 ' A' B ' F'A  IOF ~ B A F  = = (vì IO = AB) IO OF ' ’ ’ ’ ’ d'  f  =  d’ – f = 2f  d’ = 3f f (2) Thay (2) vào (1):  d’ = 2d  d = 3f 3.10 d' = = = 15 (cm) 2 Vậy đặt vật cáh thấu kính đoạn 15 cm thu ảnh thật lớn gấp lần vật Câu điểm Mỗi ý điểm a Từ công thức: n U1 15400   70 n2 U2 220 Cuộn dây có vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện b Từ cơng thức n1 70 , máy tăng n2 cuộn sơ cấp n n2 cuộn thứ cấp Số vòng dây cuộn thứ cấp là: n1 = 70n2 = 35000 vòng Chú ý: Cách giải khác cho điểm tối đa Họ tên:……………………………… Lớp:…………………… Kiểm tra học II Mơn: Vật Đề I Trắc nghiệm( 3đ) Hãy khoanh tròn trước chữ có phương án Câu Nếu tăng hiệu điện hai đầu đường dây tải điện lên 1000 lần cơng suất hao phí toả nhiệt đường dây dẫn sẽ: A tăng lên 1000 lần B giảm 1000 lần C tăng lên 2000 lần D giảm 10 lần Câu Khi nói thuỷ tinh thể mắt, câu kết luận không A Thủy tinh thể thấu kính hội tụ B.Thủy tinh thể có độ cong thay đổi C Thủy tinh thể có tiêu cự khơng đổi D Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi Câu MBT có cuộn sơ cấp 2200 vòng, đặt vào HĐT xoay chiều 220 V Để HĐT hai đầu cuộn dây thứ cấp 12 V cuộn thứ cấp phải có số vòng dây là? Câu MBT có cuộn sơ cấp 2200 vòng, đặt vào HĐT xoay chiều 220 V Để HĐT hai đầu cuộn dây thứ cấp 12 V cuộn thứ cấp phải có số vòng dây là? A 12 vòng B 120vòng C 220 vòng D.10vòng Câu Đặt vật sáng AB hình mũi tên vng góc với trục thấu kính phân Ảnh có tính chất sau đây? A Ảnh thật, ngược chiều lớn vật B Ảnh ảo chiều lớn vật C Ảnh thật, ngược chiều nhỏ so với vật, nằm khỏang tiêu cự thấu kính D Ảnh ảo, chiều nhỏ so với vật, nằm khỏang tiêu cự thấu kính Câu Ta nhận biết trực tiếp vật có nhiệt vật có khả A giữ cho nhiệt độ vật không đổi B sinh lực đẩy làm vật khác chuyển động C làm nóng vật khác D mặt nước Câu Tác dụng sinh học ánh sáng thể tượng đây? A Ánh sáng mặt trời chiếu vào thể làm cho thể nóng lên B Ánh sáng chiếu vào hỗn hợp khí Cl H2 đựng ống nghiệm gây nổ C Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào thể trẻ em chống bệnh còi sương D Ánh sáng chiếu vào pin quang điện làm cho phát điện II Tự luận( điểm) Câu 1(2,5đ ) a Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão cách sửa? b Một người bị tật cận thị phải đeo kính có tiêu cự 200cm Hỏi khơng đeo kính người nhìn thấy rõ vật xa mắt bao nhiờu? Cõu 2(3 ) Vật kính máy ảnh có tiêu cự 4cm, phim ảnh cách thấu kính 5cm dùng để chụp hình ngời có chiều cao 1,6m, đứng cách máy ảnh 2m a Vẽ ảnh A'B' AB tạo thấu kính( không cần tỉ lệ) b Tính chiều cao ảnh ngời phim? Câu 4( 1,5đ) Phát biểu nội dung định luật bảo tồn chuyển hóa lượng Hãy giải thích thí nghiệm bóng rơi, bóng nảy lên vài lần nằm im đất? Bài làm …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… ………………… TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: VẬT LÝ LỚP: Thời gian: 45 phút Năm học: 2013 - 2014 chn I BàI tập trắc nghiệm (4 ®iĨm) 1.Khi chiếu chùm tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường tượng sau xảy ra? A Hiện tượng phản xạ ánh sáng B Hiện tượng khúc xạ ánh sáng C Hiện tượng tán xạ ánh sáng D Câu A, B Chiếu chùm sáng tia tới song song với trục qua thấu kính phân kỳ chùm tia ló có tính chất gì? A Chùm tia ló hội tụ B Chùm tia ló song song C Chùm tia ló phân kỳ D Cả A B C sai Một vật AB đặt vng góc với trục thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo nhỏ vật lần cách thấu kính 10cm Hỏi vật đặt cách thấu kính bao nhiêu? A 20 cm B 30 cm C 40 cm D 60 cm Sự điều tiết mắt có tác dụng gì? A Làm tăng khoảng cách từ vật đến ảnh B Làm giảm khoảng cách từ vật đến ảnh C Làm ảnh vật rõ màng lưới D Cả A B C Hãy ghép thành phần a,b,c, d với thành phần 1,2,3,4 để thành câu a.Vật kính máy ảnh Thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi b Kính lão Thấu kính phân kỳ c Kính cận Thấu kính hội tụ tạo ảnh ảo chiều lớn vật d Thể thủy tinh Thấu kính hội tụ tạo ảnh thật ngược chiều nhỏ vt abII Bài tập tự luận (6 điểm) c- d- Một máy biến có hiệu điện đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp 22 kV, số vòng dây cuộn sơ cấp 10000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp ? (1,5đ) Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm có dạng mũi tên đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ (điểm A nằm trục chính) cách thấu kính khoảng d = 8cm, thấu kính có tiêu cự f = 12cm a, Hãy vẽ ảnh A’B’ vật AB theo tỉ lệ (1 đ) b, Nhận xét đặc điểm ảnh A’B’ vật AB theo kiện cho (0,5đ) c, Tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính chiều cao h’ ảnh A’B’ (3đ) Häc sinh lµm vào giấy thi- Chúc em làm tốt TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ LỚP: Thời gian: 45 phút Năm hc: 2013 - 2014 l I BàI tập trắc nghiƯm (3 ®iĨm) Tính chất giống ảnh ảo tạo thấu kính phân kỳ thấu kính hội tụ a Lớn vật b Nhỏ vật c Cùng chiều với vật d Ngược chiều với vật Chùm tia sáng qua thấu kính hội tụ tuân theo định luật sau a Định luật phản xạ ánh sáng b Định luật khúc xạ ánh sáng c Định luật truyền thẳng ánh sáng d Định luật tán xạ ánh sáng Khi tia sáng truyền từ nước sang khơng khí thì: A Góc khúc xạ lớn góc tới C Góc khúc xạ nhỏ góc tới B Góc khúc xạ góc tới D Góc khúc xạ lớn nhỏ góc tới Khi nói thuỷ tinh thể mắt, câu kết luận không A Thủy tinh thể thấu kính hội tụ B Thủy tinh thể có độ cong thay đổi C Thủy tinh thể có tiêu cự khơng đổi D Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi Hãy ghép thành phần a,b,c, d với thành phần 1,2,3,4 để thành câu a Thấu kính hội tụ có Đối xứng qua tâm b Tia tới thấu kính hội tụ cho tia ló Ảnh ảo lớn vật chiều cao với vật c Hai tiêu điểm thấu kính hội tụ Phần rìa mỏng phần d Vật thật tiêu điểm thấu Lệch gần trục so với tia tới kính hội tụ cho Phần rìa dày phần abcdII Bµi tËp tù ln (7 ®iĨm) Cuộn dây sơ cấp máy biến có 4400 vòng Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220V hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện xoay chiều 12V Tính số vòng cuộn dây thứ cấp? (2 đ) Vật sáng AB cao 2cm đặt vng góc với trục TKPK có tiêu cự 12cm Điểm A nằm trục cách TK khoảng 24cm a, Hãy vẽ ảnh A’B’ vật AB theo tỉ lệ (1 đ) b, Nhận xét đặc điểm ảnh A’B’ vật AB theo kiện cho (1đ) c, Tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính chiều cao h’ ảnh A’B’ (3đ) Häc sinh làm vào giấy thi- Chúc em làm tốt I I Bài tập trắc nghiệm (4 điểm) 3-B Mỗi ý 0.5 điểm 4-C 1-C 2-C a-4 c-2 Mỗi ý 0.25 điểm b-3 d-1 II Bài tập tự luận (7 điểm) 1.(2 ) a p dụng cơng thức máy biến ta có : U1 N1 = U2 N2 Suy : U2 = U1.N N1 Thay số : U2 = 220 V điểm Tóm tắt: B a Vẽ ảnh A’B’ AB qua TKHT b Ảnh A’B’ AB qua TKHT cho ảnh ảo, chiều với vật lớn vật ảnh xa TK so với vật c Xét  OAB ~  OA’B’ ta có OA AB d h    (1) OA' A' B ' d ' h' Xét  F’OI ~  F’A’B’ Mà OI = AB , A’F’ = OA’ +OF’ Ta có 1,0đ 1đ 0,5đ 0,25đ f OF ' AB h    (2) A' F ' A' B ' d ' f h' 0,5đ Từ (1) (2) => f d  (3) d ' d ' f Thay f = 12cm , d= cm vào (3) ta d’ = 24cm Thay d’ = 24 vào (1) ta h’ = 6cm Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính 24cm, ảnh cao 6cm Đề II I Bài tập trắc nghiệm (4 điểm) 1-C 3-A Mi ý 0.5 điểm 2-B 4-C a-3 c-1 Mỗi ý 0.25 điểm b-4 d-2 II Bµi tËp tù luËn (6 ®iĨm) 1.(2 Đ)đ a Áp dụng cơng thức máy biến ta có : 0,5đ 0,5đ 0,5đ U1 N1 = U2 N2 Suy : Thay số : n2 = 240 vòng a điểm B A B’ F A’ I K O F’ b Ảnh A’B’ AB qua TKHT cho ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật Ảnh gần TK so với vật c Ta có: OAB : OA' B ' AB OA  (1) A' B ' OA' FOI : FA' B ' OI FO OI FO  � ' '  (2) ' ' ' A B FA A B OF  OA' OI  AB : (1)  (2) OA FO 24 12  �  ' ' ' OA OF  OA OA 12  OA' � OA'  8cm * Ta có: AB OA 24  � ' '  � A' B '  cm ' ' ' A B OA AB Phòng GD-ĐT Quảng Trạch Đề kiểm tra học II- Năm học 2013-2014 Trờng THCS Quảng Tiến Môn : Vật Đề Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) Câu 1(1đ) : Tật mắt lão ? Phải làm để khắc phục tật mắt lão ? Câu (1.5đ) :Nêu đặc điểm ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh héi tơ hai trêng hợp: a, Đặt vật khoảng tiêu cự ? b, Đặt vật khoảng tiêu cự ? Câu ( 2.5đ) 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 Cuộn sơ cấp máy biến có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 1500 vòng Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220 V hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện ? Máy tăng hay hạ ? Câu 4.(5đ) ẹaởt vaọt sáng AB có dạng mũi tên dài cm vuông góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính cm, thấu kính có tiêu cự cm a,Hãy dựng ảnh vật ? NhËn xÐt đặc điểm ảnh ? b,Tớnh chieu cao cuỷa aỷnh vaứ khoaỷng caựch tửứ aỷnh ủeỏn gửụng Quảng Tiến,ngày 20 tháng năm 2014 Ngời đề CM duyệt Lê Hữu Đang Phòng GD-ĐT Quảng Trạch Trờng THCS Quảng Tiến Đề Duyệt đề cao Văn Thế Nguyễn Thị Thúy Hằng Đề kiểm tra học II- Năm học 2013-2014 M«n : VËt lÝ Thêi gian: 45 phót(Kh«ng thời gian giao đề) Câu 1(1đ): Một bạn nói bạn nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa a mắt bạn bị tật ? b Để khắc phục tật bạn phải đeo loại kính g× ? Câu (1.5 đ) Nêu đặc điểm góc khúc xạ tia sáng truyền từ a Khơng khí vào nước b Nước vào khơng khí C©u 3.( 2.5đ) Cuộn sơ cấp máy biến có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 3500 vòng Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220 V hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện ? Máy tăng hay hạ ? Câu 4.(5đ) ẹaởt vật s¸ng AB có dạng mũi tên dài cm vuông góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính cm, thấu kính có tiêu cự cm a Hãy dựng ảnh vaọt ? Nhận xét đặc điểm ảnh ? b,Tớnh chiều cao ảnh khoảng cách từ ảnh đến gửụng Quảng Tiến,ngày 20 tháng năm 2014 Ngời đề CM duyệt đề Lê Hữu Đang Tổ duyệt đề cao Văn Thế Nguyễn Thị Thúy Hằng Đáp án biểu điểm kiểm tra học II Vật Năm học 2013 - 2014 Đề I Câu 1: - Mắt lão mắt nhìn rõ vật xa, nhng không nhìn rõ đợc vật gần 0,5đ - Để khắc phục tật mắt lão , ngời ta phải đeo kính hội tụ thích hợp để nhìn rõ nh ngời bình thờng 0,5đ Câu a, ảnh thật, ngợc chiều với vật 0,75đ b, ảnh ảo , lớn vật, chiều với vật 0,75đ Câu 3: -Túm tt: 0,5đ n1 = 2000 vũng n2 = 1500 vòng U1 = 220V U2 = ? Giải Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp là: n1 U1  n2 U Un  U2  n1 220.1500 165 (V) = 2000 ADCT: - Mỏy bin th trờn l mỏy hạ th 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 4:a,Veừ ủửụùc aỷnh chớnh xaực, ủeùp 1đ - ảnh thật ngợc chiều với vật b) Ta coự: AOB ~ A' OB' 0,5® A' B ' OA'  (1) 0,5® AB OA Ta lại có : OIF ' ~ A' B' F ' A' B' A' F ' mà OI = AB (2) 0,5đ OI OF ' OA' A' F '  OA’ OF’ = A’F’ OA 0,5đ Từ (1) (2) OA OF '  (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’ OA 0,5®  ( + F’A’) = A’F’ 0,5®  A’F’ =  OA’ =  OA’ = 12 cm 0,5® A' B ' 12 AB = cm Và 0,5đ Quảng Tiến,ngày 20 tháng năm 2014 Ngời làm đáp án CM duyệt Lê Hữu Đang Tổ duyệt Nguyễn Thị Thúy Hằng cao Văn Thế Đáp án biểu điểm kiểm tra học II Vật Năm học 2013 - 2014 Đề II Câu 1: a Mắt bạn bị tật cận thị 0,5đ b, Bạn phải đeo kính phân 0,5đ Câu 2: a, Góc khúc xạ nhỏ góc tới 0,75đ b, Góc khúc xạ lớn góc tới 0,75đ Câu 3: -Tóm tắt: 0,5® n1 = 2000 vòng n2 = 3500 vòng U1 = 220V U2 = ? Giải Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp là: n1 U1  n2 U Un  U2  n1 220.3500 385 (V) = 2000 ADCT: 0,5® 0,5® 0,5đ - Mỏy bin th trờn l mỏy tăng th 0,5đ Câu 4: a,Veừ ủửụùc aỷnh chớnh xaực, ủeùp - ¶nh thËt ngỵc chiỊu víi vËt b) Ta có: AOB ~ A' OB' 1® 0,5® A' B ' OA'  (1) 0,5® AB OA Ta lại có : OIF ' ~ A' B' F ' A' B' A' F ' mà OI = AB (2) 0,5đ OI OF ' OA' A' F '  OA’ OF’ = A’F’ OA 0,5đ Từ (1) (2) OA OF '  (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’ OA 0,5®  ( + F’A’) = A’F’ 0,5®  A’F’ = 4,5  OA’ = 4,5 OA = 7,5 cm 0,5đ Và A' B ' 7,5  A’B’ = 1,5 cm  0,5đ Quảng Tiến,ngày 20 tháng năm 2014 Ngời làm đáp án CM duyệt Văn Thế Lê Hữu Đang Tỉ dut Ngun ThÞ Thóy H»ng cao ... Vì nh s ng lục: + Vật màu trắng tán xạ tốt nh s ng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu lục tán xạ tốt nh s ng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu đen khơng tán xạ nh s ng màu lục nên vật. .. nh s ng b Đ nh luật khúc xạ nh s ng c Đ nh luật truyền thẳng nh s ng d Đ nh luật tán xạ nh s ng Khi tia s ng truyền từ nước sang không khí thì: A Góc khúc xạ lớn góc tới C Góc khúc xạ nh ... có chứa s n nh s ng màu (từ đỏ đến tím) Tấm lọc màu hấp thụ nh s ng có màu đó, hấp thụ nhiều nh s ng có màu khác, nh s ng vàng chùm s ng trắng truyền qua lọc màu vàng nh s ng vàng truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2 nh s , Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2 nh s