Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng và sửa chữa nhà ở SONE, tỉnh sê kong, nước CHDCND lào

136 20 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 09:34

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ INTHAVONGSA SIVANHTHA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ SONE, TỈNH KONG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hương dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH xây dựng sửa chữa nhà SONE, tỉnh Kong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Inthavongsa Sivanhtha MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tình hình cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực 11 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 13 1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo lựa chọn đối tượng đào tạo 13 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 17 1.2.3 Xác định nội dung chương trình đào tạo 18 1.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo 19 1.2.5 Lựa chọn giáo viên đào tạo 28 1.2.6 Dự tính kinh phí đào tạo 28 1.2.7 Thực chương trình đào tạo 29 1.2.8 Đánh giá kết đào tạo 30 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 31 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 31 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ SONE, TỈNH KONG, NƯỚC CHDCND LÀO 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ SONE, TỈNH KONG, NƯỚC CHDCND LÀO 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 37 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 38 2.1.4 Kết sản xuất kinh doanh cơng ty năm gần 48 2.2 TÌNH HÌNH CÁC NGUỒN LỰC CỦA CƠNG TY 50 2.2.1 Máy móc thiết bị 50 2.2.2 Tài 51 2.2.3 Nguồn nhân lực 53 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY THỜI GIAN QUA 54 2.3.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 54 2.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo 56 2.3.3 Thực trạng xác định nội dung chương trình đào tạo 58 2.3.4 Thực trạng ứng dụng phương pháp đào tạo 62 2.3.5 Thực trạng lựa chọn giáo viên đào tạo 65 2.3.6 Thực trạng sử dụng kinh phí đào tạo 67 2.3.7 Thực trạng tổ chức chương trình đào tạo 68 2.3.8 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 69 2.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 72 2.4.1 Ưu điểm 72 2.4.2 Những tồn hạn chế 73 Kết Luận Chương 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ SONE, TỈNH KONG, NƯỚC CHDCND LÀO 78 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh thời gian tới 78 3.1.2 Một số quan điểm xây dựng giải pháp 79 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOẠN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 81 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo lựa chọn đối tượng đào tạo 81 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 88 3.2.3 Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo 90 3.2.4 Hoàn thiện việc lựa chọn phương pháp đào tạo 94 3.2.5 Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên đào tạo 97 3.2.6 Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo 98 3.2.7 Chính sách sau đào tạo 99 3.2.8 Công tác đánh giá kết đào tạo 100 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 105 3.3.1 Hình thành đội ngũ chuyên trách hoạt động đào tạo 105 3.3.2 Thực tốt công tác tuyển dụng 106 3.3.3 Kết hợp bồi dưỡng với phát triển nghề nghiệp công nhân viên 106 3.3.4 Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động 107 3.3.5 Xây dựng sách sử dụng cán cơng nhân viên sau đào tạo107 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 108 Kết Luận Chương 109 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 So sánh ưu nhược đào tạo cơng việc ngồi cơng việc Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2014-206 Trang 25 48 2.2 Cơ cấu vốn công ty giai đoạn 2014 -2016 52 2.3 Số lượng lao động Công ty giai đoạn 2014 - 2016 53 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2014 - 2016 Mục tiêu đào tạo cho đối tượng cần đào tạo Công ty Nội dung đào tạo nhân viên Tổng hợp nội dung đào tạo cho nhân viên giai đoạn 2014 - 2016 Tổng hợp nội dung đào tạo cho công nhân Phương pháp đào tạo phổ biến công ty TNHH xây dựng sửa chữa nhà SONE giai đoạn 2014 - 2016 55 57 60 61 62 65 2.10 Mức chi cho đào tạo công ty giai đoạn 2014 - 2016 67 2.11 Thực chi cho đào tạo công ty giai đoạn 2014 - 2016 67 2.12 Mẫu phiếu đánh giá hiệu đào tạo Công ty 70 2.13 Thống kê kết đào tạo công ty gia đoạn 2014 2016 71 3.1 Các tiêu dự kiến năm 2020 79 3.2 Bản mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc 85 Số hiệu Tên bảng bảng Trang công nhân lái xe, máy 3.3 Bảng đánh giá kết công việc phương pháp cho điểm thợ xây 87 3.4 Khóa học dành cho cán lãnh đạo cấp cao 91 3.5 Khóa học dành cho nhân viên văn phòng 91 3.6 3.7 3.8 Chương trình đào tạo chun biệt cần thực với cán nhân viên công ty Phương pháp đào tạo đề xuất thực với cán nhân viên công ty Đề xuất phiếu đánh giá hiệu công tác đào tạo nhân lực 92 95 102 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Tổ chức máy quản lý Cơng ty TNHH xây dựng 2.1 sửa chữa nhà SONE, tỉnh Kong, nước CHDCND Lào 41 MỞ ĐẦU Tình hình cấp thiết đề tài Từ nhiều thập kỷ qua, tổ chức kinh tế nhận thức rằng: yếu tố để phát triển nhanh bền vững doanh nghiệp, kinh tế nguồn lực người yếu tố bản, quan trọng Bởi lẽ người vừa người sáng tạo ra, vừa người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt lợi ích kinh tế cao cho xã hội, cho doanh nghiệp cho thân họ Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy vai trò khơng phải ưu số lượng mà chất lượng Vì vậy, vấn đề Đào tạo nguồn nhân lực trở thành vấn đề xúc quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng Một chiến lược đào tạo, phát triển hợp lý phát huy nội lực cao nhất, phát huy khả làm việc, khả sáng tạo người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng suất lao động hiệu kinh doanh Hiện đất nước Lào bước vào thời kỳ phát triển sau hội nhập toàn diện vào kinh tế tồn cầu hóa, với hội thách thức chưa có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực nước ta đánh giá thấp, chưa đáp ứng mục tiêu phát triển xã hội Chính nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động trở nên quan trọng cần thiết Thực tế chứng minh đầu tư vào nguồn nhân lực mang lại hiệu cao hẳn so với việc đầu tư đổi trang thiết bị kỹ thuật yếu tố khác trình sản xuất kinh doanh Đó lý mà nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm Mỹ Nhật trọng hàng đầu đến công tác Đào tạo nguồn nhân lực [12] Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề Đào tạo nguồn lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học cơng nghệ, đại học Đà Nẵng [13] Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội [14] Nguyễn Quốc Tuấn (2009), Danh Mục Năng Lực Hành Vi Cốt Yếu [15] Võ Xuân Tiến, Bài báo khoa học “Một số vấn đề đào tạonguồn nhân lực”, Đại học Đà Nẵng [16] Trần Thu Vân (2011), Hoàn thiện cơng tác đào tạo cán bộ, cơng chức hành cấp phường (xã) thành phố Đà Nẵng, Luận văn Tiếng Anh [17] Donald L Kirkartrick (1998), Evaluating Traning Programs: The Four Levels, Berett - Koehler [18] Kramar Mac Graw Schuler (1997), Human Resource Managenment In Australia, Long man [19] Michel R Carell, Norbert F Elbert, Robert D Hatfield (2000), Human Resource Management Global: Strategie For Managing Diverse Work Force, Houghton Mifflin Harcourt [20] Mcinnes Cooper (2009), Behavioural Competency Dictionary Website [21] doc.edu.vn [22] luanvan.co [23] nhandan.com.vn [24] slideshare.net [25] tailieu.vn [26] tuannguhanhson.com [27] vore.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN CÔNG TY Họ tên:……………………………Năm sinh:…………………………… Chức danh:………………………… Bộ phận:…………………………… Thời điểm đánh giá: Từ ngày……/……./……đến ngày:… /……./………… Nội dung đánh giá TT I Kết cơng việc Thực cơng việc xác, kỹ lưỡng, triệt để Số lượng kết việc thực công việc thời gian định Cộng II Kiến thức Trình độ chun mơn Ngoại ngữ, vi tính Cộng III Kỹ nghiệp vụ Khả lập thực kế hoạch công tác Sáng tạo công việc Kỹ phân tích, nghiên cứu Kỹ làm việc theo nhóm Kỹ xử lý tình Sự động, linh hoạt Trọng Điểm Thực Ghi số chuẩn tế(1-10) Nội dung đánh giá TT Khẳ đàm phán, thuyết phục Khả làm việc độc lập Khả giao tiếp, diễn đạt Trọng Điểm Thực Ghi số chuẩn tế(1-10) Cộng IV Ý thức thái độ làm việc Tinh thần làm việc Ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nội quy lao động Đạo đức nghề nghiệp Tuân thủ đạo cấp Tinh thần hợp tác Ý thức tiết kiệm bảo vệ tài sản Huyện Ý thức xây dựng tập thể Tác phong làm việc Trật tự, ngăn nắp công việc Cộng Tổng cộng PHẦN DÀNH CHO BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH - Nhận xét chung nhân viên đánh giá: - Các đề nghị nhân viên đánh giá: - Đào tạo thêm:………………………………………………………… - Đề bạt vào vị trí:……………………………………………………… - Thuyên chuyển sang vị trí:…………………………………………… - Xét nâng lương từ mức:………… …… sang mức: ………………… - Xét thưởng mức:……………………………… .……………… - Gia hạn hợp đồng từ ngày:……………….đến ngày:……………… - Chấm dứt hợp đồng:………………………………………………… - Đề nghị khác (nếu có): Nhân viên tự Phụ trách Phòng tổ chức đánh giá phận lao động - cán Ngày…/… /…… Ngày… /… /… Ngày…./… /…… Ngày… /……/…… Cách cho điểm hồn thành cơng việc: - Xuất sắc: 10-9 điểm - Giỏi: 9-8 điểm - Khá: 8-7 điểm - Cần cải thiện: 7-6 điểm - Yếu: < điểm Giám đốc ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở SONE, TỈNH SÊ KONG, NƯỚC CHDCND LÀO 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở SONE, TỈNH... trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH xây dựng sửa chữa nhà SONE, tỉnh Sê Kong, nước CHDCND Lào - Đề xuất định hướng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH xây dựng sửa chữa nhà SONE, tỉnh. .. tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH xây dựng sửa chữa nhà SONE, tỉnh Sê Kong, nước CHDCND Lào 4 Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH xây dựng sửa chữa nhà SONE,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng và sửa chữa nhà ở SONE, tỉnh sê kong, nước CHDCND lào , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng và sửa chữa nhà ở SONE, tỉnh sê kong, nước CHDCND lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn