Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

15 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 10:22

Toán – Lớp Tuần 21 – Tiết 104: Toán: Kiểm tra cũ *Quy đồng mẫu số hai phân số : 11 77 Quy đồng hai phân số: x 11 = = 11 5 55 x 11 77 40 x 40 Được hai phân số = = 11 55 55 11 x 55 *Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số ? Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm sau: -Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số phân số thứ hai - Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ Toán Tuần 21 – Tiết 104: Em có nhận xét mối quan hệ hai mẫu số phân số này? Ví dụ : Quy đồng mẫu số hai phân số : 12 Mẫu số phân số chia hết cho mẫu số phân số 12 (12:6 = 2) Ta quy đồng mẫu số hai phân số sau: 12 7x 14 Giữ nguyên phân số = = 6x 12 Vậy quy đồng hai phân số ta hai phân số 12 14 vµ 12 12 CÁCH QUY ĐỒNG MẪU SỐ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỌN MỘT MẪU SỐMẪU SỐ CHUNG • Xác định mẫu số chung • Tìm thương mẫu số chung mẫu số phân số • Lấy thương vừa tìm nhân với tử số mẫu số phân số Giữ ngun phân số lại Tốn Tuần 21 – Tiết 104: Thực hành Bài 1: Quy đồng mẫu số phân số: a) 2x = = 3x giữ nguyên phân số Quy đồng mẫu số hai phân số : Ta Toán Tuần 21 – Tiết 104: Bài 1: Quy đồng mẫu số phân số: 11 b) 10 20 Hai phân số quy đồng mẫu số thành hai phân số: 11 20 20 c) 16 25 75 Hai phân số quy đồng mẫu số thành hai phân số: 11 20 20 16 25 25 16 75 75 10 10 27 16 75 75 Toán Tuần 21 – Tiết 104: Thực hành Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: a) 12 b) 19 24 21 c) 22 11 d) 11 15 16 72 e) 25 100 g) 17 60 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: c) 21 22 11 Ta hai phân số: 7 x 14 = = 11 11 x 22 21 giữ nguyên phân số 22 Đáp án A 21 17 22 22 B 21 11 11 C 21 14 22 22 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: d) 11 15 16 8 x 16 = 15 15x16 11 11x15 = 16 16x15 Ta hai phân số: 128 = 240 165 = 240 Đáp án A 128 165 240 240 B 128 120 240 240 C 11 16 16 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: e) 72 Ta hai phân số: 25 100 4 x = 25 25 x 16 = 100 72 giữ nguyên phân số 100 A Ta rút gọn: 16 16x = 100 100:4 = 25 72 72: = 100 100:4 = 25 Đáp án 72 100 100 B 16 72 100 100 C 18 25 25 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: g) 17 60 4 x 12 = 5 x 12 Ta hai phân số: 48 = 60 17 giữ nguyên phân số 60 Đáp án A 17 48 60 60 B 17 20 60 60 C 17 12 60 60 Toán Tuần 21 – Tiết 104: Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: a) 4 x 12 = 7 x 12 5x7 = 12 12x7 12 48 = 84 35 = 84 Quy đồng ta phân số: 48 35 84 84 19 b) 24 3x3 = = 8x3 24 19 giữ nguyên phân số 24 Quy đồng ta phân số: 19 24 24 Toán Tuần 21 – Tiết 104: ; có Bài 3: Viết phân số mẫu số chung 24 Bài làm 5x4 = Ta có: 6x4 20 9x3 = = 24 8x3 Các phân số là: 20 ; 27 24 24 27 = 24 Toán Tuần 21 – Tiết 104: Ví dụ : Quy đồng mẫu số hai phân số : 12 Thực hành Bài 1: Quy đồng mẫu số phân số: 11 b) a) và c) 16 10 20 25 75 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: 21 và 19 c) b) a) 22 11 24 12 11 17 d) e) 72 g) 15 16 25 100 60 ; có Bài 3: Viết phân số mẫu số chung 24 Xin chân thành cảm ơn thầy cô đến dự thăm lớp Chúc thầy cô mạnh khoẻ hạnh phúc! Chúc em ngoan học giỏi! Xin chào tạm biệt! ... hệ hai mẫu số phân số này? Ví dụ : Quy đồng mẫu số hai phân số : 12 Mẫu số phân số chia hết cho mẫu số phân số 12 (12:6 = 2) Ta quy đồng mẫu số hai phân số sau: 12 7x 14 Giữ nguyên phân số = =... Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm sau: -Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số phân số thứ hai - Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ Toán Tuần 21 – Tiết 1 04: ... ; 27 24 24 27 = 24 Toán Tuần 21 – Tiết 1 04: Ví dụ : Quy đồng mẫu số hai phân số : 12 Thực hành Bài 1: Quy đồng mẫu số phân số: 11 b) a) và c) 16 10 20 25 75 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số