Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

17 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:26

Tốn : Kiểm tra cũ: 1) Tìm x: x – 208 = 375 2) Tính cách thuận tiện nhất: 265 + 79 + 35 Toán : Kiểm tra cũ: 1) Tìm x: x – 208 = 375 x = 375 + 208 x = 583 2) Tính cách thuận tiện nhất: 265 + 79 + 35 = (265+ 35) + 79 = = 300 379 + 79 Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số Cách thứ nhất: ? Số lớn: Số bé: Bài giải ? Hai lần số bé là: 70 - 10 = 60 Số bé là: 60 : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 10 70 Số bé = ( 70 – 10 ) : = 30 Tổng Hiệu Nhận xét: Số bé = (Tổng – Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số Cách thứ hai: ? Số lớn: Số bé: Bài giải ? Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 10 70 Số lớn = ( 70 + 10 ) : = 40 Nhận xét: Tổng Hiệu Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Tóm tắt: Số lớn: 10 70 Số bé : ? Cách thứ Bài giải Hai lần số bé là: 70 – 10 = 60 Số bé là: 60 : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số bé = (Tổng – Hiệu) : Cách thứ hai Bài giải Hai lần số lớn là: 70 +10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Kết luận: Quy tắc tìm hai số biết tổng hiệu hai số là: Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, sau chia cho Số bé = (Tổng – Hiệu) : Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu, sau chia cho Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Thực hành: Bài 1: Tuổi bố tuổi cộng lại 58 tuổi Bố 38 tuổi Hỏi bố tuổi, tuổi? ? tuổi Tóm tắt: Tuổi bố : Tuổi : Cách Bài giải Tuổi là: ? tuổi (58 - 38 ) : = 10 (tuổi) Tuổi bố là: 10 + 38 = 48 (tuổi) Đáp số: Bố: 48 tuổi Con: 10 tuổi 58 tuổi 38 tuổi Bài giải Tuổi bố là: (58 + 38) : = 48 (tuổi) Tuổi là: 48 - 38 = 10 (tuổi) Đáp số: Bố: 48 tuổi Con: 10 tuổi Cách Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Thực hành: Bài Một lớp học có 28 học sinh Số học sinh trai nhiều số học sinh gái em Hỏi lớp học có học sinh trai, học sinh gái ? ? em Học sinh trai : 28 em Tóm tắt: Học sinh gái : em ? em Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Thực hành : Bài Một lớp học có 28 học sinh Số học sinh trai nhiều số học sinh gái em Hỏi lớp học có học sinh trai, học sinh gái ? ? em Học sinh trai : Học sinh gái : Cách Bài giải Số học sinh gái là: ( 28-4 ) : = 12 (em) Số học sinh trai là: 12 + = 16 (em) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái em ? em Bài giải 28 em Cách Số học sinh trai là: ( 28+4 ) : = 16 (em) Số học sinh gái là: 16 - = 12 (em) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Thực hành: Bài tập 3: Cả hai lớp 4A 4B trồng 600 Lớp 4A trồng lớp 4B 50 Hỏi lớp trồng ? Tóm tắt tốn ?cây Lớp 4B trồng: 50 Lớp 4A trồng: ? 600 Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài tập 4: Tính nhẩm: Tổng hai số 8, hiệu chúng Tìm hai số đó? Số lớn là:… Số bé là:…… Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ ĐỐ VUI: Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 567890 Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Củng cố: Số bé = (Tổng – Hiệu) : Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Dặn dò: Về nhà làm (sgk/47) Ơn lại ... đó? Số lớn là:… Số bé là:…… Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ ĐỐ VUI: Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 567890 Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Củng cố: Số. .. 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Kết luận: Quy tắc tìm hai số biết tổng hiệu hai số là:... 10 ) : = 40 Nhận xét: Tổng Hiệu Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Tóm tắt: Số lớn: 10 70 Số bé :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Từ khóa liên quan