Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

11 115 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:21

BÀI GIẢNG MƠN TỐN Tính so sánh giá trị biểu thức 24 : ( x ) 24 : : 24 : : 2 Khi chia số cho tích hai thừa số ta làm nào? - Nhóm thảo luận hồn thành phiếu nhóm - Sau thống câu trả lời liên kết với nhóm hai khác tiếp tục thảo luận câu trả lời hai nhóm -Hai nhóm ghi lại câu trả lời nhóm Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Ta có : 24 : ( x ) = 24 : =4 = = Vậy: 24 : : 24 : : :2 = = 12 : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số (b xx c) c) == aa :: bb :: cc == aa :: c: c: bb aa :: (b Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo BÀI SỐ : CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG: A) 50 : ( X ) B)72 : ( X ) C) 28 : ( X ) A 25 A A B 10 B B C C 64 C 14 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Nối phép chia có giá trị 80 : (4 x 4) 80 : (4 x 8) 80 : 40 80 : (4 x 10) 80 : (2 x 8) 150 : 50 150 : 25 80 : 16 80 : (5 x 10) 80 : (5 x 8) 150 : (5 x 10) Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Bài số : Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính x 40 x 16 40 x 16 x x 20 40 = 20 x 16 = 2x8 x 10 10 x 5x8 8x5 8x2 4x4 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Bài 3: Có hai bạn học sinh, bạn mua loại tất phải trả 7200 đồng Tính giá tiền vở? Chọn đáp án Tóm tắt Có Mỗi bạn mua : học sinh : 12 000 ®ång Tất phải trả : 7200 đồng 800 ®ång Giá tiền quyển: … đồng? 400 ®ång 200 ®ång Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Bài 3: Có hai bạn học sinh, bạn mua loại tất phải trả 7200 đồng Tính giá tiền vở? Cách Bài giải Số hai bạn mua là: x = (quyển) Giá tiền là: 7200 : = 1200 (đồng) Đáp số : 1200 đồng 7200 : (3 x 2)= 1200 Cách Số tiền bạn phải trả là: 7200 : = 3600 (đồng) Giá tiền là: 3600 : = 1200 (đồng) Đáp số: 1200 đồng 7200 : : = 1200 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo CHƯA ĐÚNG RỒI! Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo ... Ta có : 24 : ( x ) = 24 : =4 = = Vậy: 24 : : 24 : : :2 = = 12 : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Thiết... chia sau thành phép chia số chia cho tích tính x 40 x 16 40 x 16 x x 20 40 = 20 x 16 = 2x8 x 10 10 x 5x8 8x5 8x2 4x4 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Bài 3: Có hai bạn học sinh,... số Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số (b xx c) c) == aa :: bb :: cc == aa :: c: c: bb aa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn