Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

8 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:21

TỐN Kiểm tra cũ * Đặt tính tính : a) 47590 : 47590 25 9518 09 40 b) 6732 : 1732 23 577 22 TỐN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : (3 x 2) 24 : : 24 : : Ta có: 24 : (3 x 2) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy: 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số TỐN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Thực hành Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a) 50 : (2 x 5) = 50 : : = 25 : = b) 72 : (9 x 8) = 72 : : =8:8 = c) 28 : (7 x 2) = 28 : : = :2 = TOÁN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Bài : Chuyển phép tính sau thành phép chia số cho tích tính (theo mẫu): Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3) = 60 : : = 12 : = a) 80 : 40 = 80 : (8 x 5) = 80 : : = 10 : = b) 150 : 50 = 150 : (10 x 5) = 150 : 10 : = 15 : = c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : : = 10 : = TOÁN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Bài : Có bạn học sinh, bạn mua loại tất phải trả 7200 đồng Tính giá tiền Tóm tắt : Bài giải : Có bạn Giá tiền : Mỗi bạn : Phải trả: 7200 đồng Mỗi quyển: … đồng ? 7200 : (2 X 3) = 1200 (đồng) Đáp số : 1200 đồng TOÁN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số ... a) 47 590 : 47 590 25 9518 09 40 b) 67 32 : 17 32 23 577 22 TỐN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : (3 x 2) 24 : : 24 : : Ta có: 24 : (3 x 2) = 24 : = 24 : : = : = 24 :... : = 12 : = Vậy: 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số TỐN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Khi chia số cho tích hai... = c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : : = 10 : = TOÁN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Bài : Có bạn học sinh, bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích