Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

9 136 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:29

MƠN TỐN LỚP CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ Tiết 66: Chia tổng cho số Tính so sánh giá trị hai biểu thức (35 + 21) : 35 : + 21 : Ta có: (35 + 21) : = 56 : = 35 : + 21 : = 5+3=8 Vậy: (35 + 21) = 35 :7 + 21 :7 Khi chia tổng cho số, số hạng tổng chia hết cho số chia ta chia số hạng cho số chia cộng kết tìm với 1 Tiết 66: Chia tổng cho số a) Tính hai cách : ( 15 + 35) : ; (80 + 4) : Bài làm : ( 15 + 35) : ; Cách : (15 + 35) : = 15 : + 35 : = + = 10 Cách 2: ( 15 + 35) : = 50 : = 10 (80 + 4) : Cách : (80 + 4) : = 80 : + : = 20 + = 21 Cách 2: ( 80 + 4) : = 84 : = 21 Tiết 66: Chia tổng cho số b) Tính hai cách ( theo mẫu): Mẫu: 12 : + 20 : = ? Cách : 12 : + 20 : =3+5=8 Cách 2: 12 : +20 : 18 : + 24 : = (12 + 20) : = 32 : = ; 60 : + : Bài làm 18 : + 24 : ; 60 : + : Cách : 18 : + 24 : = + = 60 : + : = 20 + = 23 Cách 2: 18: + 24 : = (18 + 24) : = 42 : = 60 : + : = (60 + 9) : = 69 : = 23 Tiết 66: Chia tổng cho số Tính hai cách ( theo mẫu): Mẫu: Cách : (35 – 21) : = ? (35 – 21) : = 14 : =2 Cách 2: (35 – 21) : a) (27 – 18) : = 35 : – 21 : = 5–3=2 ; b) (64 – 32) :8 Bài làm a) (27 – 18) : ; b) (64 – 32) : Cách : (27 – 18) : =9:3=3 (64 – 32) : = 32 : = Cách 2: (27 – 18) : = 27 : – : = 9–3=3 (64 – 32) : = 64 : – 32 : = 8–4= Lớp Lớp4A 4Acó có32 32học họcsinh, sinh chia thành nhóm,mỗi mỗinhóm nhóm có có44học họcsinh sinh.Lớp Lớp4B 4Bcócó2828học họcsinh sinh chia thành nhóm,mỗi mỗinhóm nhómcó có44học họcsinh sinh Hỏi Hỏi tất tất có nhiêunhóm nhóm? ? Cách Bài giải Số nhóm lớp 4A 32 : = (nhóm) Số nhóm lớp 4B 28 : = (nhóm) Số nhóm hai lớp + = 15 (nhóm) Đáp số:15 nhóm Cách Số học sinh hai lớp 32 + 28 = 60(học sinh) Số nhóm hai lớp 60 : = 15 (nhóm) Đáp số:15 nhóm HẾT ... 12 : + 20 : =3+5=8 Cách 2: 12 : +20 : 18 : + 24 : = ( 12 + 20 ) : = 32 : = ; 60 : + : Bài làm 18 : + 24 : ; 60 : + : Cách : 18 : + 24 : = + = 60 : + : = 20 + = 23 Cách 2: 18: + 24 : = (18 + 24 ) ... 5–3 =2 ; b) ( 64 – 32) :8 Bài làm a) (27 – 18) : ; b) ( 64 – 32) : Cách : (27 – 18) : =9:3=3 ( 64 – 32) : = 32 : = Cách 2: (27 – 18) : = 27 : – : = 9–3=3 ( 64 – 32) : = 64 : – 32 : = 8 4= Lớp Lớp4A 4Acó... Chia tổng cho số Tính so sánh giá trị hai biểu thức (35 + 21 ) : 35 : + 21 : Ta có: (35 + 21 ) : = 56 : = 35 : + 21 : = 5+3=8 Vậy: (35 + 21 ) = 35 :7 + 21 :7 Khi chia tổng cho số, số hạng tổng chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số