Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

12 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:36

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DĨ AN Trường Tiểu học Tân Bình Tốn Kiểm tra cũ * Tính : a) 1+ = b) +2= - Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai- Muốn tử số với giữsố nguyên số ta làm cộng haivà phân mẫu số, nào? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy - Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm đồng mẫu số hai phân số, cộng hai phân số nào? Tốn Kiểm tra cũ * Tính : a) 1+ = ; + = 5 5 b) 14 20 = +2= + 7 7 - Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai tử số với giữ nguyên mẫu số - Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, cộng hai phân số Tốn Tốn Phép trừ phân số băng giấy giấy màu, Vớ dụ: Từ 55 băng 66 Lấy băng bănggiấy giấyđể cắt chữ Lấy 66 cũn bao nhiờu phầncủa băng giấy? Hỏi cũn bao nhiờu phần Ta phải thực phộp tớnh : - = - - = 6 ? 6 Bài toỏn cho biết gỡ? Muốn trừ hai phõn số cựng mẫu số, bao nhiờu phần NămMuốn phầnbiết sỏucũn băng giấy lấy ba ta trừ tử sỏu số phõn số nào? thứ cho băng giấy làmbăng phần băng giấy thỡ cũn hai Năm phầnta sỏu giấy lấy ba Bài toỏn gỡ? Vậy năm phần tử số phần phõnsỏu sốbăng thứ hai vàhỏi giữbao nguyờn phần sỏu giấy băng giấy cũn nhiờu mẫu số Muốn phõn băng số cựng mẫubao số ta làm sỏu trừtrừ bahaiphần sỏu phần giấy? nào? nhiờu? Toán Phép trừ phân số Bài 1: Tớnh : a) 15 15 16 - 77 16 b) - c) - d) 17 49 - 12 49 = = 16 = Toán Phép trừ phân số Bài 1: Tớnh : a) 15 15 16 b) c) d) 17 49 - 77 16 - - - 12 49 = 16 = = = = - - 17 - 12 49 = 4 = = 49 = = 1 Toán Phép trừ phân số Bài 2: Rỳt gọn tớnh: a) 133 - 39 = - - = b) 15 7 = 25 5 = - 5 Bài toỏn yờu cầu gỡ? = = + Trò chơi: Ai nhanh - Em chọn nhanh đáp án A − = 6 B − = 6 C 54 30 24 − = − = 6 36 36 36 + Trò chơi: Ai nhanh - Em chọn nhanh đáp án A 5 10 15 + = + = = 12 12 12 12 B 5 5 10 + = + = = 12 12 12 12 C 5 10 15 + = + = 12 12 12 12 - Muốn trừ hai phân số mẫu số, ta làm nào? + Ở nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Làm tập trang 129 SGK Toán ... nào? nhiờu? Toán Phép trừ phân số Bài 1: Tớnh : a) 15 15 16 - 77 16 b) - c) - d) 17 49 - 12 49 = = 16 = Toán Phép trừ phân số Bài 1: Tớnh : a) 15 15 16 b) c) d) 17 49 - 77 16 - - - 12 49 = 16 =... hai tử số với giữ nguyên mẫu số - Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, cộng hai phân số Toán Toán Phép trừ phân số băng giấy giấy màu, Vớ dụ: Từ 55 băng 66 Lấy... Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai- Muốn tử số với gi số nguyên số ta làm cộng haivà phân mẫu số, nào? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy - Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số