Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2

10 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 22:23

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II Họ tên: NĂM HỌC 2013 - 2014 Lớp: Mơn:Vật - Thời gian: 45'(không kể thời gian giao đề) Giám thị Giám thị 2: Giám khảo 1:: Giám khảo 2: ĐỀ A Câu 1.(2.0 điểm) Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão khắc phục Câu (2,0 điểm) Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện xoay chiều hai đầu máy 220V Muốn tải điện xa người ta phải tăng hiệu điện lên 15400V a) Hỏi phải dùng loại máy biến áp với cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ nào? Cuộn dây mắc với hai đầu máy phát điện? b) Dùng máy biến áp có cuộn sơ cấp 500 vòng để tăng hiệu điện Hỏi số vòng dây cuộn thứ cấp? Câu (1.5 điểm) Tại sao, nhìn vật ánh sáng lục vật màu trắng có màu lục, vật màu lục có màu lục, vật màu đen có màu đen? Câu (3.0 điểm) Đặt vật sáng AB có dạng mũi tên dài cm vng góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính cm, thấu kính có tiêu cự cm a Hãy dựng ảnh vật tỉ lệ b Nhận xét đặc điểm ảnh c Tính chiều cao ảnh khoảng cách từ ảnh đến gương Câu (1.5 điểm) Cho thấu kính hội tụ có trục (), quang tâm O, tiêu điểm F hình vẽ, Hảy vẽ tia ló tia AK l BÀI LÀM (Thí sinh khơng ghi vào phần này) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II Họ tên: NĂM HỌC 2013 - 2014 Lớp: Mơn:Vật - Thời gian: 45'(khơng kể thời gian giao đề) Giám thị Giám thị 2: Giám khảo 1:: Giám khảo 2: ĐỀ B Câu (1,5 điểm) Ban ngày ngồi đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy có màu gì? Tại sao? Câu (2,0 điểm) Một đường dây điện cao cho hiệu điện xoay chiều hai đầu đường dây 15400V Để có hiệu điện sinh hoạt 220V a) Hỏi phải dùng loại máy biến với cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ nào? Cuộn dây mắc với hai đầu đường dây cao thế? b) Dùng máy biến có cuộn sơ cấp 35000 vòng để giảm hiệu điện Hỏi số vòng dây cuộn thứ cấp? Câu (2.0 điểm) Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão khắc phục Câu (3.0 điểm) Đặt vật sáng AB có dạng mũi tên dài cm vng góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính cm, thấu kính có tiêu cự cm a Hãy dựng ảnh tỉ lệ b Nhận xét đặc điểm ảnh c Tính chiều cao ảnh khoảng cách từ ảnh đến gương Câu (1.5 điểm) Cho thấu kính hội tụ có trục (), quang tâm O, tiêu điểm F hình vẽ, Hảy vẽ tia ló tia AK BÀI LÀM (Thí sinh khơng ghi vào phần này) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LỚP HỌC II - NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ A Câu (2.0 điểm) Đáp án - Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa Điểm cực viễn mắt cận thị gần mắt bình thường - Cách khắc phục tật cận thị đeo kính cận, thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn mắt - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Điểm cực cận mắt lão xa mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão đeo kính lão, thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ vật gần bình thường a Từ cơng thức: n1 U1 220 = = = n2 U 15400 70 Do số vòng cuộn dây sơ cấp cuộn dây thứ cấp có tỷ lệ là: (2.0 điểm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 n1 = n2 70 0.5 Cuộn dây có số vòng dây (n1) mắc với hai đầu máy phát điện b Từ công thức (1.5 điểm) Điểm n1 = , máy tăng nên n1 cuộn sơ cấp n2 n2 70 cuộn thứ cấp Số vòng dây cuộn thứ cấp là: n2 = 70n1 = 35000 vòng Vì ánh sáng lục: + Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu lục nên vật có màu đen a.Vẽ ảnh xác, đẹp 1.0 0.5 0.5 0.5 b Ảnh thật ngược chiều với vật c Ta có: ∆AOB ~ ∆A' OB' (3.0 điểm) 0.5 A' B ' OA' = (1) AB OA Ta lại cú : ∆OIF ' ~ ∆A' B' F ' A' B ' A' F ' ⇒ = mà OI = AB (2) OI OF ' OA' A' F ' ⇒ OA’ OF’ = A’F’ OA = T (1) (2) ⇒ OA OF ' ⇒ (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’ OA ⇒ ( + F’A’) = A’F’ ⇒ A’F’ = ⇒ OA’ = ⇒ OA’ = 12 cm A' B ' 12 ⇒ A’B’ = cm = Và 0.25 - Vẽ tia ló tia sáng đặc biệt: 0.5 ⇒ 0.25 0.5 0.5 0.5 (1.5 điểm) + Tia qua quang tâm O + Tia song song với trục - Xác định ảnh A' A giao điểm đường kéo dài hai tia ló hai tia sáng đặc biệt - Vẽ tia ló tia sáng AK có đường kéo dài qua A' - Học sinh làm phương pháp khác cho điểm tối đa - Điểm làm tròn đến 0.5 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LỚP 0.5 0.5 HỌC II - NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ B Câu (1.5 điểm) Đáp án Điểm Ban ngày ngồi đường thường có màu xanh chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh chùm sáng trắng Mặt trời 0,75 Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen khơng có ánh sáng chiếu tới chúng chẳng có để tán xạ 0,75 a Từ công thức: (2.0 điểm) n1 U1 15400 = = = 70 n2 U 220 Do số vòng cuộn dây sơ cấp cuộn dây thứ cấp có tỷ lệ là: 0.5 n1 = 70 n2 0.5 Cuộn dây có số vòng dây nhiều (n1) mắc với hai đầu đường dây cao n1 = 70 , máy hạ n cuộn sơ cấp n n2 n cuộn thứ cấp Số vòng dây cuộn thứ cấp là: n2 = = 500 vòng 70 b Từ cơng thức (2.0 điểm) - Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa Điểm cực viễn mắt cận thị gần mắt bình thường - Cách khắc phục tật cận thị đeo kính cận, thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn mắt - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Điểm cực cận mắt lão xa mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão đeo kính lão, thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ vật gần bình thường a.Vẽ ảnh xác, đẹp 1.0 0,5 0,5 0,5 0,5 b Ảnh thật ngược chiều với vật c Ta có: ∆AOB ~ ∆A' OB' (3.0 điểm) (1.5 điểm) 0.5 A' B ' OA' = (1) AB OA Ta laùi coự : ∆OIF ' ~ ∆A' B ' F ' A' B ' A' F ' ⇒ = mà OI = AB (2) OI OF ' OA' A' F ' ⇒ OA’ OF’ = A’F’ OA = Từ (1) (2) ⇒ OA OF ' ⇒ (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’ OA ⇒ ( + F’A’) = A’F’ ⇒ A’F’ = 4,5 ⇒ OA’ = 4,5 ⇒ OA’ = 7,5 cm A' B ' 7,5 ⇒ A’B’ = 1,5 cm = Và 0.25 - Vẽ tia ló tia sáng đặc biệt: + Tia qua quang tâm O 0.5 ⇒ 0.25 0.5 0.5 0.5 + Tia song song với trục - Xác định ảnh A' A giao điểm đường kéo dài hai tia ló hai tia sáng đặc biệt - Vẽ tia ló tia sáng AK có đường kéo dài qua A' - Học sinh làm phương pháp khác cho điểm tối đa - Điểm làm tròn đến 0.5 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LỚP 0.5 0.5 HỌC II - NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ B Câu (1.5 điểm) Đáp án Điểm Ban ngày ngồi đường thường có màu xanh chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh chùm sáng trắng Mặt trời 0,75 Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen khơng có ánh sáng chiếu tới chúng chẳng có để tán xạ 0,75 a Từ công thức: (2.0 điểm) n1 U1 15400 = = = 70 n2 U 220 Do số vòng cuộn dây sơ cấp cuộn dây thứ cấp có tỷ lệ là: 0.5 n1 = 70 n2 0.5 Cuộn dây có số vòng dây nhiều (n1) mắc với hai đầu đường dây cao n1 = 70 , máy hạ n cuộn sơ cấp n n2 n cuộn thứ cấp Số vòng dây cuộn thứ cấp là: n2 = = 500 vòng 70 b Từ công thức (2.0 điểm) - Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa Điểm cực viễn mắt cận thị gần mắt bình thường - Cách khắc phục tật cận thị đeo kính cận, thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn mắt - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Điểm cực cận mắt lão xa mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão đeo kính lão, thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ vật gần bình thường a.Vẽ ảnh xác, đẹp 1.0 0,5 0,5 0,5 0,5 b Ảnh thật ngược chiều với vật c Ta có: ∆AOB ~ ∆A' OB' (3.0 điểm) (1.5 điểm) 0.5 A' B ' OA' = (1) AB OA Ta laùi coự : ∆OIF ' ~ ∆A' B ' F ' A' B ' A' F ' ⇒ = mà OI = AB (2) OI OF ' OA' A' F ' ⇒ OA’ OF’ = A’F’ OA = Từ (1) (2) ⇒ OA OF ' ⇒ (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’ OA ⇒ ( + F’A’) = A’F’ ⇒ A’F’ = 4,5 ⇒ OA’ = 4,5 ⇒ OA’ = 7,5 cm A' B ' 7,5 ⇒ A’B’ = 1,5 cm = Và 0.25 - Vẽ tia ló tia sáng đặc biệt: + Tia qua quang tâm O 0.5 ⇒ 0.25 0.5 0.5 0.5 + Tia song song với trục - Xác định ảnh A' A giao điểm đường kéo dài hai tia ló hai tia sáng đặc biệt - Vẽ tia ló tia sáng AK có đường kéo dài qua A' - Học sinh làm phương pháp khác cho điểm tối đa - Điểm làm tròn đến 0.5 0.5 0.5 ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 13 – 20 14 ĐỀ A Câu (2. 0 điểm) Đáp án - Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa Điểm cực viễn mắt... cấp n2 n2 70 cuộn thứ cấp Số vòng dây cuộn thứ cấp là: n2 = 70n1 = 35000 vòng Vì ánh sáng lục: + Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục + Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng... qua A' - Học sinh làm phương pháp khác cho điểm tối đa - Điểm làm tròn đến 0.5 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 0.5 0.5 HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 13 – 20 14 ĐỀ B Câu (1.5 điểm) Đáp án Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2 , Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2