Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

5 96 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:20

Mơn : Tốn CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tốn Kiểm tra cũ : Đặt tính tính: 42785 : 238057 : Toán CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : (3 x 2) = 24 = :6 24 : : = = :2 24 : : = 12 : = Vậy: 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: 50 : (2 x 5) Toán CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Luyện tập: Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 72 : (9 x 8) phép tính chia sau đâythành 28 : (7 x 2) Bài 2: Chuyển phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu): Mẫu: 60 2: bạn 15 =học 60 sinh, : (5 xmỗi 3) bạn mua loại tất Bài 3: Có = 60Tính : :giá tiền phải trả 7200đồng = 12 : =4 a) 80 : 40 b) 150 : 50 c) 80 : 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn