Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

15 231 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:21

MƠN : TỐN BÀI : CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tốn : 1/Bài cũ : Bài 1:Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 42506 18472 Bài 2: Có kho lớn ,mỗi kho chứa 14580 kg gạo kho bé chứa 10350 kg gạo Hỏi trung bình kho chứa ki-lơ-gam gạo? Tốn : 1/Bài cũ : Bài 1:Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 42506 18472 Bài giải : Số bé ( 42506 – 18472 ) : = 12017 Số lớn 12017 + 18472 = 30489 Đáp số : Số bé : 12017 Số lớn : 30489 Toán : 1/Bài cũ : Bài 2: Có kho lớn ,mỗi kho chứa 14580 kg gạo kho bé chứa 10350 kg gạo Hỏi trung bình kho chứa ki-lơ-gam gạo? Bài giải Khối lượng gạo hai kho lớn chứa 14580 x = 29160 ( Kg) Trung bình kho chứa khối lượng gạo ( 29160 + 10350 ) : = 13170 ( kg ) Đáp số : 13 170 Kg gạo Toán : Chia số cho tích 2/Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : Toán : Chia số cho tích 2/ Bài : b , Tính chất số chia cho tích H: Biểu thức 24 : ( x ) có dạng ? * Có dạng số chia cho tích H: Khi thực tính giá trị biểu thức em làm ? * Tính tích x = lấy 24 : = H: Em có cách tính khác mà tìm giá trị 24 : ( x ) = ? * Lấy 24 chia cho chia tiếp cho * Lấy 24 chia cho chia tiếp cho H: biểu thức 24 : ( x ) ? * Là thừa số tích ( x ) H:Vậy chia số cho tích hai thừa số ta làm ? Toán : Chia số cho tích 2/Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : * Khi chia số cho tích hai thừa số ,ta chia số cho thừa số ,rồi lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Tốn : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /78 Tính giá trị biểu thức : a , : ( x ) ; b , 72 : ( x ) ; c , 28 : ( x ) a, 50:(2x5) 50:(2x5)=50:10=5 50:(2x5)=50:2 : = 25:5 = 50:(2x5)=50:5 : = 10 :2 = Toán : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /78 Tính giá trị biểu thức : a , : ( x ) ; b , 72 : ( x ) ; c , 28 : ( x ) b, 72:(9 72:(9 72:(9 72:(9 x8) x8)=72:72 =1 x8)=72:9 :8 =8:8=1 x8)=72:8 :9 =9:9=1 c,28:(7x2) : ( x ) = : 14 = 28:(7x2)=28:7 :2 = 4:2 = 28:(7x2)=28:2 :7 =14:7 = Tốn : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /78 Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính ( theo mẫu ) Mẫu : 60 : 15 = 60 : ( x ) = 60 : : = 12 : = a , 80 : 40 ; b , 150 : 50 ; c, 80 : 16 a , 80 : 40 = 80 : ( x ) = 80 : : = 10 : = Toán : Chia số cho tích c, Luyện tập: a , 80 : 40 ; b , 150 : 50 ; c, 80 : 16 b, 150 : 50 = 150 : ( 10 x ) = 150 : 10 : = 15 : = c, 80 : 16 = 80 : ( x ) = 80 : : = 10 : = Tốn : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /79: Có bạn học sinh,mỗi bạn mua loại tất phải trả 7200 đồng Tính giá tiền Tóm tắt : Có : bạn học sinh Mỗi bạn mua : ,phải trả 7200đồng Mỗi : ? đồng Toán : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài giải : Số hai bạn mua là: x = ( ) Giá tiền : 7200 : = 1200 (đồng ) Đáp số : 1200 đồng Bài giải : Số tiền bạn phải trả : 7200 : = 3600 (đồng ) Giá tiền : 3600 : = 1200 (đồng ) Đáp số : 1200 đồng Tốn : Chia số cho tích Củng cố : Trò chơi : Ai – Nhanh * Tính giá trị biểu thức cách : ** 36 : ( x ) 36 : ( x ) = 36 : = 36 : ( x ) = 36 : : = 12 : = 36 : ( x ) = 36 : : = 18 : = Dặn dò : Chia tích cho số ... H:Vậy chia số cho tích hai thừa số ta làm ? Toán : Chia số cho tích 2 /Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 :... 1:Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 42 506 1 847 2 Bài giải : Số bé ( 42 506 – 1 847 2 ) : = 120 17 Số lớn 120 17 + 1 847 2 = 3 048 9 Đáp số : Số bé : 120 17 Số lớn : 3 048 9 Toán : 1 /Bài cũ : Bài 2: Có kho... ) Đáp số : 13 170 Kg gạo Toán : Chia số cho tích 2 /Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích