Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

12 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:22

Chia số cho tích Kiểm tra cũ : Nêu cách chia tổng cho số Khi chia tổng cho số, số hạng tổng chia hết cho số chia ta chia số hạng cho số chia, cộng kết tìm với Tốn : Chia số cho tích Tính so sánh giá trị biểu thức : 24 : (3 x 2) 24 : : 24 : : Ta có : 24 : (3 x 2) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : : Toán : Chia số cho tích Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Toán : Chia số cho tích Luyện tập Tính giá trị biểu thức : a) 50 : (2 x 5)= 50 : 10 = 50 : : = 25 : = 50 : : = 10 : = Toán : Chia số cho tích b) 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 72 : : = : = 72 : : = : = 1 c) 28 : (7 x 2) = 28 : 14 = 28 : : = : = 28 : : = 14 : = Toán : Chia số cho tích Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu) : Mẫu : 65 : 15 = 60 : (5 x 3) = 60 : : = 12 : = Toán : Chia số cho tích a) 80 : 40 = 80 : (10 x = 80: 10 : = :4 = 4) Toán : Chia số cho tích b) 150 : 50 = 150 : ( 10 x 5) = 150 : 10 : = = 15 : Toán : Chia số cho tích c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : : = 10 : = Toán : Chia số cho tích Củng cố : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Bài sau : ... 24 : : 24 : : Ta có : 24 : (3 x 2) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : : Tốn : Chia số cho tích Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy... chia tổng cho số Khi chia tổng cho số, số hạng tổng chia hết cho số chia ta chia số hạng cho số chia, cộng kết tìm với Tốn : Chia số cho tích Tính so sánh giá trị biểu thức : 24 : (3 x 2) 24 . .. x 8) = 72 : 72 = 72 : : = : = 72 : : = : = 1 c) 28 : (7 x 2) = 28 : 14 = 28 : : = : = 28 : : = 14 : = Toán : Chia số cho tích Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích