Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

10 52 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:37

Mơn: Tốn Viết tỉ số a b, biết: a = 5m a=3 b = 7m b=4 Tốn Tiết 136 Bài SGK/149: Tóm tắt Chiều rộng: Chiều dài: 125m Bài giải Tổng số phần là: + = (phần) Chiều rộng hình chữ nhật là: 125 : x = 50(m) Chiều dài hình chữ nhật : 125 : x = 75 (m) Đáp số : Chiều rộng : 50m Chiều dài : 75m Toán Tiết : 136 Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Bài tốn : Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Ta có đồ : Số bé : Số lớn : ? Bài giải 24 ? Theo đồ, hiệu số phần là: Số bé là: Số lớn là: – = (phần) 24 : x = 36 36 + 24 = 60 Đáp số: Số bé: 36; Số lớn: 60 Toán Tiết : 136 Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Bài tốn 2: Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12m Tìm chiều dài, chiều rộng hình đó, biết chiều dài chiều rộng Bài giải Ta có đồ : ? Chiều dài: Chiều rộng: 12m Theo đồ, hiệu?số phần là: – = (phần) Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : x = 28(m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 12 = 16(m) Đáp số: Chiều dài: 28m; Chiều rộng: 16m 0 Tốn Tiết 136 Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Tốn Tiết : 136 Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số 1/ Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số Tìm hai số Ta có đồ : Số thứ nhất: Số thứ hai: ? Bài giải 123 Theo đồ, hiệu số?phần là: – = (phần) Số thứ là: 123 : x = 82 Số thứ hai là: 82 + 123 = 205 Đáp số: Số thứ nhất: 82; Số thứ hai: 205 Tốn Tiết : 136 Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Tốn Tiết : 136 Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Hãy chọn ý : Bài : Cách nêu cách tìm số bé a/ Lấy hiệu cộng với hiệu số phần b/ Lấy hiệu chia cho hiệu số phần nhân với số phần số bé c/ Lấy hiệu số phần nhân với số phần sốBài : Cách nêu cách tìm số lớn a/ Lấy hiệu chia cho hiệu số phần nhân với số phần số lớn b/ Lấy hiệu nhân với hiệu số phần c/ Lấy số phần số lớn nhân với hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn